spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Granty do výše 2.000 USD pro projekty v oblasti ochrany životního prostředí a ekologické výchovy.
URL: http://www.audubonnaturalist.org/crowder.htm
Jazyk: ČJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Posláním fondu je všestranná podpora porozumění mezi Čechy a Němci, zvyšování počtu vzájemných setkání a rozšiřování forem spolupráce podporou společných projektů.
URL: http://www.fondbudoucnosti.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podpora vzniku nových hodnotných děl původní i překladové literatury, divadla, filmu, publicistiky, vědy, rozhlasu, televize a zábavního umění.
URL: http://www.nclf.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podpora výzkumu v oblasti zdravé výživy.
URL: http://www.danone-institut.cz
Jazyk: AJ, FR, ŠJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Holandská nadace získávající prostředky z Postcode a SponsorBingo loterie podporuje projekty v oblastech životního prostředí, kultury, občanské společnosti, lidských práv, sportu a zdraví převážně v evropských zemích.
URL: http://www.doen.nl
Environmental Grantmaking Foundations (Databáze environmentálních nadací)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled více jak 900 nadací, které poskytují finanční prostředky na ochranu životního prostředí.
URL: http://www.environmentalgrants.com
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Nadace Forum 2000. Přehled konferencí Forum 2000 konaných v Praze od roku 1997 pod záštitou Václava Havla - profily účastníků, přepisy vystoupení a diskusí, videozáznamy, fotografie atd. Přehled dalších aktivit v rámci dlouhodobého projektu Forum 2000: Mosty přes globální propasti. Patří mezi ně NGO Market, kulaté stoly a diskuse o mezinárodních tématech.
URL: http://www.forum2000.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podpora projektu, založeného společností Gema Art, je určen fotografům a neziskovým organizacím. Finanční podpora je udílena na prezentaci fotografických děl a s ní spojených aktivit a vzdělávácí a badatelské projekty v oblasti fotografie. Vyhlašován je i pobytový grant.
URL: http://www.fotogrant.cz
Heinrich Böll Stiftung (Nadace Heinricha Bölla)
Jazyk: AJ, NJ, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Německá nadace financuje projekty podporující demokraci a mezikulturní porozumění, dále vědu a výzkum, umění, ekologii a solidaritu.
URL: http://www.boell.de
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Americká nadace, která prostřednictvím své pobočky v Praze podporuje nejrůznější projekty v oblastech rozvoje občanské společnosti, ochrany životní prostředí, podpory demokracie a vzdělávání v zemích východní Evropy.
URL: http://www.mott.org
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podporuje projekty usilující o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života na území Euroregionu Labe, tj. v okresech Ústí nad Labem, Děčín, Litoměřice a Teplice.
URL: http://www.komunitninadace.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podpora kulturních a sportovních aktivit v Náchodě a okolí.
URL: http://www.mestonachod.cz/samosprava/nadace/nadace.as...
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podpora projektů z oblasti ochrany životního prostředí a sociálních projektů.
URL: http://www.levinsonfoundation.org
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podpora současného umění, etnických umění, vydávání literatury k umění se vážící, tvorby audiovizuálních nosičů a dokumentárních filmů, pořádání výstav a přehlídek tvorby, domácích a zahraničních stipendistů v jednotlivých uměleckých oborech.
URL: http://www.nadacearborvitae.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Humanizace dětských zdravotnických zařízení. Veškerá snaha směřuje k vytvoření podmanivého prostředí pozitivně působícího na psychiku nemocných dětí.
URL: http://www.archa-chantal.cz/
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podpora kulturních projektů a ochrana kulturních památek. Nadace vypisuje dva grantové programy: Odborný program a občanský program. Podpora je určená především na projekty souvisejících se záchranou, obnovou a areálu Hradu a zámku Český Krumlov.
URL: http://www.foundation.ckrumlov.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podpora projektů, které vedou ke snižování kriminality v Olomouci
URL: http://www.nbo.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podpora humanitárních projektů a programů právnických osob působících v oblasti zdravotnictví a sociální péče, které používají socioterapeutické programy a alternativní metody léčby a péče, směřující k integraci duševně hendikepovaných osob do života společnosti.
URL: http://www.nadacebona.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace CERGE-EI byla založena za účelem získávání finančních prostředků na podporu ekonomického vzdělávání v České republice a celé Střední a Východní Evropě. Přijímá žádosti od každé akreditované vzdělávací instituce, jejímž posláním je ekonomické vzdělávání.
URL: http://www.cerge-ei.cz/foundation/nadace/cerge-ei_cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace pomáhá neziskovým organizacím v oblasti sociální péče a zdravotní péče. Uděluje finanční prostředky na investiční náklady občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem nebo církevním účelovým zařízením ve všech regionech České republiky. Zaměřením na podporu v oblasti staveb, rekonstrukcí, přístaveb, elektroinstalací a rozvodných zařízení je mezi nadacemi v České republice Civilia jediná svého druhu.
URL: http://www.civilia.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podpora komunitního života jihočeského kraje - obnova lidových tradic, ekologická výchova, kultura a charita
URL: http://www.sweb.cz/nadace-capiku
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Posláním nadace je podpora a prezentace české architektury jako nedílné součásti současné kultury. Klade si za cíl zvyšovat obecný zájem veřejnosti o architekturu. Podporuje zejména výstavní a publikační projekty.
URL: http://www.nca.info
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Každoročně vyhlašuje výběrové řízení na přidělení grantů pro podporu uměleckých projektů v oblasti výtvarných umění.
URL: http://www.nadacecfu.com
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Posláním nadace je podpora rozvoje české hudební kultury formou veřejně vyhlašovaných grantových programů.
URL: http://www.nchf.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podporuje děti a dospělé s postižením centrální nervové soustavy.
URL: http://www.detskymozek.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace podporuje nestátní neziskové organizace působící v sociální a zdravotní oblasti formou zdvojnásobování výtěžků benefičních akcí, pravidelného vyhlašování veřejných sbírek v médiích a podporou ve spolupráci s partnerskou organizací Wilde Ganzen z Holandska.
URL: http://www.divokehusy.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Integrace osob s mentálním postižením.
URL: http://www.nadaceduha.cz
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, PJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace podporuje finančně projekty, které jsou zaměřeny na: tělesně a mentálně postiženou mládež, staré, nemocné a opuštěné lidi a
programy prevence AIDS, drog a jiných negativních jevů.

URL: http://euronisa.nextra.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace podporuje projekty, které přispívají k všestrannému rozvoji osobnosti dětí a mládeže v České republice.
URL: http://www.nadace-eurotel.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace podporuje, získává a rozděluje finanční prostředky na projekty, které pomáhají zdravotně postiženým spoluobčanům. Stěžejním projektem nadace je Konto Bariéry - kontinuální sbírka zejména pro handicapované občany, neziskové organizace. Dalšími projekty jsou např. Počítače proti bariérám, Ostrovy života, Konto Míša aj.
URL: http://www.bariery.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podporuje zdravotnická zařízení poskytující dlouhodobou preventivně-léčebnou a léčebnou péči nemocným dětem. Jedná se zejména a děti postižené civilizačními chorobami, děti s chronickým onemocněním dýchacích cest, alergiemi, sníženou imunitou, dermorespiračním syndromem, poruchami výživy a dalšími chorobami.
URL: http://nadace-javornik.hyperlink.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Posláním nadace je podpora projektů, které trvale zlepšují vztah člověk-zvíře-životní prostředí, pomáhají zmírňovat utrpení a zajišťují životní pohodu zvířat v lidské péči i zvířat volně žijících.
URL: http://www.ochranazvirat.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace finančně podporuje projekty zabývající se záchrannými programy a ochranou zvířat. Činnost Nadace je zaměřena zejména na vzdělávání, osvětu a šíření informací o ochraně a welfare zvířat. Nadace usiluje o zavedení humánní kontroly populace toulavých zvířat a v této oblasti také poskytuje podporu. Poskytuje telefonický poradenský servis veřejnosti a dává dary útulkům pro bezprizorná zvířata zejména za účelem kastrací a sterilizací.
URL: http://www.ochranazvirat.cz
Jazyk: ČJ, SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Posláním Nadace OF je podporovat obnovu a ochranu kulturního dědictví v České republice se zvláštním důrazem na opomíjené památky. Toho chce nadace dosáhnout zvyšováním zájmu veřejnosti o kulturní památky a prosazováním partnerské spolupráce při jejich záchraně mezi podnikatelskou, neziskovou a právní sférou.
URL: http://archiv.radio.cz/nadace-of/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace fungující v České republice od roku 1992 podporuje projekty v nejrůznějších oblastech - lidská práva, kultura, vzdělávání, občanská společnost, romský program, publikační program, mezinárodní spolupráce a další.
URL: http://www.osf.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace podporuje prospěšné aktivity v následujících oblastech: zdravotnictví, věda a výzkum, sport a tělovýchova, humanitární a sociální oblast, ekologie a životní prostředí a kultura.
URL: http://www.nadace.preciosa.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Získává finanční prostředky sloužící k vytváření nových uměleckých projektů a děl. Granty jsou udělovány několikrát ročně českým jednotlivcům a institucím.
URL: http://www.fcca.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace podporuje obnovu stabilních lesních ekosystémů a harmonické krajiny Jizerských hor a povzbuzuje účast občanů při uplatňování principů udržitelného života. Na tyto cíle vynakládá ročně v průměru přes 1 milión Kč.
URL: http://jizerky.ecn.cz
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace posiluje rozvoj neziskového sektoru, dárcovství a dobrovolnictví, a tím přispívá k rozvoji občanské společnosti a k evropské integraci. Podporuje takové neziskové organizace, které poskytují pomoc ohroženým a znevýhodněným skupinám, hájí lidská práva, demokratické hodnoty, přispívají k vzájemnému soužití a toleranci menšin ve společnosti nebo jinak oživují zájem občanů o místní rozvoj a veřejný život.
URL: http://www.nros.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Předmětem programů nadace je rozvoj zdraví prospěšného životního stylu občanů v rodinách, školách, podnicích apod., rozvoj zdravotně příznivých životních podmínek občanů a rozvoj specifických oblastí péče o zdraví občanů.
URL: http://www.volny.cz/nrz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Účelem nadace je podpora aktivit směřujících k ochraně životního prostředí a rozvoji trvale udržitelného životního stylu. Jedná se o projekty zaměřené na omezování negativních vlivů na životní prostředí, zejména na: omezování negativních vlivů dopravy, snižování spotřeby energie z fosilních či jaderných paliv a využití obnovitelných zdrojů energie.
URL: http://www.slunicko.ecn.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podpora vzdělávání, poskytuje granty pro vysoké a střední školy nebo pro individuální žadatele, převážně studenty těchto škol.
URL: http://www.nadacesophia.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podpora výběru a výchovy sportovně talentované mládeže ve sportovních oddílech na území města Plzně.
URL: http://www.nsm.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace se aktivně zabývá problematikou opuštěných dětí a podporuje finančně i materiálně související projekty.
URL: http://www.nadacetm.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podporou kultury, vzdělání a mládeže rozvíjet hodnoty společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému se jméno Baťa stalo slavným.
URL: http://www.batova-vila.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace Via podporuje a posiluje aktivní účast veřejnosti na rozvoji demokratické společnosti v České republice v následujících programech: podpora místních iniciativ, rozvoj neziskových organizací a rozvoj filantropie.
URL: http://www.nadacevia.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem nadace je vytváření příznivých podmínek pro zlepšování péče o zdraví dětí i dospělých, propagaci a reklamu ekologicky zdravého způsobu života včetně osvětové činnosti. Dále napomáhá organizovat léčebné pobyty chronicky nemocných a tělesně postižených. Pomáhá alergikům, astmatikům, tělesně postiženým a jiným chronicky nemocným a též v boji proti kouření a jiným toxikomániím.
URL: http://www.nadacezdravi.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace poskytuje podporu mladým aktivním umělcům. Druhá kategorie grantů je orientována na realizaci umělecké tvorby zejména v oblasti koncertní, divadelní, taneční. Mimo podpory mladých umělců nadace přispívá na činnost seniorů.
URL: http://www.nadace-zivot-umelce.cz/
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace, která se zabývá podporou vzdělávání osob pracujících pro neziskové organizace, podporuje rozvoj řízení neziskových organizací, podporuje poradenské a konzultační služby pro neziskové organizace.
URL: http://www.murgas.org
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní poslání FILM & SOCIOLOGIE je snaha postihnout na konkrétních osudech lidí rozpory a proměny doby.
URL: http://www.afis.cz/default.php?co=nadace
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Fond založen v roce 1996 na podporu myšlenek prvního polistopadového ministra životního prostředí Josefa Vavrouška a jeho dcery Petry. Chce prostřednictvím vhodných projektů oslovit co nejširší odbornou a laickou veřejnost a vést ji k takovému chování a životnímu stylu, jež podporují a respektují trvale udržitelný rozvoj a způsob života. Pomáhá postiženým záplavami.
URL: http://www.czp.cuni.cz/njpv/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Posláním Nadačního fondu obětem holocaustu je podpora projektů v oblasti sociálně zdravotní péče se zřetelem k potřebám těch, kteří přežili holocaust, vzdělávacích aktivit v oblasti judaismu, projektů sloužících k důstojné připomínce obětí holocaustu, podpora obnovy židovských památek na území ČR.
URL: http://www.fondholocaust.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Chce pomáhat rodičům a dětem, matkám, které se v tísnivé situaci nedokáží postarat o novorozence… Slovo STATIM se používá ve zdravotnictví a znamená IHNED, OKAMŽITĚ. A tak si přejeme pomáhat. STATIM je ve stádiu zrodu. Má v projektu zřizování schránek, do nichž budou moci matky, rodiče, odložit anonymně dítě. Odložené dítě vzápětí dostane veškerou zdravotní péči a sociální pomoc. Druhým nástrojem pomoci rodičům v tísni je zřízení bezplatné poradenské telefonní linky.
URL: http://www.statim.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nejstarší česká nadace založená roku 1904 poskytuje podporuje vědeckou, literární a uměleckou činnost, uděluje literární cenu Josefa Hlávky a poskytuje povodňová stipendia.
URL: http://www.hlavkovanadace.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Právní nástupce "Nadání dětského vychovávajícího ústavu Aloise a Luisy Olivových". Nadace soustřeďuje finanční prostředky ke zlepšení zdravotní a sociální oblasti s cílem nadačními příspěvky zkvalitnit zdravotní a sociální péči o děti.
URL: http://www.olivovanadace.cz/
Patagonia Environmental Fund (Environmentální fond Patagonia)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Environmentální fond firmy Patagonia podporuje celosvětově projekty v oblasti ochrany životního prostředí.
URL: http://www.patagonia.com/enviro/grants_app.shtml
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Posláním nadace je veškerá humanitární činnost a ochrana kulturních, uměleckých a církevních památek a tradic a též přírodního a životního prostředí.
URL: http://purknadace.webpark.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
České zastoupení mezinárodní organizace Regionální environmentální centrum pro střední a východní Evropu (The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe - REC). REC podporuje (i finančně) spolupráci mezi nevládními organizacemi, orgány státní správy a samosprávy a soukromou sférou, volnou výměnu informací a účast veřejnosti na rozhodování v záležitostech životního prostředí. Zabývá se informační, organizační a poradenskou činností při vytváření a realizaci projektů v oblasti životního prostředí, grantovou činností v ŽP.
URL: http://www.reccr.cz
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Granty do 5000 Ł na menší projekty ochrany životního prostředí
URL: http://www.whitley-award.org/Articles/projects/ruffor...
Sasakawa Central Europe Fund (Středoevropský fond nadace Sasakawa)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podpora projektů ve třech oblastech: výměnné pobyty mezi Japonskem a zěměmi střední Evropy, role neziskových organizací při rozvoji občanské společnosti, země střední Evropy v 21.století.
URL: http://www.spf.org/scef/index.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem nadačního fondu je získávat finanční prostředky na sociální služby a fungovat jako doplňkový zdroj prostředků na rozvoj sociální péče v Brně.
URL: http://www.domovypotrebnych.cz
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace založená v roce 1985 poskytující finanční podporu v oblasti výtvarného umění - zejména granty individuálním umělcům.
URL: http://www.pkf.org
Jazyk: ČJ, SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výbor dobré vůle založila Olga Havlová s cílem pomáhat lidem se zdravotním nebo sociálním handicapem, aby se mohli co nejlépe začněnit
URL: http://www.vdv.cz
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -