Práva spotřebitelů
Právo na bezpečnost a ochranu zdraví (70)
Právo na spotřebitelské informace, vzdělávání (42)
Právo na reklamaci a jinou nápravu porušených práv (25)
Potraviny (54)
Výrobky (39)
Služby (29)
Ekologické spotřebitelství (22)
Práva spojená s bydlením (2)
Práva pacientů (13)
Státní správa a samospráva (58)
Neziskové organizace (78)
Nadace a nadační fondy (1)
Mezistátní organizace (12)
Právní předpisy (6)
Profesní sdružení (10)
Katalogy odkazů, rozcestníky, vyhledavače (6)
Adresáře, databáze (2)
Vědecké a výzkumné organizace (1)
Zpravodajské weby, noviny a časopisy (1)
US Consumer Gateway (Brána do spotřebitelských informací od vlády USA)
Zdroj spotřebitelských informací od federální vlády USA.
http://www.consumer.gov/
The AgBioWorld Community (společenství biotechnologie v zemědělství)
OD svého vzniku v lednu 2000 shromáždila organizace the AgBioWorld Foundation doporučení od více než 3200 vědců, kteří podporují užití biotechnologie ke zlepšení zemědělství v rozvojovém světě.
http://www.agbioworld.org/
The British Safety Consil Website (Britská rada bezpečnosti)
Cílem je zdravý, bezpečný a k přírodě přátelský postup pro zisk celé společnosti a zvýšení produktivity. Skoumáme a vyvíjíme nové produkty a lobujeme u zásadních zdravotních, bezpečnostních a enviromentálních temat.
http://ww2.britishsafetycouncil.org/
A Consumer Guide to Air Travel (Průvodce spotřebitele v letecké přepravě)
Poradí s výběrem té nejvhodnější doby pro let, s výběrem vhodné kombinace slev, atd.
http://www.pueblo.gsa.gov/cic_text/travel/flyrights/flyrghts.htm#complain
European Commission Libraries Catalogue (katalog Knihovny evropské komise)
http://europa.eu.int/eclas/
Konsumenforum (Fórum spotřebitele, Švýcarsko)
Ve švýcarsku žije 7 milionů spotřebitelů. Není zde ale žádná strana, nebo neutrální hnutí na obranu jejich zájmů. Proto je zde konsumenForum.
http://www.konsum.ch
Aktion des sichere Haus (Bezpečný dům, Něměcko)
Die DSH, založeno 1954, iinformuje o nebezpečí úrazu dětí.
http://www.das-sichere-haus.de/
European Internet Services Providers Association (Evropská asociace poskytovatelů Internetu)
http://www.euroispa.org/
i-pravo.org
Stránky provozované občanským sdružením ARS AEQUI et BONI, věnující se občanským právům, ochraně práv spotřebitele, právu na spravedlivý proces, právním kauzám, úvahám a analýzám. Součástí jsou i vzory smluv a podání a Registr odpírání práva v ČR.
http://www.i-pravo.org
US Food and drug administration Information for Consumers (Informace pro spotřebitele)
Výbor pro dohled nad potravinami a léčivy v USA
http://www.fda.gov/opacom/morecons.html
Kartotéka spotřebitelských témat
Internetová podoba umožňuje operativní seznámení s rozličnými spotřebitelskými informacemi. V levém okně je zobrazen seznam témat a otázek. Texty jednotlivých otázek s odpověďmi se zobrazují v pravo.
http://www.spotrebitele.info/kartoteka/
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
SZPI je organizační složka státu, která je přímo podřízená ministerstvu zemědělství. Je orgánem státního dozoru zejména nad zdravotní nezávadností, jakostí a řádným označováním potravin.
http://www.szpi.gov.cz/cze/default.asp
International consultative group on food irradiation (Mezinárodní konsultační skupina pro mezinárodní spolupráci v oblasti ozařování potravin)
Organizace zaměřená na mezinárodní spolupráci v oblasti ozařování potravin; publikace, programy, předpisy týkající se ozařování potravin; mezinárodní konference, kontaktní adresy v jednotlivých státech EU.
http://www.iaea.org/icgfi/
International life sciences institute (informace týkající se zdravotní nezávadnosti potravin, výživy, toxikologie;)
informace týkající se zdravotní nezávadnosti potravin, výživy, toxikologie;vztah zdravotní nezávadnosti potravin k životnímu prostředí...; informace pro spotřebitelskou veřejnost, kontrolní orgány i potravinový průmysl.
http://www.ilsi.org/
Notářská komora ČR
Seznam notářů, činnost notáře, notářský tarif.
http://www.notarkom.cz
Consumer information from the FDA office of women´s health (Informace pro spotřebitelky z ženského centra US FDA)
Zabývá se spotřebitelstvím z hlediska žen, jejich potřeb a práv.
http://www.fda.gov/womens/taketimetocare/consumer.html
Federal Links (Federální odkazy)
Odkazy na instituce státní správy USA, oblast spotřebitelství.
http://www.consumer.gov/Links.htm
Useful links (Užitečné odkazy CI)
Seznam odkazů Consumers International, nejen k tématu udržitelné spotřeby ale i k ostatním kampaním CI.
http://www.consumersinternational.org/UsefulLinks/default.asp
International food policy research Institute (Mezinárodní institut pro výzkum potravy)
Cílem the International Food Policy Research Institute je identifikovat a analyzovat politiky, které by trvale odpovídaly požadavkům rozvojového světa.
http://www.ifpri.org/
Links to oher medical related sites (Odkazy na stránky vztahující se k oblasti medikálních výrobků)
Orgány státní správy, Zainteresované strany, EU stránky pro vědu v oboru, EU, ostatní orgány EU.
http://www.emea.eu.int/exlinks/exlinks.htm
Checkbiotech (Aktuální články a odkazy k oblasti biotechnologie)
Cílem této platformy je poskytovat pravdivé a včasné informace o biotechnologiích v zemědělství.
http://www.checkbiotech.org/
Centre Europeen des consummateurs (Evropské centrum spotřebitelů)
Evropské spotřebitelské centrum je první agenturou v evropě založenou s cílem akce Evropské komise v oblasti informování spotřebitelů. Má také knihovnu spotřebitelské legislativy.
http://www.euro-conso.org/
National Ombudsmen and similar bodies in the Europe (Národní ombutsmani v evropě)
Odkazy na jednotlivé národní ombutsmany států EU + žadatelů o členství.
http://www.euro-ombudsman.eu.int/links/en/natomeu1.htm
European central bank (Evropská centrální banka)
Vše o Euru a evropském bankovnictví
http://www.euro.ecb.int/en.html
European Research into Consumer Affairs (Evropský výzkum ve spotřebitelských záležitostech)
European Research into Consumer Affairs' si klade za cíl zlepšit život evropských spotřebitelů, zejména těch zranitelných. Dějě se tak pomocí výzkumu, předávaného v dalších podobách veřejnosti.
http://www.net-consumers.org/erica/index.htm
European e zine by young consumers (E- časopis mladých evropských sporřebitelů)
Časopis o spotřebitelství o mladých a pro mladé.
http://www.yomag.net/
Aktiveforbrugere (Aktivní spotřebitel)
Dánská organizace zabývající se kvalitou z hlediska spotřebitele
http://www.aktiveforbrugere.dk/
verbraucher (Spotřebitelská centrála Hessen)
Je ochránce zájmů spotřebitele proti zvůli průmyslu a úřadů. Koordinuje spotřebitelskou činnost v oblasti Hessenska, Německo.
http://www.verbraucher.de/
Information Society Standardization System (Normalizační systém pro informační společnost)
Cílem CEN/ISSS je zabývat se počítačovou technologií ve vztahu k občanům evropy.
http://www.cenorm.be/isss/
eEurope - an Information Society for All (Informační společnost pro každého)
Vše o projektu EU: Informační společnost pro každého.
http://www.e-europestandards.org/
European Electrical Products Certification Association (Asociace certifikace evropských výrobců elektrických spotřebičů)
Popis značky a funkce en-ec, seznam držitelů značky.
http://www.enec.com
Elektrotechnický zkušební ústav
http://www.ezu.cz/
World Standards Services Network (Světová síť normalizačních služeb)
WSSN je síť veřejně přístupných WWW stránek o normalizaci, normalizačních orgánech a organizacích na světě.
http://www.wssn.net/WSSN/index.html
Der Verbraucherrat (Spotřebitelská rada Rakouska)
Spotřebitelská rada Rakouskaam Österreichischen Normungsinstitut byla založena 1991 s cílem hájit práva spotřebitelů jak na národním, tak na evropském a mezinárodním poli.
http://www.verbraucherrat.at/
The Royal Society for the Prevention of Accidents (Královská společnost pro prevenci úrazů)
Registrována jako charita .Poskytuje informace, rady, zdroje a tréning , RoSPA je aktivně zainteresována na propagaci bezpečnosti ve všech oblastch lidského života - v práci, doma, ve škole, na silnic, u vody...
http://www.rospa.com
Links of The Royal Society for the Prevention of Accidents (Odkazy RoSPA)
Vyhledávání v oblastech Home Safety, Road Safety, Occupational Safety,Water & Leisure Safety, Play Safety, Product Safety ve Velké Británii.
http://www.rospa.com/CMS/index.asp
Internet links to safety related websites (Odkazy týkající se bezpečnosti)
Stránky účastníků projektů EuroSafetyNet, Injury Prevention Programme, mimoevropské odkazy.
http://www.ecosa.org/csi/ecosa.nsf/news
Užitečné informace pro zahraniční spotřebitele
Každodenní život v Maďarsku.
http://www.ofe.hu/ivf/ivf_chl.htm
Europäisches Verbraucherzentrum Luxemburg (Evropské spotřebitelské centrum Luxemburg)
http://www.euroguichet.lu/
OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním
OSA je sdružení autorů hudebních děl, textařů, hudebních nakladatelů a jiných nositelů práv.
http://www.osa.cz/
Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu
Je zájmovým společenstvem, které sdružuje 80 podnikatelských zemědělských subjektů.
http://www.cmsozzn.cz/
F E F A C - Evropské sdružení výrobců krmiv
Založeno v roce 1959 výrobci krmných směsí z 5 států – Francie, Belgie, Německa, Itálie a Nizozemí. V současnosti jsou řádnými členy FEFAC národní krmivářské asociace ze všech členských států EU. Seznam členů, oborový rozcestník.
http://www.cmsozzn.cz/fefac/
Energetický regulační úřad (ERÚ)
Energetický regulační úřad (ERÚ) byl zřízen dnem 1. ledna 2001 zákonem č. 458/2000 Sb., z listopadu 2000, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích.
http://www.eru.cz/
Státní energetická inspekce
Orgáne státní správy s postavením a působností určenou zákonem č. 458/2000 Sb., Hlavními úkoly ČR - Státní energetické inspekce je kontrola dodržování energetického zákona. Dále kontroluje dodržování zákona o hospodaření s energií a dodržování zákona o cenách.
http://www.cr-sei.cz
RAPEX - Nebezpečné produkty na Evropském trhu
Týdenní souhrn nebezpečných výrobků na evropském trhu.
http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_safe/prod_safe/gpsd/rapex_en.htm#overviews
Euroskop - vše o vstupu ČR do EU
Informace o EU, dokumenty, instituce, politiky; Smlouva o přistoupení, co přináší členství v EU ČR, dokumenty a materiály EU. Protál vznikl v roce 1999, nyní je oficiálním serverem Ministerstva zahraničních věcí ČR informujícím o integraci ČR do EU.
http://www.euroskop.cz
Euractiv Portal (Euroaktivní portál)
Co nového v EU, stránka pro lobbisty. Stránka založena v roce 2000, slouží profesionálům z institucí EU, průmyslu, ale také NGO sektoru, tisku a konzultantům.
http://www.euractiv.com/