spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky sekretariátu Vídeňské konvence o ochraně ozonové vrstvy a Montrealského protokolu o látkách poškozujích ozonovou vrstvu.
URL: http://www.unep.ch/ozone
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Federace Europark sdružuje na velkoplošná chráněná území v evropských zemích, každoročně pořádá Evropský den parků.
URL: http://www.europarc.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dětský fond OSN - UNICEF je největší světovou organizací, která se zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje. Stránky informují o jednotlivých organizacích ve světě, legislativně popisují práva dětí, upozorňují na aktuální dění v činnosti fondu.
URL: http://www.unicef.cz/
World Meteorogical Organization (Světová meteorologická organizace)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Specializovaná organizace Spojených národů, koordinující mezinárodní aktivity v oblasti meteorologie, klimatologie, ztenčování ozonové vrstvy. Sídlí v Ženevě.
URL: http://www.wmo.ch
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podrobnosti o podávání petic Evropskému parlamentu, odkazy a on-line podatelna.
URL: http://www.europarl.eu.int/presentation/default_cs.ht...
Tobacco Free Initiative (TFI) (Iniciativa pro osvobození od tabáku)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Iniciativa Světové zdravotnické organizace (WHO) která iniciovala např. vytvoření a schválení v roce 2003 Rámcové úmluvy o kontrole tabáku (Framework Convention on Tobacco Control - FCTC).
URL: http://www.who.int/tobacco/en/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Deně vyráží do ulic miliony cyklistů, ne všichni však s helmou. Tato iniciativa se znaží o propagaci použití přileb. Iniciativa Světové zdravotnícké organizace.
URL: http://www.sph.emory.edu/Helmets/initiative.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Polský institut v Praze se věnuje zejména propagaci a šíření znalostí o polské kultuře a poskytování informací o Polsku. Svými programy se snaží pokrývat území celé ČR.
URL: http://www.polskyinstitut.cz/
The Islamic Development Bank Group (Islámská rozvojová banka)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Islámské rozvojové banky. IDB je mezinárodní finanční instituce, ustanovená s cílem zlepšení ekonomického a sociálního rozvoje členských zemí a muslimských komunit.
URL: http://www.isdb.org/
United Nations Population Fund (Populační fond Spojených národů)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Největší mezinárodní zdroj financování populačních a reprodukčních programů. Fond byl založen roku 1969 a nyní pracuje s vládami a nevládními organizacemi ve více než 140 zemích.
URL: http://www.unfpa.org
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, Slovi, LotJ, LitJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o činnosti evropského ombudsmana, včetně návodu, jak podat stížnost.
URL: http://www.ombudsman.europa.eu
European Foundation for the Improvement for Living and Working Condict - EUROFOUND (Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem nadace je přispívat k navrhování a vytváření lepších životních a pracovních podmínek v Evropě. Vládám, zaměstnavatelům, odborovým organizacím a Evropské komisi předává výsledky zkoumání a poznatky a poskytuje poradenství založené na nezávislém a srovnávacím výzkumu
URL: http://www.eurofound.europa.eu/
Your Europe (Vaše Evropa)
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Portál Vaše Evropa poskytuje jednotlivcům a podnikům praktické informace o jejich právech a příležitostech v EU. Zaměřuje se na situace ze skutečného života, na přeshraniční situace, například na evropské občany, kteří chtějí pracovat nebo studovat v jiné zemi EU, nebo na evropské podniky, které se chtějí přestěhovat nebo si chtějí otevřít novou pobočku někde jinde v EU. Poskytované informace se proto dělí do dvou oblastí: Občané a Podniky.
URL: http://ec.europa.eu/youreurope/
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v Ruské federaci)
Jazyk: AJ, RJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Působení UNHCR v Rusku, cíle, projekty, publikace
URL: http://www.unrussia.ru/en/institutions/unhcr.html
European Police Office - EUROPOL (Evropský policejní úřad)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
EUROPOL by založen s cílem zajistit celoevropské zpravodajství v oblasti trestné činnosti.
URL: http://www.europol.europa.eu/
The United Nations statistic division (Statistické oddělení OSN)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Hlavní funkce oddělení jsou: sběr, zpracování a šíření statictických informací; standartizace statistických metod, klasifikace a definice; programy technické spolupráce; spoluřízení mezinárodních statistických programů a aktivit.
URL: http://unstats.un.org/unsd/aboutus.htm
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (Kancelář vysokého komisaře OSN pro lidský práva)
Jazyk: AJ, RJ, FR, ŠJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Komisař působí jako mezinárodní morální autorita a zasazuje se o dodržování lidských práv na světě u jednotlivývh vlád a mezinárodní komunity. Funkce byla zřízena v roce 1993, sídlo má v Ženevě. Na stránce přehled a informace o a z jednotlivých orgánů a institucí zřízených Chartou OSN a mezinárodními smlouvami zabývajícími se lidskými právy; přehled mezinárodního práva a konvencí v oblasti lidských práv, přehled témat v lidských právech.
URL: http://www.ohchr.org/
International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) (Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu)
Jazyk: AJ, FR, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky trestního tribunálu pro Rwandu, založeného Radou bezpečnosti OSN.
URL: http://www.ictr.org/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Britská rada přispívá k vytváření vztahů mezi Velkou Británií a ČR. Pravidelně připravuje program kulturních akcí, podporuje výuku a studium angličtiny, spolupracuje na projektech v oblasti vzdělávání a vědy.
URL: http://www.britishcouncil.cz/
Asian Development Bank (Asijská rozvojová banka)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky asijské rozvojové banky, jejímž cílem je boj proti chudobě v oblasti Asie a Pacifiku.
URL: http://www.adb.org/
Non-Discrimination (Nediskriminovat!)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o chystaných nebo podporovaných akcích Antidiskriminačního odboru Evropské komise (nové publikace, konference a další zprávy).
URL: http://www.nondiscrimination-eu.info
Eurepean Central Bank (ECB) (Evropská centrální banka)
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, LotJ, LitJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o činnosti ECB.
URL: http://www.ecb.eu/home
The European Food Safety Authority - EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin)
Jazyk: AJ, NJ, FR, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
EFSA poskytuje nezávislé vědecké poradenství ve všech otázkách, které mají přímý nebo nepřímý dopad na bezpečnost potravin – včetně zdraví zvířat a jejich dobrých životních podmínek a ochrany rostlin. Úřad poskytuje též poradenství v otázkách výživy z hlediska právních předpisů Společenství.
URL: http://www.efsa.europa.eu
European Association of Development Agencies - EURADA (Evropská asociace rozvojových agentur)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
EURADA seskupuje kolem 150 regionálních rozvojových organizací z 25 zemí Evropy. Organizace podporuje regionální ekonomický rozvoj prostřednictvím dialogu s Evropskou komisí.
URL: http://www.eurada.org/
The European Union's Judicial Cooperation Unit - EUROJUST (Evropská jednotka pro soudní spolupráci)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
EUROJUST byl zřízen za účelem zvyšování efektivity těch orgánů členských států, které se zabývají závažnou přeshraniční organizovanou činností. Eurojust podporuje a zdokonaluje koordinaci při vyšetřování a trestním stíhání a rovněž poskytuje podporu členským státům, aby jimi prováděná vyšetřování a trestní stíhaní byla efektivnější.
URL: http://www.eurojust.europa.eu/
UN department of economic and social affairs, population division (Oddělení ekonomických a sociálních záležitostí OSN, populační divize)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Populační divize je zodpovědná za monitorování a zhodnocení celé řady oblastí na poli populace.
Např. usnadňuje vládám zemí přístup k informacím o populačních trendech.

URL: http://www.un.org/esa/population/
Activities of the European Union - Consumers (Aktivity Evropské unie - Spotřebitelé)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka s informacemi o politice, zákonech, aktivitách, dokumentech Evropské unie a jejích institucí týkajících se spotřebitelů. "Každý občan je spotřebitelem a EU pečuje o jejich zdraví, bezpečnost a economické blaho."
URL: http://www.europa.eu.int/pol/cons/index_en.htm
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) (Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii)
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky mezinárodního tribunálu pro válečné zločiny v bývalé Jugoslávii, založeného Radou bezpečnosti OSN na základě rezoluce 827.
URL: http://www.un.org/icty/
European Youth Foundation (Evropský fond mládeže)
Jazyk: AJ, NJ, RJ, FR, ŠJ, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Evropský fond pro mládež Rady Evropy usiluje o podporu multilaterálních aktivit mládeže na evropské úrovni. Podpora aktivit asociací mládeže na evropské úrovni, výměn s ne-evropskými a ne-členskými zeměmi.
URL: http://www.coe.fr/youth
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační portál pro hudebníky zprostředkovávající informace o současné hudbě, koncertech, festivalech a soutěžích. Specializuje se i na informování o možnostech pro mladé začínající umělce.
URL: http://www.gaudeamus.nl
European Bank for Reconstruction and Development (Evropská banka pro rekonstrukci a rozvoj)
Jazyk: AJ, NJ, RJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Evropské banky pro rekonstrukci a rozvoj. EBRD pomáhá budovat tržní ekonomiky a demokratické systémy ve 27 zemích od Střední Evropy po Střední Asii.
URL: http://www.ebrd.org/
Convention on Biological Diversity (Úmluva o biologické rozmanitosti)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky úmluvy, která byla přijata na ekologickém summitu v Rio de Janeiru v roce 1992, a Protokolu o biologické bezpečnosti (Cartagenský protokol), přijatého v roce 2000. Cílem tohoto protokolu je zajistit ochranu a bezpečnost při zacházení, využívání a přenosu živých modifikovaných organismů především přes hranice států.
URL: http://www.biodiv.org
EU Who is who (Seznam orgánů a institucí EU)
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, Slovi, LotJ, LitJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
V oficiálním adresáři EU lze vyhledávat podle osob, organizačních složek nebo podle hierarchie.
URL: http://europa.eu/whoiswho/
Translation Centre - Cdt (Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Poskytuje překladatelské služeby nezbytné pro fungování specializovaných decentralizovaných agentur Evropské unie.
URL: http://www.cdt.europa.eu/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rada je hlavním střediskem politického rozhodování Evropské unie. V Radě se scházejí ministři členských států. V závislosti na otázkách, které jsou na pořadu jednání, v ní může každou zemi zastupovat ministr odpovídající za danou oblast (zahraniční věci, finance, sociální věci, doprava, zemědělství atd.).
URL: http://www.consilium.eu.int
World Trade Organization (Světová obchodní organizace)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální webové stránky Světové obchodní organizace, která slouží jako fórum pro jednání o pravidlech mezinárodního obchodu, řeší spory ohledně dodržování dohod uzavřených v rámci WTO. Informace o vztahu obchodu a životního prostředí, obchodu a rozvoji aj.
URL: http://www.wto.org
Community Plant Variety Office - CPVO (Odrůdový úřad společenství)
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
CPVO rozhoduje o žádostech o udělení odrůdových práv Společenství na základě formálního přezkoumání a provedení technické zkoušky přihlašované odrůdy.
URL: http://www.cpvo.europa.eu/
Bern Convention (Bernská úmluva)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úmluva Rady Evropy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť, sjednaná v roce 1979 v Bernu.
URL: http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/trtdocs_wo00...
International Military Tribunal for the Far East (Mezinárodní vojenský tribunál v Tokiu)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Soubor dokumentů o činnosti válečného tribunálu v Tokiu. Stránky jsou součástí studijního projektu Avalon na universitě v Yale.
URL: http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imtfem.htm
Jazyk: AJ, Slovi
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Slovinská organizace soustředící se na nové možnosti využívání technologií v kulturním sektoru. Kibla připravuje vzdělávcí programy a workshopy pro veřejnost.
URL: http://www.kibla.org/_new/eng
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Konzultační projekty a studie kulturní oblasti, kulturní politiky, zprávy a vyhodnocení kulturních iniciativ. Rozvíjí kulturní databáze Culture Match, ACRONIM, Culture Tracker.
URL: http://www.euclid.info
International theater institude (Mezinárodní divadelní institut)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezinárodní nezisková divadelní orgranizace pod patronátem Unesco se sídlem v Paříži. Připravuje kongresy, vydává publikace.
URL: http://www.iti-worldwide.org
Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky OBSE - největší regionální bezpečností organizací na světě. Jejím členem je 55 zemí z Evropy, Střední Asie a Severní Ameriky. Aktivně se podílí na včasné prevenci konfliktů, krizovém managementu a poválečné obnově. Byla založena v roce 1973. Sídlí ve Vídni, kanceláře má v Kodani, Ženevě, Hágu, Praze a Varšavě.
URL: http://www.osce.org/
European investment bank - EIB (Evropská investiční banka)
Jazyk: AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o činnosti EIB - financování projektů, poskytování půjček, publikace a další.
URL: http://www.eib.europa.eu/
Office for Harmonization in the Internal Market - OHIM (Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory))
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
OHIM má dvojí funkci – je agenturou Evropských společenství a zároveň úřadem pro průmyslové vlastnictví, který plní technickou funkci spočívající v registraci práv z průmyslového vlastnictví.
URL: http://oami.europa.eu/
United Nations Framework Convention on Climate Changes (Rámcová úmluva OSN o změnách klimatu)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální server UNFCCC. Texty Úmluvy, Kjótského protokolu, informace o jednáních stran Úmluvy a o mechanismu klimatických změn.
URL: http://www.unfccc.int
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Posláním ČK je předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických.
URL: http://www.ifrc.org
Jazyk: AJ, NJ, RJ, FR, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Díky výměně zkušeností mezi různými regiony a kulturami v oblasti odborné přípravy a vzdělávání napomáhá ETF občanům rozvíjet jejich dovednosti, čímž podporuje lepší životní podmínky a aktivní účast občanů na životě demokratických společností, které respektují lidská práva a kulturní rozmanitost.
URL: http://www.etf.europa.eu/
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úmluva byla podepsána v roce 1973, cílem je kontrolovat mezinárodní obchod s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami.
URL: http://www.cites.org
International Court of Justice (Mezinárodní soudní dvůr)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky nejvyššího soudního orgánu Spojených národů se sídlem v holandském Haagu.
URL: http://www.icj-cij.org/
NAME - National Association for Multicultural Education (Národní sdružení pro multikulturní vzdělávání)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace z USA. Multikulturní výchova na všech stupních škol, tvorba materiálů, strategií, vzdělávacích standardů.
URL: http://www.nameorg.org/
Art history webmasters association (Asociace webmástrů v oblasti dějin umění)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Asociace působila v letech 1997 - 2003. V současnosti prostřednictvím webu zprostředkovává přehled internetových historicko-uměleckých infromačních zdrojů.
URL: http://www.unites.uqam.ca/AHWA/
European Parliament (Evrpopský parlament)
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Jediná volená instituce Evropské unie, zastupuje, slovy Římské smlouvy z roku 1957, "lid států sdružených v Evropském společenství" - nyní občany 25 členských zemí.
URL: http://www.europarl.eu.int
European Data Protection Supervisor (EDPS) (Evropský inspektor ochrany údajů)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o činnosti EDPS.
URL: http://www.edps.europa.eu/
Institute fo Security Studies - ISS (Ústav Evropské unie pro studium bezpečnosti)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úkolem ISS je napomáhat při vytváření společné obranné kultury Evropy, podporovat strategickou diskuzi tím, že zprostředkuje kontakt mezi rozhodujícími činiteli na evropské úrovni a různými neformálními odbornými kruhy v této oblasti.
URL: http://www.iss.europa.eu/
European Administrative School (Evropská správní škola)
Jazyk: AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky školícího centra pracovníků EU.
URL: http://europa.eu/eas/
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezistátní organizace se zaměřuje na řešení problémů spojených s chudobou, sociální nerovností a imigrací.
URL: http://www.caritas-europa.org
The European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia - EUMC (Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem EUMC je poskytovat Společenství a členským státům objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace a údaje o rasismu, xenofobii a antisemitismu v EU za účelem pomoci EU a členským státům v procesu přijímání opatření nebo vymezování akcí proti těmto jevům.
URL: http://fra.europa.eu/f
Ramsar Convention on Wetlands (Ramsarská úmluva o mokřadech)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva byla sjednána v roce 1971.
URL: http://www.ramsar.org
Health and Consumer Protection Directorate General (organizace Evropské Unie, která slouží na ochranu zdraví a práv spotřebitelů)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Problematika zdravotní nezávadnosti potravin, Rapid Allert System on Foodstuffs, ochrana veřejného zdraví v EU...
URL: http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/index_e...
International Criminal Court (Mezinárodní trestní soud)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Mezinárodního trestního soudu založeného v roce 1998.
URL: http://www.un.org/icc
The international committee for conservation of the industrial heritage (Mezinárodní komitét pro konzervaci industriálního dědictví)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Komitét spojující členy z celého světa podporuje ochranu, konzervaci, dokumentaci, výzkum a interpretaci industriálního dědictví. Mapuje industriálním areály, budovy, architketuru i vybavení.
URL: http://www.mnactec.com/ticcih/
Kultur kontakt (Kulturní kontakt)
Jazyk: AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rakouská organizace podporujicí rozvoj kultury a kulturní vzdělávání v jižní a východní Evropě.
URL: http://www.kulturkontakt.or.at
The World Bank Group (Skupina Světové banky)
Jazyk: AJ, RJ, FR, ŠJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiálním cílem Skupiny Světové banky je zlepšování životních standardů obyvatel rozvojového světa prostřednictvím finančních půjček, politických rad, technické pomoci a sdílením znalostí. Skupinu Světové banky tvoří 5 finančních institucí, mezi nimi je i Mezinárodní banka pro obnovu rozvoj.
URL: http://www.worldbank.org
International Organization for Migration (Mezinárodní organizace pro migraci)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky centrály IOM v Ženevě. Informace o cílích, struktuře a historii organizace, projekty a publikace, kalendář akcí, odkazy, archív, dokumenty ke stažení.
URL: http://www.iom.int/
Committee of regions (Výbor regionů)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o činnosti Výboru regionů.
URL: http://www.cor.europa.eu/
European Defence Agency - EDA (Evropská obranná agentura)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
EDA byla zřízena s cílem zlepšit obranny schopnost EU, zejména v oblasti krizového řízení; podporovat spolupráci EU v oblasti vyzbrojování; posílit průmyslovou a technologickou základnu obrany EU a vytvořit evropský konkurenceschopný trh s obranným vybavením; podporovat výzkum s cílem posílení průmyslového a technologického potenciálu Evropy v oblasti obrany.
URL: http://www.eda.europa.eu/
International Carbon Action Partnership (ICAP) (Mezinárodní akční partnerství pro emise)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Fórum sdružující státy (včetně jednotlivých států USA), které aktivně prosazují trh s povolenkami na vypouštění emisí skleníkových plynů. Založeno 29. října 2007 v Lisabonu.
URL: http://www.icapcarbonaction.com/
Young Men's Christian Association - YMCA (Křesťanské sdružení mladých lidí)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
YMCA usilovaje o rovnost příležitostí a spravedlnost pro všechny.
URL: http://www.ymca.net
The European Centre for Development of Vocational Training - Cedefop (Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úkolem Cedefop je podpora evropské oblasti celoživotního vzdělávání v rozšířené EU jako celku. Cedefop tak činí prostřednictvím poskytování informací a analýz týkajících se systémů odborného vzdělávání a přípravy při zaměstnání, strategií, výzkumu a praxe.
URL: http://www.cedefop.europa.eu/
Convention on Migratory Species (Úmluva o ochraně stěhovavých druhů)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bonnská úmluva) byla přijata v roce 1979 v Bonnu. Základním cílem Úmluvy je ochrana stěhovavých druhů živočichů, a to nejen ptáků, ale i savců, ryb a bezobratlých ve všech areálech jejich výskytu, včetně míst odpočinku na migračních cestách.
URL: http://www.cms.int
European Commission - Consumer affairs (Evropská komise - spotřebitelské vztahy)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Spotřebitelská politika je základním prvkem strategie Evropské komise ke zvyšování kvality života všech evropských občanů. Stránky EK o spotřebitelské problematice a aktivitách v této oblasti.
URL: http://europa.eu.int/comm/consumers/index_en.html
United Nations - General Assembly (Valné shromáždění OSN)
Jazyk: AJ, RJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Valného shromáždění, jež je hlavním poradním orgánem OSN.
URL: http://www.un.org/ga
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
České centrum Londýn s ministerstvem zahraničních věcí podporují reprezentaci české kultury ve Velké Británii a rozšiřují prostor pro vzájemnou spolupráci.
URL: http://www.czechcentre.org.uk
Media-Im-pakt - Support for South-Eastern Europe (Porpora pro jižní a východní Evropu)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Fond pro podporu médiím v jižní a východní Evropě v souladu s dohoudou o udržitelném stavu otázky médií v Evropě.
URL: http://www.ifa.de/media-im-pakt/eindex.htm
UN Commission on Sustainable Development (Komise OSN pro trvale udržitelný rozvoj)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Komise byla vytvořena po konferenci o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiru. Připravuje podkladové materiály pro jednání OSN.
URL: http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd.htm
International Energy Agency (Mezinárodní energetická agentura)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Energetické fórum 26 průmyslově vyspělých zemí vzniklo kvůli řešení nedostatku ropných zásob a kvůli společnému postupu energetické politiky. IEA je orgánem Dohody o mezinárodním energetickém programu (IEP).
URL: http://www.iea.org
Office for Official Publications of the European Communities (Úřad pro úřední tisky Evropských společenství)
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o činnosti úřadu a o některých vydávaných publikacích. Odkaz na internetové knihkupectví, kde je možné vydávané tituly zakoupit.
URL: http://publications.europa.eu/
European Union Satellite Centre - EUSC (Satelitní středisko Evropské unie)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Středisko se věnuje využívání a zpracovávání informací získaných na základě analýzy satelitních snímků Země. Cílem agentury je podporovat rozhodovací proces EU v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky
URL: http://www.eusc.europa.eu/
European Council on Refugees and Exiles (Evropská rada pro uprchlíky a exulanty)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
ECRE sdružuje a zastřešuje 74 organizací pracujících s uprchlíky. Stránky nabízí odborné studie (původní i přes odkazy), statistiky a podkladové informace, prohlášení a tiskové zprávy, novinky a odkazy.
URL: http://www.ecre.org/
Medecins san Frontieres - MSF (Lékaři bez hranic)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezinárodní organizace humanitární pomoci poskytuje, ve více jak 70 zemích světa, nouzovou lékařskou pomoc obyvatelům v nebezpečí .
URL: http://www.msf.org
The European Centre for Diseaae Prevention and Control - ECDC (Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úkolem tohoto střediska je napomáhat při posilování evropské obrany proti nakažlivým chorobám, jako např. chřipce, viru SARS a HIV/AIDS.
URL: http://www.ecdc.europa.eu/
Rotterdam Convention (Rotterdamská úmluva)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úmluva o postupu předchozího souhlasu v mezinárodním obchodu s některými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky na ochranu rostlin (tzv. Úmluva PIC), sjednána v roce 1998. Podle této úmluvy pověřený orgán dovážející země uděluje souhlas s dovozem nebezpečné látky ještě před jeho uskutečněním.
URL: http://www.pic.int
Trans Atlantic Consumer Dialogue (TACD) (Trnsatlantický spotřebitelský dialog.)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
TACD je fórum amerických a evropských spotřebitelských organizací, které vyvinuly, vyvíjí a odsouhlasili společná spotřebitelská politická doporučení vládám USA a Evropy.
URL: http://www.tacd.org
United Nations - Security Council (Rada bezpečnosti OSN)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Rady bezpečnosti OSN, jejíž primární odpovědnost spočívá v udržování mezinárodního míru a bezpečnosti.
URL: http://www.un.org/Docs/sc/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Euroimages je evropský koncil pro spolupráci, distribuci a prezentaci evropské kinematografie založený 1998. V současnosti spojuje 29 členských států. Finačně přispívá na programy, které vyhlašuje.
URL: http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Eurimage...
Defence for Children International (Mezinárodní obrana dětí)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
DCI je mezinárodní hnutí které vzniklo v roce 1979 v Ženevě. Má 50 národních sekcí v zemích všech kontinentů, je členem Skupiny nevládních organizací pro Úmluvu o právech dítěte (NGO Group for the Convention on the Rights of the Child), která úzce spolupracuje s Výborem pro práva dítěte OSN.
URL: http://child-abuse.com/childhouse/childrens_rights/dc...
UN Divison for Sustainable Development (Divize OSN pro trvale udržitelný rozvoj)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sekretariát Komise pro trvale udržitelný rozvoj. Divize se také podílí na implementaci Agendy 21 a na Implementačním plánu schváleném na Světovém summitu o trvale udržitelném rozvoji.
URL: http://www.un.org/esa/sustdev/
Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic and North Seas (ASCOBANS) (Dohoda o ochraně malých kytovců v Severním a Baltickém moři)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dohoda o ochraně malých kytovců v Severním a Baltickém moři z roku 1991, která vznikla pod patronátem Úmluvy o stěhovavých druzích volně žijících živočichů Programu OSN pro životní prostředí (UNEP).
URL: http://www.ascobans.org/
European Personnel Selection Office EPSO (Evropský úřad pro výběr zaměstnanců)
Jazyk: AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o možnosti získání zaměstnání v některé z evropských institucí.
URL: http://europa.eu/epso/
European Pollice College - CEPOL (Evropská policejní akademie)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem akademie je pomáhat v přeshraničním školení vedoucích policistůprostřednictvím optimalizace a posílení spolupráce mezi příslušnými vnitrostátními institucemi a organizacemi.
URL: http://www.cepol.net/
European Centre for Minority Issues (ECMI) (Evropské centrum pro otázky menšin)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Centrum založené 3mi evropskými vládami v roce 1996 se pomocí akcí, výzkumu a dokumentace snaží podporovat vztahy mezi většinovou společností a menšinami v celé Evropě. Spolupracuje s vládami, mezivládními i nevládními organizacemi. Sídlí v Německu. Mezi projekty patří např. etnopolitická mapa Evropy, vydávání elektronického periodika JEMIE, síť NNO na podporu mezietnických vztahů v Makedonii, databáze právních norem a konvencí zajištujících práva menšin.
URL: http://www.ecmi.de
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace sdružuje 72 členských organizací z evropských zemí. Zbývá se podporou pozitivního duševního zdraví, prevencí duševních úzkostí...atd.
URL: http://www.mhe-sme.org
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction - EMCDDA (Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Hlavním centrum pro informace o drogách v Evropské unii. Jeho úkolem je shromažďovat, analyzovat a šířit objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace o drogách a drogové závislosti, a tím poskytovat řádný a na důkazech založený přehled o drogovém jevu na evropské úrovni.
URL: http://www.emcdda.europa.eu/
Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států)
Jazyk: AJ, RJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Známá také jako Espoo úmluva. Sjednána v rámci Evropské hospodářské komise OSN v roce 1991. Slouží i jako oficiální server Protokol o strategickém posuzování životního prostředí.
URL: http://www.unece.org/env/eia/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem českého národního výboru ICOM (International Council of Museums) je rozvoj muzeí a podpora muzejních pracovníků.
URL: http://www.cz-icom.cz/
Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky OBSE - největší regionální bezpečností organizací na světě. Jejím členem je 55 zemí z Evropy, Střední Asie a Severní Ameriky. Aktivně se podílí na včasné prevenci konfliktů, krizovém managementu a poválečné obnově. Byla založena v roce 1973. Sídlí ve Vídni, kanceláře má v Kodani, Ženevě, Hágu, Praze a Varšavě.
URL: http://www.osce.org/
Alliance of European Voluntary Service Organization (Aliance evropských dobrovolnických organizací)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sdružení organizací, které pořádají výměnné dobrovolnické projekty v Evropě.
URL: http://www.alliance-network.org
OECD: Ethics and Corruption (OECD: Etika a korupce)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní dokumenty, publikace a doporučení OECD k tématu korupce, střetu zájmů a transparentnosti veřejného sektoru. Odkazy tříděné podle zemí, témat a typu dokumentů.
URL: http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_34135_1...
International Monetary Fund (Mezinárodní měnový fond)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
IMF je mezinárodní organizace s 184 členskými státy, která byla založena na podporu mezinárodní měnové spolupráce, stability a ekonomického růstu.
URL: http://www.imf.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rada Evropy, založená v roce 1949, je nejstarší politickou organizací na kontinentu. Sdružuje 46 zemí, včetně 21 států střední a východní Evropy. Odlišuje se od Evropské unie sdružující 25 států. Sídlí ve Štrasburku v severovýchodní Francii. Mezi cíle RE patří ochrana lidských práv, parlamentní demokracie a zákonnosti; rozvoj celoevropských dohod ke standardizaci sociálních a právních postupů členských zemí.
URL: http://www.radaevropy.cz/
European Network and Information Security Agency - ENISA (Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Agentura podporuje instituce EU a podnikatelské subjekty, aby předcházely problémům spojeným s bezpečností sítí a informací a schopnost tyto problémy pojmenovat a řešit.
URL: http://www.enisa.europa.eu/
European Environmental Bureau - EEB (Evropský úřad pro životní prostředí)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Evropská environmentální kancelář - federace NNO zabývajících se ekologickými tématy a ochranou přírody. Základním posláním je podporovat environmentální a udržitelnou politiku na evropské úrovni. EEB má 143 členských organizací v 31 zemích Evropy. Jeden z devíti členů evropské Zelené devítky (Green 9).
URL: http://www.eeb.org/
International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) (Mezinárodní centrum pro vývoj migrační politiky)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky (v angličtině) mezivládní organizace, která dlouhodobě sleduje vývoj zejména evropských migračních politik a nabízí vládám podklady k dalšímu rozhodování. Studie, projekty, projevy a publikace, odkazy.
URL: http://www.icmpd.org
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
NAMHI zastřešuje organizace, které prosazjující práva mentálně postižených lidí a usilují o jejich začlenění do normální společnosti.
URL: http://www.inclusionireland.ie/
European Maritine Safety Agency - EMSA (Evropská agentura pro námořní bezpečnost)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Agentura kontroluje námořní bezpečnost, klasifikuje společnosti a přístavní zařízení pro přijímání nebezpečných odpadů. Odpovídá za další velmi specializované problémy.
URL: http://www.emsa.europa.eu/
Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents (Úmluva o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států)
Jazyk: AJ, RJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem Úmluvy, sjednané v Helsinkách v roce 1992, je předcházet škodlivým účinkům závažných průmyslových havárií přesahujících hranice jednotlivých států na lidské zdraví, životní prostředí a majetek.
URL: http://www.unece.org/env/teia/
The OIE at a glance (Mezivládní organizace pečující o zdraví zvířat)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
The OIE is an mezivládní organizace založena mazinárodní smlouvou z 25 January 1924, podepsáno 28 zeměmi. In May 2002, the OIE celkem 162 členských států.
URL: http://www.oie.int/
North Atlantic Treaty Organization (NATO) (Organizace severoatlantické smlouvy)
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, RumJ, Slovi, UJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky NATO, jež je vojenskou aliancí 19 států, naplňujících obsah severoatlantické smlouvy.
URL: http://www.nato.int/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Americká dobrovolnická organizace, která vede programy pomoci po celém světě.
URL: http://www.americorps.org/
The Interarts Foundation (Nadace Interarts)
Jazyk: AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace a výzkumné centrum regionální kultury cíleně rozvíjí nové kulturní stratetie a kulturní spolupráci. Nadace byla založena v roce 1995 v Barceloně (kancelář i v Bruselu). Působí hlavně jako poradce pro veřejné instituce. Na stránkách zprostředkovává informace o seminářích, projektech, vyhledávání partnerství, elektronicky rozesílá aktuality.
URL: http://www.interarts.net
United Nations Environment Programme (Program OSN pro životní prostředí)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Posláním UNEPu je stimulovat a koordinovat akce na ochranu životního prostředí především na mezinárodní úrovni a poskytovat podklady pro rozhodování příznivé životnímu prostředí.
URL: http://www.unep.org
European Conference of Ministers of Transport (ECMT) (Evropská konference ministrů dopravy)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezivládní organizace ministrů dopravy, která se zabývá zejména problémy dopravy na území nově rozšířené Evropské unie.
URL: http://www1.oecd.org/cem/
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Agentura působí jako katalyzátor pro zpracování, analyzování a šíření informací, které v Evropě zvyšují úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Spravuje komplexní síť webových stránek na téma bezpečnosti a ochrany zdraví, organizuje rovněž kampaně a vede aktivní publikační program, zahrnující vše od vydávání odborných zpráv až po informační listy pokrývající širokou škálu problémů BOZP.
URL: http://osha.europa.eu/
European Trade Union Confederation - ETUC (Konfederace evropských odborových svazů)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
V současné době je členem ETUC 76 národních konfederací ze 34 evropských zemí, a dále 11 průmyslových federací. Celkem to znamená 60 milionů členů. ETUC je jedním ze tří evropských sociálních partnerů – tedy partnerů v sociálním dialogu, který se zabývá tématy zaměstnanosti a sociální ochrany.
URL: http://www.etuc.org/
International Organization for Migration (Mezinárodní organizace pro migraci)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky centrály IOM v Ženevě. Informace o cílích, struktuře a historii organizace, projekty a publikace, kalendář akcí, odkazy, archív, dokumenty ke stažení.
URL: http://www.iom.int/
European Blind Union - EBU (Evropský svaz slepých a)
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
EBU hájí zájmy slepých a částěčně vidících lidí v Evropské unii.
URL: http://www.euroblind.org/
UN Economic and social commission for western Asia (Ekonomický a sociální výbor OSN pro západní Asii)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace podporuje ekonomický a sociální rozvoj oblasti prostřednictvím regionální a sub-regionální
spolupráce a integrace a slouží jako hlavní všeobecné ekonomické a sociální fórum v rámci systému OSN
pro region západní Asie.

URL: http://www.escwa.un.org/
Stockholm Convention on Persisent Organic Pollutants (POPs) (Stockholmská úmluva o persistentních organických polutantech)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem Úmluvy, sjednané ve Stockholmu v roce 2001, je ochrana lidského zdraví a životního prostředí před škodlivými vlivy persistentních (v prostředí přetrvávajících) organických polutantů (znečišťujících látek). Za tímto účelem Úmluva upravuje výrobu, použití, dovoz a vývoz vybraných persistentních organických polutantů.
URL: http://www.pops.int
International Plant Protection Convention (Mezinárodní dohoda o ochraně rostlin)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Konvence rozšiřuje ochranu přírodní flory a výpěstků. Vztahuje se i na přímé a nepřímé poškození pesticidy.
URL: http://www.ippc.int/IPP/En/default.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
U příležitosti 50. výročí UNHCR byl založen Uprchlický vzdělávací fond RET, jehož hlavním cílem je poskytnout kvalitní středoškolské a vyšší vzdělání co největšímu počtu uprchlických dětí.
URL: http://www.unhcr.cz/protect_educ.htm
GE Elfun Volunteers (Dobrovolníci GE Elfun)
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sdružení dobrovolníků - zaměstnanců GE - General Electric Company, kteří se angažují ve službě komunitě ve které působí jejich firma.
URL: http://www.elfun.org/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Seznam mezinárodních smluv o právní pomoci ve věcech občanských a trestních od roku 1947 do roku 1992.
URL: http://www.bvb.cz/sbirka/sbsrv.dll/sezn?DR=HE&ROK=0&S...
European Maritime Safety Agency (Evropská agentura pro námořní bezpečnost)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Orgán Evropské unie. Agentura byla ustanovena jako reakce na havárie tankerů v evropských vodách, má Evropské komisi a členským státům EU poskytovat vědeckou a technickou pomoc v záležitostech týkajících se bezpečnosti námořní dopravy a emisí z lodí.
URL: http://www.emsa.eu.int/
The International Dance Council (Mezinárodní taneční rada)
Jazyk: AJ, NJ, RJ, FR, ŠJ, IJ, MJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezinárodní organizace se sídlem v mateřské instituci Unesco v Paříži. Zastřešuje národní, mezinárodní, lokální, neziskové a další subjekty působící v oblasti tance.
URL: http://www.cid-unesco.org
European Medicines Agency - EMEA (Evropská agentura pro léčiva)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
EMEA přispívá zajištěním bezpečnosti, účinnosti a vysoké kvality humánních a veterinárních léčiv k ochraně zdraví veřejnosti a zvířat. Díky spojení vědeckých zdrojů 25 členských států EU v síti více než 40 vnitrostátních příslušných orgánů EMEA koordinuje hodnocení a dohled nad léčivy v celé Evropské unii.
URL: http://www.emea.europa.eu/
The European Commission and Civil Society (Evropská komise a občanská společnost)
Jazyk: AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Evropské komise, na kterých informuje o tom, jak komunikuje s občanskou společností a jejími jednotlivými představiteli.
URL: http://ec.europa.eu/civil_society/
International Labour Organization, Subregional office for Eastern Europe and Central Asia (Mezinárodní organizace práce, Subrigionální kancelář pro Východní Evropu a Střední Asii)
Jazyk: AJ, RJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Problémy s HIV, dětská práce, gender, ochrana práce, pomoc se začátky podnikání, publikace, projekty
URL: http://www.ilo.ru/index.htm
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Posláním organizace je hájit zájmy starších lidí a pomoci jim porožít příjemné stáří.
URL: http://www.ageconcern.org.uk
Activities of the European Union - Justice and Home Affairs (Aktivity Evropské unie - Spravedlnost a vnitřní věci)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka s informacemi o politice, zákonech, aktivitách, dokumentech Evropské unie a jejích institucí týkajících se svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Jde především o otázky svobody pohybu, zaměstnání, pobytu, obrany před mezinárodním zločinem, rovného přístupu ke spravedlnosti a respektu k základním lidským právům.
URL: http://europa.eu/pol/justice/index_en.htm
Basel Convention (Basilejská úmluva)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování byla přijata v roce 1989. Stránky slouží také jako oficiální web pro Basilejský protokol o zodpovědnosti a kompenzacích, přijatý na 5. konferenci smluvních stran Basilejské úmluvy v roce 1999. Tento protokol má řešit případné problémy rozvojových zemích v souvislosti s dovozem odpadů.
URL: http://www.basel.int
EMEA - European Medicines Agency (Evropská medicínská agentura)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nezávislý orgán Evropské unie. Byla založena v roce 1993, sídlí v Londýně. Hlavní zodpovědností je ochrana veřejného zdraví a zdraví zvířat prostřednictvím hodnocení a kontroly léčiv užívaných v lidské i veterinární medicíně. Funguje jako síť, která shromažďuje věděcké informace členských států. Má tři komise: CHMP je odpovědná za lidská léčiva, CVMP je odpovědná za léčiva pro zvířata a COMP pro vzácné nemoci.
URL: http://www.emea.eu.int/
EuropeAid Co-operation Office (Kooperační kancelář EuropeAid)
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Posláním EuropeAidu je realizace a zavádění projektů vnější (zharniční) pomoci Evropské komise zemím postiženým chudobou, konflikty či nestabilitou. Projekty jsou financovány z rozpočtu Evropského společenství a z Evropského rozvojového fondu. Jedním z programů je např. EIDHR (viz samostatný odkaz).
URL: http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm
United Nations (Organizace spojených národů)
Jazyk: AJ, RJ, FR, ŠJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální webové stránky OSN.
URL: http://www.un.org
Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organizace OSN pro výživu a zemědělství)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem organizace je řešení problému hladu ve světě. Pomoc rozvojovým zemím a zemím s přechodnou ekonomikou, zlepšení zemědělství, lesního hospodářství, rybolovu a zajištění potravin. FAO byla založena 1945 s mandátem ke zvýšení úrovně výživy, bydlení a produktivity zemědělství a ke zlepšení podmínek zemědělců-venkovanů.
URL: http://www.fao.org
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, RumJ, Slovi, UJ, BělJ, LotJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stručný průvodce činností evropského ombudsmana. Stížnost může podat kterýkoliv občan EU nebo fyzická resp. právnická osoba s pobytem na území EU.
URL: http://www.euro-ombudsman.eu.int/glance/cs/
European Aviation Safety Agency - EASA (Evropská agentura pro bezpečnost letectví)
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
EASA má poskytovat technické odborné znalosti pro Evropskou komisi, které pomáhá při zpracování pravidel pro bezpečnost letectví v nejrůznějších oblastech, a poskytovat technické podklady pro uzavírání důležitých mezinárodních dohod.
URL: http://www.easa.europa.eu/
European Economic and Social committee (Evropský hospodářský a sociální výbor - EHSV)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Aktuální informace o záležitostech Evropské unie z pohledu organizací občanské společnosti. Uživatelé se mohou seznámit se všemi stanovisky, která EHSV vypracoval od ledna 1990, s webovými stránkami všech institucí, orgánů a agentur EU a získat informace o konzultační práci, která předchází vytváření politik Evropské unie.
URL: http://eesc.europa.eu/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled právních předpisů autorského a příbuzných práv jednotlivých členských zemí UNESCO.
URL: http://www.unesco.org/culture/copy/index.shtml
International Lesbian and Gay Association - ILGA (Mezinárodní asociace homosexuálů a leseb)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
ILGA zastřešuje přes 400 organizací. Jejím cílem zajistit rovnoprávnost homosexuálů, leseb a bisexuálů ve společnosti.
URL: http://www.ilga.org
UN Volunteers (Dobrovolníci OSN)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zprávy o dobrovolnických programech OSN, možnost přihlásit se do programů, publikace o dobrovolnících OSN.
URL: http://www.unv.org/
United Nations Convention to Combat Desertification (Úmluva OSN o boji proti desertifikaci)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sjednána z iniciativy Konference OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiro v roce 1992. Cílem Úmluvy je zavést integrovaný přístup k řešení problematiky desertifikace (šíření pouští).
URL: http://www.unccd.int/
Council of Europe (Rada Evropy)
Jazyk: AJ, NJ, RJ, FR, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezivládní organizace s cílem ochrany lidských práv, pluralitní demokracie a vymahatelnosti zákona.
URL: http://www.coe.int/portalT.asp
International Visegrad Fund (Mezinárodní Višegrádský fond)
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, PJ, MJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Fond podporuje rozvoj užší spolupráce mezi smluvními stranami, posiluje pouta mezi státy smluvních stran a integruje státy smluvních stran do Evropské unie. Prosazuje regionální spolupráci visegrádských zemí podporováním rozvoje společných kulturních, vědeckých a vzdělávacích projektů, výměn mládeže a přeshraniční spolupráce.
URL: http://www.visegradfund.org
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky věnované humanitárním a rozvojovým programům OSN.
URL: http://www.undp.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o OSN. Práce OSN v ČR.
URL: http://www.osn.cz
United Nations Children's Fund (Dětský fond OSN - UNICEF)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Největší světová organizace, která se celosvětově zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje.
URL: http://www.unicef.org/
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Na stránkách EP najdete řadu informací včetně zákaldních informací o EP, přehledu poslanců, politických skupin, přehledu aktivit, dokumentů, informace pro občany...
URL: http://www.europarl.europa.eu/
European Agency for Reconstruction - EAR (Evropská agentura pro obnovu)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Evropská agentura pro obnovu je odpovědná za řízení hlavních programů ES zaměřených na rozvojovou pomoc v Srbsku a Černé Hoře, jakož i v Bývalé jugoslávské republice Makedonii.
URL: http://www.ear.europa.eu/
Jazyk: AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Evropské komise - Generálního ředitelství pro regionální politiku. Informace o regionální politice, strukturálních fondech.
URL: http://ec.europa.eu/regional_policy/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Komise studuje dokumenty UNESCO, rozšiřuje myšlenky UNESCO v ČR, současně předkládá do pařížského sekretariátu náměty na další činnost organizace.
URL: http://www.mzv.cz/unesco
European Council of Young Farmers - CEJA (Evropský rada mladých zemědělců)
Jazyk: AJ, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
CEJA zastřešuje 22 organizací ze zemí EU a reprezentuje zájmy mladých evropských zemědělců.
URL: http://www.ceja.org/
Population information Africa (Populační informace Afriky)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace je vedena Divizí udržitelného rozvoje, která spadá
pod Ekonomický výbor OSN pro Afriku. Cílem je sdílení a šíření informací
o populaci a s rozvojem spojených informací mezi africkými politiky, badately a projektanty.

URL: http://www.uneca.org/popia/
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační centrum UNESCO v ČR. Sídlí v Praze.
URL: http://www.unesco-ic.cz/
European Network of National Heritage Organisations (Evropská síť národních organizací pro kulturní dědictví)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem ENNHO je soustavná podpora výměny, vzdělávání a budování partnerství mezi organizacemi, které uchovávají a kozervují kulturní děditví. V rámci projektu jsou uveřejňovány i případové studie a dokumenty.
URL: http://www.ennho.org/
The European Volunteer Centre (Evropské dobrovolnické centrum)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sdružení evropských dobrovolnických center založené na podporu dobrovolnictví v Evropě, jeho propagaci a koordinaci společných aktivit. Stránka obsahuje dokumenty EU a výzkumy týkající se dobrovolnictví.
URL: http://www.cev.be/
The World Bank Group - Czech Republic (Skupina Světové banky - Česká republika)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o Světové bance a jejích členech. Přehled o aktivitách Světové banky v České republice.
URL: http://www.worldbank.cz
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Regionální kancelář Rozvojového programu OSN - pobočka Bratislava
URL: http://www.undp.sk
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, LotJ, LitJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nejnovější oficiální tiskové zprávy, fotografie a Tv reportáže, týkající se EU; podrobnosti k blížícím se událostem, odkazy na stránky, spravované EK a další.
URL: http://ec.europa.eu/
Frontex Agency (FRONTEX) (Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států EU)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Koordinuje operativní spolupráci mezi členskými státy v oblasti řízení vnějších hranic.
URL: http://www.frontex.europa.eu/
Effective problem solving in the internal Market - SOLVIT (Efektivní řešení problémů na vnitřním trhu)
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
SOLVIT je on-line síť, v rámci které členské státy spolupracují při účelném řešení problémů, jež vznikají v důsledku nesprávného používání právních předpisů v oblasti vnitřního trhu ze strany orgánů veřejné moci. Síť je určena k řešení stížností občanů i podniků. V každém členském státě EU existují SOLVIT centra, která jsou součástí státní správy a snaží se tyto problémy řešit. Pomoc je bezplatná.
URL: http://europa.eu.int/solvit/
Jazyk: AJ, NJ, RJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace OSN pro výchovu vědu a kulturu se sídlem v Paříži.
URL: http://www.unesco.org
EuropaGO (Poznejte Evropu hrou)
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky umožňují, především dětem, seznámit se pomocí kvízů a her se základními informacemi o EU.
URL: http://europa.eu/europago/
Centro Latinoamericano y Caribeno de demografía - División de poblacón (Latinskoamerické a Karibské demografické centrum - Populační oddělení)
Jazyk: ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace poskytuje technickou asistenci, školení
a informace o populaci zemí regionu.

URL: http://www.eclac.org/celade/
European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau - IPPC (Evropský integrovaný úřad pro prevenci a kontrolu znečištění)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
IPPC zpracovává a poskytuje odborné informace o nejlepší možných technikách stanovených IPPC a vytváří o nich příslušné dokumenty
URL: http://eippcb.jrc.es/
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Národní výbor Dětského fondu OSN.
URL: http://www.unicef.sk/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka pražské mise IOM obsahuje informace o organizaci, jejím zaměření a poslání. Dále pak údaje o realizovaných, probíhajících a plánovaných programech na poli migrace.
URL: http://www.iom.cz
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sdružení firem, které se pomocí dobrovolnických aktivit svých zaměstnanců, sponzorství a dalších nástrojů snaží o zlepšení vztahů mezi podnikatelskou sférou a občany.
URL: http://www.bitc.org.uk
Inter-American Development Bank (Meziamerická rozvojová banka)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Meziamerické rozvojové banky. IDB je hlavním zdrojem multilaterálních finančních prostředků pro ekonomický a sociální rozvoj v oblasti Latinské Ameriky a Karibiku.
URL: http://www.iadb.org/
United Nations Economic Comission for Europe - Gender Activities (Genderové aktivity Evropské ekonomická komise OSN)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Na stránce gendereová statistika ve vybraných zemích, studie, publikace, novinky.
URL: http://www.unece.org/oes/gender
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o struktuře a činnosti Soudního dvora.
URL: http://www.curia.europa.eu
European Railway Agency - ERA (Evropská agentura pro železnice)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úkolem agentury je posílit bezpečnost a interoperabilitu železnic v celé Evropě.
URL: http://www.era.europa.eu/
EuropeAid Co-Operation Office (Úřad pro spolupráci EuropeAid)
Jazyk: AJ, NJ, FR, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
EuropeAid je zodpovědný za management vnější pomoci Evropské unie financované jak prostřednictvím obecného rozpočtu EU, tak prostřednictvím Evropského rozovojového fondu, nezabývá se projekty předvstupní pomoci (PHARE), humanitární pomoci, makroekonomické finanční pomoci a prostředků vyna­ložených v rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU. Úřad nese zodpovědnost za celý průběh projektového cyklu od identifikace přes implementaci až po vyhodno­cení projektů a programů.
URL: http://ec.europa.eu/comm/europeaid/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky pražské kanceláře UNHCR. Lze zde nalézt základní informace o uprchlících v České republice i ve světě, základní informace o uprchlickém právu a ochraně uprchlíků. Stránka je velmi přehledná a lze z ní přímo přejít na stránky UNHCR v ostatních zemích.
URL: http://www.unhcr.cz
Evropská komise: European Union citizenship, European Union rights (Evropská komise: evropské občanství, evropské právo)
Jazyk: AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky EU, které informují o evropském občanství a právech občanů v EU. Poskytují informace o nové legislativě, která zjednoduší podmínky a administrativní formality při pohybu občanů v rámci zemí EU. Další informace se týkají volebního práva v EU. Stránky také přibližují možnosti občanů v případě stížností, jejich konzulární ochranu a problematiku bezpečnosti.
URL: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/citizenship/fsj_...
UN economic and social commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) (Ekonomický a sociální výbor OSN pro Asii a Pacifik)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
UNESCAP je regionální pobočkou Sekretariátu OSN pro Asii a Pacifik.
Jeho čtyři hlavní programy jsou: populace, nemohoucnost, sociální politika
a stárnutí.

URL: http://www.unescap.org/esid/psis/index.asp
European cultural foundation (Nadace pro evropskou kulturu)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nezávislá nadace sídlící v Amsterdamu. Podporuje zejména evropskou kulturní spolupráci a participaci. Nadace se zabývá legislativními otázky rozšiřování EU a rolí kultury v budoucí globalizované Evropě.
URL: http://www.eurocult.org/
Jazyk: ČJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rakouské kulturní fórum (RKF) iniciuje, podporuje a rozvíjí česko-rakouskou kulturní spolupráci a zprostředkovává informace o rakouské kulturní scéně.
URL: http://www.austria.cz/kultur/index.php
ASIFA - Association Internationale du Film d'animation (Mezinárodní asociace animovaného filmu)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezinárodní asociace animovaného filmu byla založena s cílem obohacovat a rozvíjet umění animace prostřednictvím výměny zkušeností, myšlenek mezi spřízněnými organizacemi. Asifa sdružuje více než 1500 členů.
URL: http://asifa.net/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Studio pro experimentální intermédia se základno v New Yorku. Od roku 1968 podporuje umělce - organizuje projekty, rozvíjí spolupráci, vydává CD.
URL: http://www.experimentalintermedia.org
The African Development Bank Group (Africká rozvojová banka)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Africké rozvojové banky. ADB je mezinárodní rozvojová banka podporovaná 77 zeměmi z Afriky, Severní a Jižní Ameriky, Evropy a Asie, se sídlem v Abidjan, Cote d'Ivoire. Je hlavní finanční institucí Afriky, která má za cíl vymýcení chudoby a zlepšení životní úrovně obyvatelstva.
URL: http://www.afdb.org/
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nově zřízené oficialní stránky úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí. Přinášejí nejnovější aktuální informace o práci OSN v humanitárních oblastech.
URL: http://ochaonline.un.org/
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, LotJ, LitJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o činnosti Evropského účetního dvoru.
URL: http://www.eca.europa.eu/
European Environment Agency (Evropská agentura pro životní prostředí)
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
European Environment Agency (EEA) je jednou z agentur Evropské unie. Jejím cílem je podporovat trvale udržitelný rozvoj a napomáhat zlepšování životního prostředí tím, že shromažďuje, vyhodnocuje a poskytuje politikům a veřejnosti informace o životním prostředí.
URL: http://www.eea.europa.eu
Your Voice in Europe (Váš hlas v Evropě)
Jazyk: AJ, NJ, FR, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky provozuje Evropská komise a jsou tzv. jednotným přístupovým bodem (single access point) = základní vstupní branou ke konzultacím, diskusím a dalším nástrojům, které umožňují občanovi a občanské společnosti hrát aktivní roli v procesu vytváření evropské politiky.
URL: http://ec.europa.eu/yourvoice/
Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE) (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě - OBSE)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka je zaměřená na působení OBSE v Bělorusku, Moldávii a na Ukrajině.
URL: http://www.osce.org/regions/13005.html
Intelligent Energy Executive Agency - IEEA (Výkonná agentura pro inteligentní energii)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úkolem agentury je řídit projekty a akce organizované v rámci programu IEE; šířit know-how a nejlepší dosažené postupy;
podporovat výměnu a koordinaci mezi všemi zúčastněnými subjekty a s dalšími činnostmi na úrovni Společenství a v členských státech.

URL: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/contact/index_...
UN economic commission for Europe (UNECE) (Ekonomická komise OSN pro Evropu)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace usiluje o rozvíjení udržitelného ekonomického růstu mezi 55 členskými státy.
Řeší otázky: stárnutí populace, fertilita, pohlaví, generace, ...

URL: http://www.unece.org
Jazyk: ČJ, AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky mezinárodní organizace, která sdružuje Romy z celého světa. Organizační struktura, dokumenty, prohlášení.
URL: http://www.romaniunion.net
Separated children in Europe programme (Program podporující odloučené děti v Evropě)
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky společného programu UNHCR a organizace Save the Children zaměřeného na podporu odloučených dětí: statistiky, mezinárodní právní dokumenty, kontakty, publikace, zprávy o situaci odloučených odloučených dětí ve většině evropských zemí.
URL: http://www.separated-children-europe-programme.org/in...
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky internetové Linky důvěry pro děti a mládež při Slovenském výboru pro UNICEF
URL: http://www.linkadeti.sk/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -