spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Activities of the European Union - Consumers (Aktivity Evropské unie - Spotřebitelé)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka s informacemi o politice, zákonech, aktivitách, dokumentech Evropské unie a jejích institucí týkajících se spotřebitelů. "Každý občan je spotřebitelem a EU pečuje o jejich zdraví, bezpečnost a economické blaho."
URL: http://www.europa.eu.int/pol/cons/index_en.htm
Activities of the European Union - Justice and Home Affairs (Aktivity Evropské unie - Spravedlnost a vnitřní věci)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka s informacemi o politice, zákonech, aktivitách, dokumentech Evropské unie a jejích institucí týkajících se svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Jde především o otázky svobody pohybu, zaměstnání, pobytu, obrany před mezinárodním zločinem, rovného přístupu ke spravedlnosti a respektu k základním lidským právům.
URL: http://europa.eu/pol/justice/index_en.htm
Council of Europe (Rada Evropy)
Jazyk: AJ, NJ, RJ, FR, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezivládní organizace s cílem ochrany lidských práv, pluralitní demokracie a vymahatelnosti zákona.
URL: http://www.coe.int/portalT.asp
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dětský fond OSN - UNICEF je největší světovou organizací, která se zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje. Stránky informují o jednotlivých organizacích ve světě, legislativně popisují práva dětí, upozorňují na aktuální dění v činnosti fondu.
URL: http://www.unicef.cz/
Defence for Children International (Mezinárodní obrana dětí)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
DCI je mezinárodní hnutí které vzniklo v roce 1979 v Ženevě. Má 50 národních sekcí v zemích všech kontinentů, je členem Skupiny nevládních organizací pro Úmluvu o právech dítěte (NGO Group for the Convention on the Rights of the Child), která úzce spolupracuje s Výborem pro práva dítěte OSN.
URL: http://child-abuse.com/childhouse/childrens_rights/dc...
EMEA - European Medicines Agency (Evropská medicínská agentura)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nezávislý orgán Evropské unie. Byla založena v roce 1993, sídlí v Londýně. Hlavní zodpovědností je ochrana veřejného zdraví a zdraví zvířat prostřednictvím hodnocení a kontroly léčiv užívaných v lidské i veterinární medicíně. Funguje jako síť, která shromažďuje věděcké informace členských států. Má tři komise: CHMP je odpovědná za lidská léčiva, CVMP je odpovědná za léčiva pro zvířata a COMP pro vzácné nemoci.
URL: http://www.emea.eu.int/
European Commission - Consumer affairs (Evropská komise - spotřebitelské vztahy)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Spotřebitelská politika je základním prvkem strategie Evropské komise ke zvyšování kvality života všech evropských občanů. Stránky EK o spotřebitelské problematice a aktivitách v této oblasti.
URL: http://europa.eu.int/comm/consumers/index_en.html
European Parliament (Evrpopský parlament)
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Jediná volená instituce Evropské unie, zastupuje, slovy Římské smlouvy z roku 1957, "lid států sdružených v Evropském společenství" - nyní občany 25 členských zemí.
URL: http://www.europarl.eu.int
European Police Office - EUROPOL (Evropský policejní úřad)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
EUROPOL by založen s cílem zajistit celoevropské zpravodajství v oblasti trestné činnosti.
URL: http://www.europol.europa.eu/
Evropská komise: European Union citizenship, European Union rights (Evropská komise: evropské občanství, evropské právo)
Jazyk: AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky EU, které informují o evropském občanství a právech občanů v EU. Poskytují informace o nové legislativě, která zjednoduší podmínky a administrativní formality při pohybu občanů v rámci zemí EU. Další informace se týkají volebního práva v EU. Stránky také přibližují možnosti občanů v případě stížností, jejich konzulární ochranu a problematiku bezpečnosti.
URL: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/citizenship/fsj_...
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, RumJ, Slovi, UJ, BělJ, LotJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stručný průvodce činností evropského ombudsmana. Stížnost může podat kterýkoliv občan EU nebo fyzická resp. právnická osoba s pobytem na území EU.
URL: http://www.euro-ombudsman.eu.int/glance/cs/
Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organizace OSN pro výživu a zemědělství)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem organizace je řešení problému hladu ve světě. Pomoc rozvojovým zemím a zemím s přechodnou ekonomikou, zlepšení zemědělství, lesního hospodářství, rybolovu a zajištění potravin. FAO byla založena 1945 s mandátem ke zvýšení úrovně výživy, bydlení a produktivity zemědělství a ke zlepšení podmínek zemědělců-venkovanů.
URL: http://www.fao.org
Health and Consumer Protection Directorate General (organizace Evropské Unie, která slouží na ochranu zdraví a práv spotřebitelů)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Problematika zdravotní nezávadnosti potravin, Rapid Allert System on Foodstuffs, ochrana veřejného zdraví v EU...
URL: http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/index_e...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rada Evropy, založená v roce 1949, je nejstarší politickou organizací na kontinentu. Sdružuje 46 zemí, včetně 21 států střední a východní Evropy. Odlišuje se od Evropské unie sdružující 25 států. Sídlí ve Štrasburku v severovýchodní Francii. Mezi cíle RE patří ochrana lidských práv, parlamentní demokracie a zákonnosti; rozvoj celoevropských dohod ke standardizaci sociálních a právních postupů členských zemí.
URL: http://www.radaevropy.cz/
International Court of Justice (Mezinárodní soudní dvůr)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky nejvyššího soudního orgánu Spojených národů se sídlem v holandském Haagu.
URL: http://www.icj-cij.org/
International Criminal Court (Mezinárodní trestní soud)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Mezinárodního trestního soudu založeného v roce 1998.
URL: http://www.un.org/icc
International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) (Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu)
Jazyk: AJ, FR, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky trestního tribunálu pro Rwandu, založeného Radou bezpečnosti OSN.
URL: http://www.ictr.org/
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) (Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii)
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky mezinárodního tribunálu pro válečné zločiny v bývalé Jugoslávii, založeného Radou bezpečnosti OSN na základě rezoluce 827.
URL: http://www.un.org/icty/
International Military Tribunal for the Far East (Mezinárodní vojenský tribunál v Tokiu)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Soubor dokumentů o činnosti válečného tribunálu v Tokiu. Stránky jsou součástí studijního projektu Avalon na universitě v Yale.
URL: http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imtfem.htm
International Plant Protection Convention (Mezinárodní dohoda o ochraně rostlin)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Konvence rozšiřuje ochranu přírodní flory a výpěstků. Vztahuje se i na přímé a nepřímé poškození pesticidy.
URL: http://www.ippc.int/IPP/En/default.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky pražské kanceláře UNHCR. Lze zde nalézt základní informace o uprchlících v České republice i ve světě, základní informace o uprchlickém právu a ochraně uprchlíků. Stránka je velmi přehledná a lze z ní přímo přejít na stránky UNHCR v ostatních zemích.
URL: http://www.unhcr.cz
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky internetové Linky důvěry pro děti a mládež při Slovenském výboru pro UNICEF
URL: http://www.linkadeti.sk/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Seznam mezinárodních smluv o právní pomoci ve věcech občanských a trestních od roku 1947 do roku 1992.
URL: http://www.bvb.cz/sbirka/sbsrv.dll/sezn?DR=HE&ROK=0&S...
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka pražské mise IOM obsahuje informace o organizaci, jejím zaměření a poslání. Dále pak údaje o realizovaných, probíhajících a plánovaných programech na poli migrace.
URL: http://www.iom.cz
Non-Discrimination (Nediskriminovat!)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o chystaných nebo podporovaných akcích Antidiskriminačního odboru Evropské komise (nové publikace, konference a další zprávy).
URL: http://www.nondiscrimination-eu.info
North Atlantic Treaty Organization (NATO) (Organizace severoatlantické smlouvy)
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, RumJ, Slovi, UJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky NATO, jež je vojenskou aliancí 19 států, naplňujících obsah severoatlantické smlouvy.
URL: http://www.nato.int/
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (Kancelář vysokého komisaře OSN pro lidský práva)
Jazyk: AJ, RJ, FR, ŠJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Komisař působí jako mezinárodní morální autorita a zasazuje se o dodržování lidských práv na světě u jednotlivývh vlád a mezinárodní komunity. Funkce byla zřízena v roce 1993, sídlo má v Ženevě. Na stránce přehled a informace o a z jednotlivých orgánů a institucí zřízených Chartou OSN a mezinárodními smlouvami zabývajícími se lidskými právy; přehled mezinárodního práva a konvencí v oblasti lidských práv, přehled témat v lidských právech.
URL: http://www.ohchr.org/
Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky OBSE - největší regionální bezpečností organizací na světě. Jejím členem je 55 zemí z Evropy, Střední Asie a Severní Ameriky. Aktivně se podílí na včasné prevenci konfliktů, krizovém managementu a poválečné obnově. Byla založena v roce 1973. Sídlí ve Vídni, kanceláře má v Kodani, Ženevě, Hágu, Praze a Varšavě.
URL: http://www.osce.org/
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Národní výbor Dětského fondu OSN.
URL: http://www.unicef.sk/
The European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia - EUMC (Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem EUMC je poskytovat Společenství a členským státům objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace a údaje o rasismu, xenofobii a antisemitismu v EU za účelem pomoci EU a členským státům v procesu přijímání opatření nebo vymezování akcí proti těmto jevům.
URL: http://fra.europa.eu/f
The OIE at a glance (Mezivládní organizace pečující o zdraví zvířat)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
The OIE is an mezivládní organizace založena mazinárodní smlouvou z 25 January 1924, podepsáno 28 zeměmi. In May 2002, the OIE celkem 162 členských států.
URL: http://www.oie.int/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Deně vyráží do ulic miliony cyklistů, ne všichni však s helmou. Tato iniciativa se znaží o propagaci použití přileb. Iniciativa Světové zdravotnícké organizace.
URL: http://www.sph.emory.edu/Helmets/initiative.html
Trans Atlantic Consumer Dialogue (TACD) (Trnsatlantický spotřebitelský dialog.)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
TACD je fórum amerických a evropských spotřebitelských organizací, které vyvinuly, vyvíjí a odsouhlasili společná spotřebitelská politická doporučení vládám USA a Evropy.
URL: http://www.tacd.org
United Nations - General Assembly (Valné shromáždění OSN)
Jazyk: AJ, RJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Valného shromáždění, jež je hlavním poradním orgánem OSN.
URL: http://www.un.org/ga
United Nations - Security Council (Rada bezpečnosti OSN)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Rady bezpečnosti OSN, jejíž primární odpovědnost spočívá v udržování mezinárodního míru a bezpečnosti.
URL: http://www.un.org/Docs/sc/
United Nations Economic Comission for Europe - Gender Activities (Genderové aktivity Evropské ekonomická komise OSN)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Na stránce gendereová statistika ve vybraných zemích, studie, publikace, novinky.
URL: http://www.unece.org/oes/gender
United Nations Children's Fund (Dětský fond OSN - UNICEF)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Největší světová organizace, která se celosvětově zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje.
URL: http://www.unicef.org/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
U příležitosti 50. výročí UNHCR byl založen Uprchlický vzdělávací fond RET, jehož hlavním cílem je poskytnout kvalitní středoškolské a vyšší vzdělání co největšímu počtu uprchlických dětí.
URL: http://www.unhcr.cz/protect_educ.htm
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podrobnosti o podávání petic Evropskému parlamentu, odkazy a on-line podatelna.
URL: http://www.europarl.eu.int/presentation/default_cs.ht...
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -