spravující organizace: Gender Studies, o. p. s.
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Engendering European research culture: Views on women and science (Gender do evropské výzkumné kultury: Pohledy na ženy a vědu)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky mezioborového projektu Evropské komise pod tématem Ženy ve vědě, v rámci programu Competitive and Sustainable Growth (GROWTH) běžícího v rámci 5. rámcového programu EU (1998 - 2002)
URL: http://europa.eu.int/comm/research/growth/gcc/project...
Women and the Labour Market (Ženy na pracovním trhu)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační stránky o ženách na pracovním trhu a o jejich ekonomické pozici ve střední a východní Evropě.
URL: http://www.womenslabour.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt zabývající se problematikou slaďování rodinného a pracovního života - příklady z praxe atd. Společná iniciativa Nadace Open Society Fund Praha, Gender centra Fakulty sociálních studií MU v Brně a Genderového informačního centra Nora o.p.s. Projekt má vytvořit platformu pro další spolupráci se zaměstnavateli i zaměstnanými, kteří mají zkušenosti z oblasti genderově citlivého managementu nebo se chtějí o takovém přístupu více dozvědět.
URL: http://management.gendernora.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt Agentury Gaia o ženách, pro ženy, se ženami, o společnosti, přírodě a trvale udržitelném životě. Je otevřený široké veřejnosti, která může vyjádřit svůj názor nejen na ženskou otázku v diskusním fóru na stránkách www.quovadisfemina.cz.
URL: http://www.quovadisfemina.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky vzniklé v rámci kampaně pro rovnost šancí mužů a žen, která chce připomenout genderové stereotypy přetrvávající v oblasti trhu práce a související s propojením pracovního a rodinného života. Stránky mají být informační branou pro jednotlivé cílové skupiny - jsou zde kontakty (na státní správu, NNO, vědecké instituce, poradny atd.) i praktické informace, jak prosazovat rovné příležitosti na pracovišti. Kampaň v roce 2006 realizovala Nadace Open Society Fund Praha a komunikační agentura Creative Bazaar, s.r.o.
URL: http://www.muziazeny.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Portál Občanská společnost nabízí tři hlavní sekce: Právo vědět, Účast na rozhodování a Rovné příležitosti. Jeho cílem je nabídnout občanům i neziskovým organizacím praktické návody a informace potřebné pro aktivní účast na správě věcí veřejných a povzbudit je k aktivnější účasti na veřejném životě a rozhodování. Stránky nabázejí praktické příklady, právní normy. Dále také texty a eseje v sekci Filosofie a náměty pro Výchovu k občanství.
URL: http://obcan.ecn.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
NESEHNUTÍ vede kampaň "Ženská práva jsou lidská práva", která se zaměřuje na otázky tradičního rozdělení mužských a ženských rolí ve společnosti a problémy z něho vyplývající (např. problematika rovných příležitostí, domácího násilí, genderových stereotypů), neboť je považuje za zásadní témata dotýkající se života každého z nás a fungování celé společnosti
URL: http://zenskaprava.ecn.cz/
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, RumJ, Slovi, LotJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Iniciativa Evropské komise. Stránky zaměřené na boj proti diskriminaci a informační zdroj o celoevropské kampani „Pro rozmanitost. Proti diskriminaci.“ Základní informace o opatřeních, která byla přijata Generálním ředitelstvím pro zaměstnanost a sociální záležitosti Evropské komise pro boj proti diskriminaci.
URL: http://www.stop-discrimination.info
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sekce Rovné příležitosti v rámci portálu Občanská společnost - Návod k použití. Věnuje se problematice rovných příležitostí na pracovním trhu a v politice, násilí na ženách, vztahům v rodině.
URL: http://obcan.ecn.cz/index.shtml?apc=h---1-&w=r
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt zaměřený na zlepšení institucionálního mechanismu České republiky pro zajištění rovného zacházení pro muže a ženy, který uskutečnilo MPSV ČR ve spolupráci se Švédským národním úřadem pro trh práce. Závěrečná doporučení projektu jsou ze srpna 2003.
URL: http://www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?lg=1&id=3276
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky programu iniciativy společenství Equal, který se zaměřuje na odstranění nerovností na trhu práce. Mezi opatření - pilíře patří zlepšování zaměstnatelnosti, rozvoj podnikání, podpora adaptability, rovné příležitosti pro ženy a muže. Stránky vznikly z podnětu řídícího orgánu Programu Iniciativy Společenství EQUAL, kterým je MPSV. Na stránce výzvy, dokumenty, principy Equal, kalendář akcí aj.
URL: http://www.equalcr.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Webové stránky projektu Equal - Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života - partnerství v rodině, které vytváří Český svaz žen.
URL: http://www.rovnesance.cz
European Platform of Women Scientists (Evropská platforma vědkyň)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky evropské platformy pro ženy - vědkyně. Platforma podporuje pochopení genderových aspektů ve vědě.
URL: http://www.epws.org/
Centre for Advancement of Women in Politics (Centrum pro zvyšování počtu žen v politice)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky přináší aktualizované informace o množství žen ve veřejných vedoucích pozicích v Irsku a Velké Británii.
URL: http://www.qub.ac.uk/cawp/observatory.html
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Tuto kategorii spravuje:
Gender Studies, o. p. s.

Obecně prospěšná společnost Gender Studies, která se zabývá shromažďováním a šířením informací o problematice ženských práv a gender v České republice i ve světě. Cílem organizace je přispívat k toleranci vůči alternativním životním stylům a vytvářet prostor pro diskusi o postavení a rolích žen a mužů ve společnosti a zejména zprostředkovávat informace o situaci českých žen do zahraničí. Veřejnost je seznamována s tématikou genderu prostřednictvím médií, veřejných debat a přednášek.

Gender Studies bylo založeno jako nadace v roce 1991 v bytě socioložky Jiřiny Šiklové v Praze za podpory americké organizace NEWW a německé FrauenAnstiftung.

Aktitivity Gender Studies, o. p. s.: knihovna, on-line feministické knihkupectvi, přednášky a semináře, veřejná databáze organizací, projekt www.feminismus.cz, Paměť žen, KARAT Coalition, Network of East West Women, Koordinační kruh prevence násilí na ženách, Asociace pro rovné příležitosti, Zameřeno na komerční sektor, publikační činnost.

Gender Studies, o. p. s. Gorazdova 20, 120 00 Praha 2. Tel./fax:224 91 56 66, e-mail: gender.office@ecn.cz.

Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -