spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 REGION, ZEMĚ :      
Svět

Česká republika
Praha
Jihčeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královehradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
Zlínský kraj

Slovensko
Evropa
Albánie
Andorra
Belgie
Bělorusko
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Irsko
Island
Itálie
Jugoslávie
Kypr
Lichtenštejnsko
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Makedonie
Moldavsko
Monako
Německo
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
San Marino
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Ukrajina
Vatikán
Velká Británie a Severní Irsko
Afrika
Amerika Jižní a Střední
Amerika Severní
Kanada
Mexiko
USA
Antarktida
Asie
Austrálie a Nový Zéland
Oceánie
Rusko
Oceány a moře
Atlantický oceán
Indický oceán
Severní ledový oceán
Tichý oceán
 JAZYK :      
Česky
Slovensky
Anglicky
Německy
Rusky
Polsky
Francouzsky
Španělsky
Italsky
Maďarsky
Rumunsky
Slovinsky
Ukrajinsky
Bělorusky
Lotyšsky
Litevsky
Jinak
          
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem fondu je zlepšovat životní podmínky vážně nemocných dětí a jejich rodin. Napomáhat návratu přirozených a obyčejných věcí do života vážně nemocných dětí. Posilovat roli rodiče v péči o nemocné dítě
URL: http://www.klicek.org/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podporuje projekty usilující o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života na území Euroregionu Labe, tj. v okresech Ústí nad Labem, Děčín, Litoměřice a Teplice.
URL: http://www.komunitninadace.cz
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Americká nadace, která prostřednictvím své pobočky v Praze podporuje nejrůznější projekty v oblastech rozvoje občanské společnosti, ochrany životní prostředí, podpory demokracie a vzdělávání v zemích východní Evropy.
URL: http://www.mott.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Humanizace dětských zdravotnických zařízení. Veškerá snaha směřuje k vytvoření podmanivého prostředí pozitivně působícího na psychiku nemocných dětí.
URL: http://www.archa-chantal.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Posláním Nadačního fondu obětem holocaustu je podpora projektů v oblasti sociálně zdravotní péče se zřetelem k potřebám těch, kteří přežili holocaust, vzdělávacích aktivit v oblasti judaismu, projektů sloužících k důstojné připomínce obětí holocaustu, podpora obnovy židovských památek na území ČR.
URL: http://www.fondholocaust.cz
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace posiluje rozvoj neziskového sektoru, dárcovství a dobrovolnictví, a tím přispívá k rozvoji občanské společnosti a k evropské integraci. Podporuje takové neziskové organizace, které poskytují pomoc ohroženým a znevýhodněným skupinám, hájí lidská práva, demokratické hodnoty, přispívají k vzájemnému soužití a toleranci menšin ve společnosti nebo jinak oživují zájem občanů o místní rozvoj a veřejný život.
URL: http://www.nros.cz
Jazyk: ČJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Posláním fondu je všestranná podpora porozumění mezi Čechy a Němci, zvyšování počtu vzájemných setkání a rozšiřování forem spolupráce podporou společných projektů.
URL: http://www.fondbudoucnosti.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Humanitní pomoc nemocným dětem hospitalizovaným na Klinice dětské onkologie Fakultní nemocnice v Praze 5 Motole.
URL: http://www.naroddetem.cz/
ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy (ROSA - centre for battered and lonely women)
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Azylové ubytování pro ženy oběti domácího násilí a jejich děti v azylovém domě s utajenou adresou, odborné sociální poradenství ženám obětem domácího násilí v poradenském centru a telefonická krizová linka pro oběti domácího násilí
URL: http://www.rosa-os.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace fungující v České republice od roku 1992 podporuje projekty v nejrůznějších oblastech - lidská práva, kultura, vzdělávání, občanská společnost, romský program, publikační program, mezinárodní spolupráce a další.
URL: http://www.osf.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace podporuje projekty, které přispívají k všestrannému rozvoji osobnosti dětí a mládeže v České republice.
URL: http://www.nadace-eurotel.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace Via podporuje a posiluje aktivní účast veřejnosti na rozvoji demokratické společnosti v České republice v následujících programech: podpora místních iniciativ, rozvoj neziskových organizací a rozvoj filantropie.
URL: http://www.nadacevia.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Právní nástupce "Nadání dětského vychovávajícího ústavu Aloise a Luisy Olivových". Nadace soustřeďuje finanční prostředky ke zlepšení zdravotní a sociální oblasti s cílem nadačními příspěvky zkvalitnit zdravotní a sociální péči o děti.
URL: http://www.olivovanadace.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podpora výběru a výchovy sportovně talentované mládeže ve sportovních oddílech na území města Plzně.
URL: http://www.nsm.cz
Jazyk: AJ, MJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace Terra se zabývá ochranou životního prostředí a vzděláváním v této oblasti. Stránky slouží k prezentaci multimediálních vzdělávacích programů pro studium biologie.
URL: http://www.terra.hu
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Účelem nadace je podpora aktivit směřujících k ochraně životního prostředí a rozvoji trvale udržitelného životního stylu. Jedná se o projekty zaměřené na omezování negativních vlivů na životní prostředí, zejména na: omezování negativních vlivů dopravy, snižování spotřeby energie z fosilních či jaderných paliv a využití obnovitelných zdrojů energie.
URL: http://www.slunicko.ecn.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem nadace je vytváření příznivých podmínek pro zlepšování péče o zdraví dětí i dospělých, propagaci a reklamu ekologicky zdravého způsobu života včetně osvětové činnosti. Dále napomáhá organizovat léčebné pobyty chronicky nemocných a tělesně postižených. Pomáhá alergikům, astmatikům, tělesně postiženým a jiným chronicky nemocným a též v boji proti kouření a jiným toxikomániím.
URL: http://www.nadacezdravi.cz
Environmental Grantmaking Foundations (Databáze environmentálních nadací)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled více jak 900 nadací, které poskytují finanční prostředky na ochranu životního prostředí.
URL: http://www.environmentalgrants.com
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem fondu je propagace ochrany vydry říční. Informace o vydře, o možnostech ochrany ryb před ní, o stanici ochrany fauny Pavlov a další.
URL: http://otter.trebone.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podpora projektů, které vedou ke snižování kriminality v Olomouci
URL: http://www.nbo.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace pomáhá neziskovým organizacím v oblasti sociální péče a zdravotní péče. Uděluje finanční prostředky na investiční náklady občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem nebo církevním účelovým zařízením ve všech regionech České republiky. Zaměřením na podporu v oblasti staveb, rekonstrukcí, přístaveb, elektroinstalací a rozvodných zařízení je mezi nadacemi v České republice Civilia jediná svého druhu.
URL: http://www.civilia.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní poslání FILM & SOCIOLOGIE je snaha postihnout na konkrétních osudech lidí rozpory a proměny doby.
URL: http://www.afis.cz/default.php?co=nadace
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace finančně podporuje projekty zabývající se záchrannými programy a ochranou zvířat. Činnost Nadace je zaměřena zejména na vzdělávání, osvětu a šíření informací o ochraně a welfare zvířat. Nadace usiluje o zavedení humánní kontroly populace toulavých zvířat a v této oblasti také poskytuje podporu. Poskytuje telefonický poradenský servis veřejnosti a dává dary útulkům pro bezprizorná zvířata zejména za účelem kastrací a sterilizací.
URL: http://www.ochranazvirat.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podpora projektu, založeného společností Gema Art, je určen fotografům a neziskovým organizacím. Finanční podpora je udílena na prezentaci fotografických děl a s ní spojených aktivit a vzdělávácí a badatelské projekty v oblasti fotografie. Vyhlašován je i pobytový grant.
URL: http://www.fotogrant.cz
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Granty do 5000 Ł na menší projekty ochrany životního prostředí
URL: http://www.whitley-award.org/Articles/projects/ruffor...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadační fond je zřízen městem Plzní a poskytuje dotace na projekty orientované na zlepšení kvality životního prostředí, revitalizaci veřejných prostranství a vzdělávání dětí a mládeže o přírodě.
URL: http://www.zelenypoklad.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Integrace osob s mentálním postižením.
URL: http://www.nadaceduha.cz
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Institut dokumentárního filmu se soustředí na podporu nezávislého a autorského dokumentárního filmu. Prostředkem podpory je spolupráce s nezávislými producenty a autory dokumentárních filmu, kterým pomáhá při vzniku, propagaci a distribuci dokumentárních filmu.
URL: http://www.dokument-film.cz/
Jazyk: AJ, FR, ŠJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Holandská nadace získávající prostředky z Postcode a SponsorBingo loterie podporuje projekty v oblastech životního prostředí, kultury, občanské společnosti, lidských práv, sportu a zdraví převážně v evropských zemích.
URL: http://www.doen.nl
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace VIA podporuje a posiluje aktivní účast veřejnosti na rozvoji demokratické společnosti v České republice. Projekty se mimo jiné soustřeďují na místní rozvoj v ekologické, kulturní i sociální oblasti.
URL: http://www.nadacevia.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Chce pomáhat rodičům a dětem, matkám, které se v tísnivé situaci nedokáží postarat o novorozence… Slovo STATIM se používá ve zdravotnictví a znamená IHNED, OKAMŽITĚ. A tak si přejeme pomáhat. STATIM je ve stádiu zrodu. Má v projektu zřizování schránek, do nichž budou moci matky, rodiče, odložit anonymně dítě. Odložené dítě vzápětí dostane veškerou zdravotní péči a sociální pomoc. Druhým nástrojem pomoci rodičům v tísni je zřízení bezplatné poradenské telefonní linky.
URL: http://www.statim.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace podporuje obnovu stabilních lesních ekosystémů a harmonické krajiny Jizerských hor a povzbuzuje účast občanů při uplatňování principů udržitelného života. Na tyto cíle vynakládá ročně v průměru přes 1 milión Kč.
URL: http://jizerky.ecn.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podpora vzniku nových hodnotných děl původní i překladové literatury, divadla, filmu, publicistiky, vědy, rozhlasu, televize a zábavního umění.
URL: http://www.nclf.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Posláním nadace je podpora rozvoje české hudební kultury formou veřejně vyhlašovaných grantových programů.
URL: http://www.nchf.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podpora výzkumu v oblasti zdravé výživy.
URL: http://www.danone-institut.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Česká reprezantace audiovizuálního programu EU. Finančně podporuje rozvoj audiovizuální tvorbu - zejména posílování konkurenceschopnosti evropského filmu v průběhu let 2001-05.
URL: http://www.mediadesk.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Posláním nadace je podpora projektů, které trvale zlepšují vztah člověk-zvíře-životní prostředí, pomáhají zmírňovat utrpení a zajišťují životní pohodu zvířat v lidské péči i zvířat volně žijících.
URL: http://www.ochranazvirat.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podpora pěstounských rodin, které jsou pro mnohé děti z dětských domovů jedinou možností, jak získat vlastní rodinu.
URL: http://www.rozumacit.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Nadace Forum 2000. Přehled konferencí Forum 2000 konaných v Praze od roku 1997 pod záštitou Václava Havla - profily účastníků, přepisy vystoupení a diskusí, videozáznamy, fotografie atd. Přehled dalších aktivit v rámci dlouhodobého projektu Forum 2000: Mosty přes globální propasti. Patří mezi ně NGO Market, kulaté stoly a diskuse o mezinárodních tématech.
URL: http://www.forum2000.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pomoc při všestranném zlepšování kvality života onkologicky nemocných dětí jak v průběhu léčby, tak snaha o jejich resocializaci po skončení vlastní léčby.
URL: http://www.krtek-nf.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podporuje děti a dospělé s postižením centrální nervové soustavy.
URL: http://www.detskymozek.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podpora vzdělávání, poskytuje granty pro vysoké a střední školy nebo pro individuální žadatele, převážně studenty těchto škol.
URL: http://www.nadacesophia.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Culture 2000 je program Evropské unie, který finanačně podporuje kulturní projekty soustředěné zejména na mezinárodní spolupráci, komunikaci s širokou veřejností, práci s novými médii. V roce 2004 se program zaměří na podporu kulturního dědictví.
URL: http://www.culture2000.cz/
Sasakawa Central Europe Fund (Středoevropský fond nadace Sasakawa)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podpora projektů ve třech oblastech: výměnné pobyty mezi Japonskem a zěměmi střední Evropy, role neziskových organizací při rozvoji občanské společnosti, země střední Evropy v 21.století.
URL: http://www.spf.org/scef/index.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem je podpora a prezentace české architektury jako součásti současné kultury. Nadace rozděluje příspěvky fondu NIF. Výběrové řízení vyhlašuje několikrát do roku.
URL: http://www.nca.info
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace z prostředků oceňuje mladé umělce ve spolupráci s vysokými školami, financuje ocenění na soutěžích, podporuje další akce blízké cílům nadace.
URL: http://www.gideonklein.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pomoc všem ženám marně usilujícím o prožitek mateřského štěstí.
URL: http://www.materska-nadeje.cz/
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, PJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace podporuje finančně projekty, které jsou zaměřeny na: tělesně a mentálně postiženou mládež, staré, nemocné a opuštěné lidi a
programy prevence AIDS, drog a jiných negativních jevů.

URL: http://euronisa.nextra.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podpora současného umění, etnických umění, vydávání literatury k umění se vážící, tvorby audiovizuálních nosičů a dokumentárních filmů, pořádání výstav a přehlídek tvorby, domácích a zahraničních stipendistů v jednotlivých uměleckých oborech.
URL: http://www.nadacearborvitae.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace poskytuje podporu mladým aktivním umělcům. Druhá kategorie grantů je orientována na realizaci umělecké tvorby zejména v oblasti koncertní, divadelní, taneční. Mimo podpory mladých umělců nadace přispívá na činnost seniorů.
URL: http://www.nadace-zivot-umelce.cz/
Fairness-Stiftung (Nadace Světla)
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky německé nadace. Zabývají se problémy na pracovištích. Obsahují množství dobrých teoretických informací týkajících se neférovostí v zaměstnání.
URL: http://www.fairness-stiftung.de
The Fund for Central and East European Book Projects (Nadace podporující knižní produkci ve střední a východní Evropě)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
CEEBP vznikl v Amsterdamu v roce 1992 pod záštitou European Cultural Foundation. Podporuje kvalitní publikace, které vytvářejí dialog mezi východní a západní Evropou.
URL: http://www.ceebp.org
Fondation Internationale Carrefour (Mezinárodní nadace Carrefour)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace společnosti Carrefour, podporující projekty v oblasti ochrany životního prostředí, řešení následků přírodních katastrof i projekty sociální a vědecké.
URL: http://www.fondation-internationale-carrefour.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podpora českého zdravotnictví, zlepšení kvality života seniorů a podpora mladých českých vědců v oblasti molekulární biologie.
URL: http://www.elpida.cz/
Jazyk: ČJ, SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Posláním Nadace OF je podporovat obnovu a ochranu kulturního dědictví v České republice se zvláštním důrazem na opomíjené památky. Toho chce nadace dosáhnout zvyšováním zájmu veřejnosti o kulturní památky a prosazováním partnerské spolupráce při jejich záchraně mezi podnikatelskou, neziskovou a právní sférou.
URL: http://archiv.radio.cz/nadace-of/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podpora je udílena na prezentaci fotografických děl a aktivit s ní spojených, dále na badatelské projekty v oblasti fotografie. Pobytový grant finančně podporuje zahraniční stáže a pobyty.
URL: http://www.fotogrant.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Činnost nadačního fondu se soustřeďuje na řešení obtížné sociální situace romské menšiny pomocí vzdělání.
URL: http://www.verda.cz/
The Henry Moore Foundation (Nadace Henriho Moora)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace založená Henri Moorem podporuje formou grantů studentské výměnné projekty, instituce, muzea a galerie. Nadace sídlí v Moorově institutu v Leedsu.
URL: http://www.henry-moore-fdn.co.uk/
Jazyk: AJ, PJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Polská nadace podporující sociální inicitativy v oblasti vědy, vzdělání, kultury a umění se sídlem v městě Chorzów.
URL: http://www.proventus.org.pl
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Od roku 1991 poskytuje finanční podporu na šíření Janáčkova odkazu - podpora uvádění živého díla, příspěvky na realizaci zvukových nosičů, ediční činnost, stipenia.
URL: http://janacek-nadace.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rozvoj a podpora tenisu v České republice, zvláště tenisu mládežnického, tj. tenisu dětského (do 10 let), žákovského (10 až 14 let) a dorosteneckého (15 až 18 let), maximálně pak do 20 let věku.
URL: http://www.tenis-nadace.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace podporuje prospěšné aktivity v následujících oblastech: zdravotnictví, věda a výzkum, sport a tělovýchova, humanitární a sociální oblast, ekologie a životní prostředí a kultura.
URL: http://www.nadace.preciosa.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Umožňuje vkládat nové spotřebitelské dotazy on-line, stejně jako hledat v již zodpovězených.
URL: http://www.spotrebitele.info/poradna/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podpora kulturních a sportovních aktivit v Náchodě a okolí.
URL: http://www.mestonachod.cz/samosprava/nadace/nadace.as...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Fond založen v roce 1996 na podporu myšlenek prvního polistopadového ministra životního prostředí Josefa Vavrouška a jeho dcery Petry. Chce prostřednictvím vhodných projektů oslovit co nejširší odbornou a laickou veřejnost a vést ji k takovému chování a životnímu stylu, jež podporují a respektují trvale udržitelný rozvoj a způsob života. Pomáhá postiženým záplavami.
URL: http://www.czp.cuni.cz/njpv/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Posláním nadace je podpora a prezentace české architektury jako nedílné součásti současné kultury. Klade si za cíl zvyšovat obecný zájem veřejnosti o architekturu. Podporuje zejména výstavní a publikační projekty.
URL: http://www.nca.info
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pomáhá seniorům v tíživé situaci a zajišťuje finanční a materiálně technickou pomoc v sociální, zdravotní a vzdělávací oblasti.
URL: http://www.nf-senior.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Získává finanční prostředky sloužící k vytváření nových uměleckých projektů a děl. Granty jsou udělovány několikrát ročně českým jednotlivcům a institucím.
URL: http://www.fcca.cz
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Evropské Asociace pro židovskou kulturu podporuje uměleckou kreativitu, výzkum a zpřístupňování židovské kultury napříč Evropou.
URL: http://www.jewishcultureineurope.org
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podpora kulturních projektů a ochrana kulturních památek. Nadace vypisuje dva grantové programy: Odborný program a občanský program. Podpora je určená především na projekty souvisejících se záchranou, obnovou a areálu Hradu a zámku Český Krumlov.
URL: http://www.foundation.ckrumlov.cz
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadační fond Tatry byl založen po větrné kalamitě v listopadu 2004 s cílem podporovat trvale udržitelnou obnovu tatranských lesů a krajiny.
URL: http://www.fondtatry.sk
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podpora dětských sdružení, která pomáhají zajišťovat aktivní využívání volného času dětí a ostatní činnosti ve prospěch dětí a mládeže, včetně podpory neformálních aktivit
URL: http://www.detem.zde.cz
Fondation Prince Albert II de Monaco (Nadace Prince Alberta II. Monackého)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky princovy nadace, zabývající se podporou projektů na ochranu klimatu, vody a biodiverzity.
URL: http://www.fondation-prince-albert-2-de-monaco.mc
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Předmětem programů nadace je rozvoj zdraví prospěšného životního stylu občanů v rodinách, školách, podnicích apod., rozvoj zdravotně příznivých životních podmínek občanů a rozvoj specifických oblastí péče o zdraví občanů.
URL: http://www.volny.cz/nrz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem fondu je podpora odborné diskuse o způsobech, formách a postupech pečování a rovněž široké informování veřejnosti o problematice Karlova mostu.
URL: http://www.karluvmost.net/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace založená v roce 1985 poskytující finanční podporu v oblasti výtvarného umění - zejména granty individuálním umělcům.
URL: http://www.pkf.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podpora humanitárních projektů a programů právnických osob působících v oblasti zdravotnictví a sociální péče, které používají socioterapeutické programy a alternativní metody léčby a péče, směřující k integraci duševně hendikepovaných osob do života společnosti.
URL: http://www.nadacebona.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace podporuje formou grantů a stipendií vznik nových děl původní a překladové literatury, divadla, filmu, publicistiky, vědy, rozhlasu, televize.
URL: http://www.nclf.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Islámská nadace v Praze je neziskovou organizací, která vznikla proto, aby naplňovala potřeby praktikujících muslimů v Praze a okolí.
URL: http://praha.muslim.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem nadačního fondu je získávat finanční prostředky na sociální služby a fungovat jako doplňkový zdroj prostředků na rozvoj sociální péče v Brně.
URL: http://www.domovypotrebnych.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace se aktivně zabývá problematikou opuštěných dětí a podporuje finančně i materiálně související projekty.
URL: http://www.nadacetm.cz
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Slovenská nevládní organizace pro pomoc dětem v ohrožení.
URL: http://www.pomocdetom.sk/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace od roku 1994 podporuje vznik projektů netradičního umění ve veřejném prostoru. Pro vyplnění žádosti stránka informuje o grantových kritériích a filosofii nadace.
URL: http://www.gunk.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podpora komunitního života jihočeského kraje - obnova lidových tradic, ekologická výchova, kultura a charita
URL: http://www.sweb.cz/nadace-capiku
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadační fond Kolečko je zaměřen na pomoc dětem traumatizovaným po těžkých úrazech, podporu center dětské traumatologie v České republice a osvětu v oblasti prevence dopravních nehod.
URL: http://www.kolecko.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace přispívá k rozvoji české hudební kultury. Podporuje skladatelské soutěže, hudební výuku, realizaci děl. Poskytuje granty, stipendia a příspěvky pro začínající autory.
URL: http://www.nchf.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podpora a pomoc výchově a vzdělávání mladých lidí, žáků, studentů a ostatní mládeže v České republice s důrazem na výchovu a vzdělávání v oblasti kultury, ekonomiky, podnikání a obchodu, se zaměřením na slavičínský a zlínský region.
URL: http://www.pivecka.cz/
Albert Hofmann Foundation (Nadace Alberta Hofmanna)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Web Nadace Alberta Hofmanna (vynálezce LSD) - organizace, která se zasazuje o zodpovědné využívání halucinogenů, a to především při psychiatrické léčbě.
URL: http://www.hofmann.org/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace podporuje, získává a rozděluje finanční prostředky na projekty, které pomáhají zdravotně postiženým spoluobčanům. Stěžejním projektem nadace je Konto Bariéry - kontinuální sbírka zejména pro handicapované občany, neziskové organizace. Dalšími projekty jsou např. Počítače proti bariérám, Ostrovy života, Konto Míša aj.
URL: http://www.bariery.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace vznikla v červenci 1994 z iniciativy Klubu přátel Hornického muzea. Nadace podporuje projekty spojené s otázkami hornictví a hornických památek.
URL: http://www.volny.cz/nadace-landek
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem Nadačního fondu Impuls je financovat projekty, které se léčbou demyelinizačních onemocnění (včetně rehabilitace) zabývají a podílet se na realizaci vědeckých výzkumů, studijní případně osvětové činnosti vztahující se k této problematice.
URL: http://www.multiplesclerosis.cz/nadacni_fond.html
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace se věnuje péči o sochařské památky. Hlavní činností je záchrana barokních památek v ČR, výzkum, rekonstrukce, obnova, zpřístupnění památek.
URL: http://www.barok.cz/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kanadské nadace pro drogovou politiku, založená řadou tamních čelných akademiků, zabývajících se danou oblastí.
URL: http://www.cfdp.ca
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace, která se zabývá podporou vzdělávání osob pracujících pro neziskové organizace, podporuje rozvoj řízení neziskových organizací, podporuje poradenské a konzultační služby pro neziskové organizace.
URL: http://www.murgas.org
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace CERGE-EI byla založena za účelem získávání finančních prostředků na podporu ekonomického vzdělávání v České republice a celé Střední a Východní Evropě. Přijímá žádosti od každé akreditované vzdělávací instituce, jejímž posláním je ekonomické vzdělávání.
URL: http://www.cerge-ei.cz/foundation/nadace/cerge-ei_cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Islámská nadace v Brně, je neziskovou organizací a vznikla proto, aby naplňovala potřeby praktikujících muslimů.
URL: http://brno.muslim.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nejstarší česká nadace založená roku 1904 poskytuje podporuje vědeckou, literární a uměleckou činnost, uděluje literární cenu Josefa Hlávky a poskytuje povodňová stipendia.
URL: http://www.hlavkovanadace.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Posláním nadace je umožnit dětem a mládeži, především ze sociálně slabých, neúplných nebo ohrožených rodin, smysluplně využívat volný čas a tím přispět k účinné prevenci kriminality mládeže.
URL: http://www.volny.cz/nadaproradost/
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem Nadačního fondu Josefa Luxe je přispět ke zlepšení vztahů ve společnosti - a to především podporou aktivit usilujícícho o rozvoj občanské odpovědnosti, šíření etických hodnot a kultivaci mediálního prostředí.
URL: http://www.fondlux.cz/
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Posláním nadace založené v roce 1995 je záchrana a využití nemovité kulturní památky - Benediktinského kláštera - nejstaršího kláštera na Moravě přestavěného podle posledního projektu architekta J.B.Santiniho-Aichla. Nadace pomáhá získávat peníze na celkovou rekonstrukci tohoto barokního objektu.
URL: http://www.rajhrad.cz/oraetlabora/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Posláním nadace je veškerá humanitární činnost a ochrana kulturních, uměleckých a církevních památek a tradic a též přírodního a životního prostředí.
URL: http://purknadace.webpark.cz
European Initiative for Democracy and Human Rights - EIDHR (Evropská iniciativa pro demokracii a lidská práva)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
EIDHR je program Evropské unie - v rámci EuropeAid jehož cílem je podpora lidských práv a demkracie ve třetích zemích. Funguje jako grantová agentura, která podporuje projekty vybrané na základě pravidelných výzev.
URL: http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr
Patagonia Environmental Fund (Environmentální fond Patagonia)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Environmentální fond firmy Patagonia podporuje celosvětově projekty v oblasti ochrany životního prostředí.
URL: http://www.patagonia.com/enviro/grants_app.shtml
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Granty do výše 2.000 USD pro projekty v oblasti ochrany životního prostředí a ekologické výchovy.
URL: http://www.audubonnaturalist.org/crowder.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
České zastoupení mezinárodní organizace Regionální environmentální centrum pro střední a východní Evropu (The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe - REC). REC podporuje (i finančně) spolupráci mezi nevládními organizacemi, orgány státní správy a samosprávy a soukromou sférou, volnou výměnu informací a účast veřejnosti na rozhodování v záležitostech životního prostředí. Zabývá se informační, organizační a poradenskou činností při vytváření a realizaci projektů v oblasti životního prostředí, grantovou činností v ŽP.
URL: http://www.reccr.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace podporuje nestátní neziskové organizace působící v sociální a zdravotní oblasti formou zdvojnásobování výtěžků benefičních akcí, pravidelného vyhlašování veřejných sbírek v médiích a podporou ve spolupráci s partnerskou organizací Wilde Ganzen z Holandska.
URL: http://www.divokehusy.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podporou kultury, vzdělání a mládeže rozvíjet hodnoty společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému se jméno Baťa stalo slavným.
URL: http://www.batova-vila.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace pro ochranu životního prostředí a podporu obnovitelných zdrojů energie. Nadace SLUNÍČKO podporuje projekty nevládních neziskových organizací a jednotlivců činných v oblasti ochrany životního prostředí.
URL: http://slunicko.ecn.cz
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podpora projektů z oblasti ochrany životního prostředí a sociálních projektů.
URL: http://www.levinsonfoundation.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace založená v roce 1994 hledá domovy pro opuštěná zvířata z okolí Ostravy, hlavně psy a kočky. Útulkem projde na 400 potřebných zvířat ročně. Na stránkách aktuální fotonabídka zvířat k umístění.
URL: http://nadace-ostrava.kocky-online.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podporuje zdravotnická zařízení poskytující dlouhodobou preventivně-léčebnou a léčebnou péči nemocným dětem. Jedná se zejména a děti postižené civilizačními chorobami, děti s chronickým onemocněním dýchacích cest, alergiemi, sníženou imunitou, dermorespiračním syndromem, poruchami výživy a dalšími chorobami.
URL: http://nadace-javornik.hyperlink.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Každoročně vyhlašuje výběrové řízení na přidělení grantů pro podporu uměleckých projektů v oblasti výtvarných umění.
URL: http://www.nadacecfu.com
Heinrich Böll Stiftung (Nadace Heinricha Bölla)
Jazyk: AJ, NJ, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Německá nadace financuje projekty podporující demokraci a mezikulturní porozumění, dále vědu a výzkum, umění, ekologii a solidaritu.
URL: http://www.boell.de
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Fond pro podporu českého zdravotnictví, zlepšení kvality života seniorů a podpory mladých českých vědců v oblasti molekulární biologie.
URL: http://www.zlatelisty.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Tvorba a podpora projektů, které přispívají k vytvoření účinného systému ochrany dětí a mládeže v ČR a k prevenci negativních společenských jevů mezi dětmi a mládeží.
URL: http://www.nasedite.cz/
Jazyk: ČJ, SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podpora v programech rozvoje vzdělávání, rozvoje občanské společnosti a mezinárodních programů sítě nadací Jana Husa je určena převážně vysokoškolským pracovištím. Žádost o nadační příspěvek však může podat kterákoliv organizace, jejíž projekt odpovídá zaměření nadace a podmínkám aktuálních programů. Podporuje i výzkum neziskového sektoru v ČR.
URL: http://www.vnjh.sk
Jazyk: ČJ, SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výbor dobré vůle založila Olga Havlová s cílem pomáhat lidem se zdravotním nebo sociálním handicapem, aby se mohli co nejlépe začněnit
URL: http://www.vdv.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace Partnerství je největší česká nadace podporující ekologické projekty ve všech regionech ČR. Posláním je podporovat místní i celonárodní ekologicky zaměřené aktivity a jejich prostřednictvím zvyšovat účast občanů ve věcech veřejných. V roce 2004 se sloučila s Nadačním fondem Josefa a Petry Vavrouškových.
URL: http://www.nadacepartnerstvi.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadační fond pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby a pro děti, jejichž onemocnění vyžaduje transplantaci kostní dřeně.
URL: http://www.kapkanadeje.cz/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -