spravující organizace: InternetPoradna
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled sociálních dávek a možnosti jiné finanční podpory potřebných občanů.
URL: http://www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?lg=1&id=2910#DS...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Byla přijata roku 1971 OSN a stala se důležitým podkladem pro zavádění, revizi, inovaci nebo modernizaci péče o mentálně postižené na celém světě.
URL: http://www.homohumanus.cz/_domek/default.asp?ARI=1010...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Text se zabývá problematikou práv osob s autismem.
URL: http://www.homohumanus.cz/_domek/default.asp?ARI=1010...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Právní pohled na doručování doporučené pošty bezmocnýn osobám.
URL: http://www.infoposel.cz/index.php?idm=legislativa&idr...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Materiál definuje jakou dávku státní sociální podpory nebo jakou dávku a službu sociální péče můžou občané použít při potřebě speciální pomůcky k odstranění, zmírnění nebo překonání následků postižení, podmínky nároku a další možnosti.
URL: http://www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?lg=1&id=2908#ZS...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Právní úprava náhrady škody při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.
URL: http://www.infoposel.cz/index.php?idm=legislativa&idr...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Právní minimum uvádí příslušné pasáže zákonů a vyhlášek týkajících se architektonických, dopravních a komunikačních bariér.
URL: http://infoposel.cz/index.php?idm=legislativa&idr=24&...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Krátké pojednání o podnikání zdravotně postižených občanů.
URL: http://www.infoposel.cz/index.php?idm=legislativa&idr...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Právní aspekty problematiky bydlení zdravotně postižených občanů.
URL: http://www.infoposel.cz/index.php?idm=legislativa&idr...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Práva a povinnosti zaměstnavatele, který zaměstnává občana se změněnou pracovní schopností, možnosti zaměstnání občanů se změněnou pracovní schopností a hlavní úkoly Úřadu práce při pomoci zdravotně postiženým.
URL: http://www.infoposel.cz/index.php?idm=legislativa&idr...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podmínky udělení příspěvku při péči o blízkou a jinou osobu.
URL: http://infoposel.cz/index.php?idm=legislativa&idr=15&...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Materiál specifikuje pojmy dlouhodobě těžce zdravotně postižená osoba, dlouhodobě zdravotně postižená osoba, dlouhodobě nemocné dítě a nezaopatřené dítě. Dále za bývá dávkami státní sociální podpory, které se dělí na dávky poskytované v závislosti na výši příjmu(přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, příspěvek na dopravu) a ostatní dávky poskytované bez ohledu na výši příjmu (rodičovský příspěvek, zaopatřovací příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné).
URL: http://infoposel.cz/index.php?idm=legislativa&idr=15&...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Text vymezuje pojmy jako pečovatelská služba, ústavní péče, dále vysvětluje co je to sociální péče a kdo všechno ji může poskytovat.
URL: http://www.infoposel.cz/index.php?idm=legislativa&idr...
Universal Declaration of Human Rights (Všeobecná deklarace lidských práv)
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nejúplnější soubor překladů deklarace, která byla přijata rezolucí Valného shromáždění OSN 10. prosince 1948. K dispozici v HTML, PDF a grafické formě je překlad do více než 300 jazyků. Stránky Kanceláře vysokého komisaře OSN pro lidská práva.
URL: http://www.unhchr.ch/udhr
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
URL: http://www.filipiova.cz/odkazy/Vyhl_369-2001_Sb.pdf
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Text popisuje problematiku vzdělávání zdravotně postižených dětí z právního hlediska.
URL: http://www.infoposel.cz/index.php?idm=legislativa&idr...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Materiál uvádí právní úpravu životního minima a způsob jeho výpočtu. Dále popisuje pojem sociální potřebnost, uvádí jeho právní úpravu a z ní vyplývající příslušné dávky a příspěvky.
URL: http://infoposel.cz/index.php?idm=legislativa&idr=15&...
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
logo správce
Tuto kategorii spravuje:
InternetPoradna - informační a diskusní server pro osoby se specifickými potřebami a jejich blízké, laickou i odbornou veřejnost. Cílem projektu je poskytovat bezplatné poradenství v oblastech: zrakové, sluchové, tělesné a mentální postižení, drogy a závislosti, neziskový sektor a psychologické poradenství. Od června je v provozu také E-linka důvěry, internetová varianta linky důvěry. V současné době je do projektu zapojeno více než 130 dobrovolníků / odborníků z pomáhajících organizací v neziskové i státní sféře, kteří odpovídají na dotazy z oblasti jejich specifické odbornosti. Všechny dotazy jsou anonymní. Přidanou hodnotu projektu tvoří archivy dotazů a odpovědí, články, seznamy pomůcek, diskusní skupiny, ankety, seznamy literatury...
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -