spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti


O katalogu Kormidlo

Katalog odkazů Kormidlo vás provází sedmi základními tematickými oblastmi:

* lidská práva * sociální rozvoj a pomoc * životní prostředí
* kultura * lidé a společnost * globalizace, udržitelný rozvoj
* neziskový sektor

Témata vycházejí z aktivit, zájmů a potřeb občanského sektoru, jednotlivé kategorie spravuje více než 20 organizací, které se danému tématu věnují.
Vytváření katalogu koordinuje občanské sdružení Econnect.

Kormidlo mapuje každou tematickou oblast v co největší úplnosti. Najdete v něm tedy např. odkazy na stránky nevládních organizací a jejich projektů, stránky veřejné správy, komerčních subjektů či vědeckých institucí; dokumenty, publikace či články; odkazy na média atd.

Z geografického hlediska chce Kormidlo co nejúplněji mapovat české stránky vztahující se k občanskému sektoru a výběrově pak stránky slovenské, stránky členských a kandidátských zemí Evropské unie a další zahraniční stránky pro dané téma či naši republiku významné.

Pro koho je Kormidlo určeno?
Katalog chce být užitečnou pomůckou i zdrojem informací pro co nejširší skupinu návštěvníků - neziskové organizace a občanské iniciativy, laickou i odbornou veřejnost, studenty, novináře i veřejnou správu.

Proč jsme se rozhodli zprovoznit další internetový katalog?
Na internetu v současnosti funguje sice již dostatek nejrůznějších typů vyhledávačů, bohužel však žádný z nich tematicky nevyhovuje oborovému a tématickému zaměření činnosti většiny nevládních neziskových organizací a občanské společnosti jako takové. Většina těchto stránek je proto nesystematicky řazena do nevyhovujících kategorií.

Zapojte se...
Do vytváření katalogu se může zapojit každý.
Vítáme připomínky ke katalogu i náměty na nové odkazy či úpravy těch stávajících. Formulář pro návrhy je k dispozici přímo na stránkách katalogu. Návrhy a připomínky můžete také poslat e-mailem: kormidlo@ecn.cz.
Některé kategorie stále hledají svého správce. Budete-li mít o spolupráci na vytváření katalogu zájem, ozvěte se. Ze správy katalogu vyplývají i některé výhody, které vám může Econnect nabídnout.
 


Základní struktura větví a kategorií katalogu Kormidlo:

Lidská práva:

- Občanská práva
- Práva dítěte
- Práva lidí s postižením a zdravotních menšin
- Práva menšin
- Práva pracujících
- Práva spotřebitelů
- Práva uprchlíků, azylatantů, cizinců
- Rasismus a xenofobie
- Válka a udržování míru
- Výkon spravedlnosti
- Ženská práva

Sociální rozvoj a pomoc:

- Humanitární a rozvojová pomoc
- Lidská sídla
- Migrace a uprchlictví
- Sociální integrace
- Trh práce
- Vzdělávání a výchova
- Závislosti
- Zdraví a zdravotní péče

Životní prostředí:

- Doprava
- Ekologická politika
- Energie a energetika
- Nerostné suroviny
- Průmysl, stavebnictví, služby
- Příroda
- Regionální rozvoj
- Společnost
- Zemědělství, lesnictví, rybářství
- Znečištění prostředí a odpady

Kultura:

- Kultura a společnost
- Kulturní dědictví
- Kulturní politika
- Kulturní alternativy
- Kultura a nové technologie

Neziskový sektor:

- Fundraising, financování NNO
- Legislativa
- Vzdělávání v neziskovém sektoru
- Služby pro neziskové organizace
- Dobrovolnictví

Lidé a společnost:

- Alternativní životní styl
- Děti a mládež
- Gender
- Lidé s postižením
- Etnické a národnostní menšiny
- Náboženství
- Rodina
- Romové
- Sexuální menšiny
- Staří lidé
- Uprchlíci, azylanti, cizinci

Globalizace, udržitelný rozvoj:

- Globalizace
- Globální problémy
- Udržitelný rozvoj

 

Kategorie, které stále hledají svého správce:

* Kriminalita, prevence kriminality a bezpečnost - jako celek, příp. jednotlivé kategorie - Příčiny kriminality, Pomoc obětem kriminality
* Zdraví / Zdravotní péče - jako celek, příp. jednotlivé kategorie - Alternativní medicína, Euthanázie.
* Lidé na okraji společnosti, Bezdomovectví
* Trh práce, Práva pracujících
* Lidská sídla, město, venkov - jako celek, příp. jednotlivé kategorie - např. Megapolis.

Kdo je vhodným správcem kategorie:
Organizace příp. jednotlivec, který se zabývá daným tématem, má přístup k internetu a má zájem vytvářet katalog v dané oblasti. Spravovaná kategorie může také obohatit internetové stránky správce jako vlastní katalog v dané oblasti.

Máte-li o některou kategorii zájem, ozvěte se!Na základě Kormidla tvořené vlastní katalogy odkazů spravujících organizací


Informace o partnerech a donorech

Na vytváření Kormidla se v současné době podílejí:

(Správce je také uveden u každé kategorie v pravé části stránky.)

Hlavními partnery projektu jsou sdružení Econnect, BEZK a Multikulturní centrum Praha.

Projekt je financován z programu Phare 2000 a 2001 Evropské unie
prostřednictvím NROS.
Uvítáme, pokud si na svoje stránky umístíte informaci o Kormidle.

Nabízíme Vám k použití logo, ikonu nebo banner.

Logo:


Katalog odkazů občanské společnosti Kormidlo.cz nabízí informace v 7 základních tématických oblastech: lidská práva, sociální rozvoj a pomoc, životní prostředí, kultura, globalizace a udržitelný rozvoj, lidé a společnost, neziskový sektor.

Ikona:

Pro vložení ikony na vaše stránky do nich stačí okopírovat následující HTML kód:

Banner:

Pro vložení banneru na vaše stránky do nich stačí okopírovat následující HTML kód:


 

Informace pro správce:

 

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; design a koordinace o.s.; použit redakční a publikační systém TOOLKIT