spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Alliance of European Voluntary Service Organization (Aliance evropských dobrovolnických organizací) Upravit
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sdružení organizací, které pořádají výměnné dobrovolnické projekty v Evropě.
URL: http://www.alliance-network.org
Office for Official Publications of the European Communities (Úřad pro úřední tisky Evropských společenství) Upravit
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o činnosti úřadu a o některých vydávaných publikacích. Odkaz na internetové knihkupectví, kde je možné vydávané tituly zakoupit.
URL: http://publications.europa.eu/
European Pollice College - CEPOL (Evropská policejní akademie) Upravit
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem akademie je pomáhat v přeshraničním školení vedoucích policistůprostřednictvím optimalizace a posílení spolupráce mezi příslušnými vnitrostátními institucemi a organizacemi.
URL: http://www.cepol.net/
Young Men's Christian Association - YMCA (Křesťanské sdružení mladých lidí) Upravit
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
YMCA usilovaje o rovnost příležitostí a spravedlnost pro všechny.
URL: http://www.ymca.net
The European Centre for Development of Vocational Training - Cedefop (Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání) Upravit
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úkolem Cedefop je podpora evropské oblasti celoživotního vzdělávání v rozšířené EU jako celku. Cedefop tak činí prostřednictvím poskytování informací a analýz týkajících se systémů odborného vzdělávání a přípravy při zaměstnání, strategií, výzkumu a praxe.
URL: http://www.cedefop.europa.eu/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Americká dobrovolnická organizace, která vede programy pomoci po celém světě.
URL: http://www.americorps.org/
European Personnel Selection Office EPSO (Evropský úřad pro výběr zaměstnanců) Upravit
Jazyk: AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o možnosti získání zaměstnání v některé z evropských institucí.
URL: http://europa.eu/epso/
European Environmental Bureau - EEB (Evropský úřad pro životní prostředí) Upravit
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Evropská environmentální kancelář - federace NNO zabývajících se ekologickými tématy a ochranou přírody. Základním posláním je podporovat environmentální a udržitelnou politiku na evropské úrovni. EEB má 143 členských organizací v 31 zemích Evropy. Jeden z devíti členů evropské Zelené devítky (Green 9).
URL: http://www.eeb.org/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezinárodní organizace humanitární pomoci poskytuje, ve více jak 70 zemích světa, nouzovou lékařskou pomoc obyvatelům v nebezpečí .
URL: http://www.msf.org
The European Centre for Diseaae Prevention and Control - ECDC (Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí) Upravit
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úkolem tohoto střediska je napomáhat při posilování evropské obrany proti nakažlivým chorobám, jako např. chřipce, viru SARS a HIV/AIDS.
URL: http://www.ecdc.europa.eu/
GE Elfun Volunteers (Dobrovolníci GE Elfun) Upravit
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sdružení dobrovolníků - zaměstnanců GE - General Electric Company, kteří se angažují ve službě komunitě ve které působí jejich firma.
URL: http://www.elfun.org/
European Network and Information Security Agency - ENISA (Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací) Upravit
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Agentura podporuje instituce EU a podnikatelské subjekty, aby předcházely problémům spojeným s bezpečností sítí a informací a schopnost tyto problémy pojmenovat a řešit.
URL: http://www.enisa.europa.eu/
European Trade Union Confederation - ETUC (Konfederace evropských odborových svazů) Upravit
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
V současné době je členem ETUC 76 národních konfederací ze 34 evropských zemí, a dále 11 průmyslových federací. Celkem to znamená 60 milionů členů. ETUC je jedním ze tří evropských sociálních partnerů – tedy partnerů v sociálním dialogu, který se zabývá tématy zaměstnanosti a sociální ochrany.
URL: http://www.etuc.org/
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace sdružuje 72 členských organizací z evropských zemí. Zbývá se podporou pozitivního duševního zdraví, prevencí duševních úzkostí...atd.
URL: http://www.mhe-sme.org
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction - EMCDDA (Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost) Upravit
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Hlavním centrum pro informace o drogách v Evropské unii. Jeho úkolem je shromažďovat, analyzovat a šířit objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace o drogách a drogové závislosti, a tím poskytovat řádný a na důkazech založený přehled o drogovém jevu na evropské úrovni.
URL: http://www.emcdda.europa.eu/
The European Volunteer Centre (Evropské dobrovolnické centrum) Upravit
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sdružení evropských dobrovolnických center založené na podporu dobrovolnictví v Evropě, jeho propagaci a koordinaci společných aktivit. Stránka obsahuje dokumenty EU a výzkumy týkající se dobrovolnictví.
URL: http://www.cev.be/
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Agentura působí jako katalyzátor pro zpracování, analyzování a šíření informací, které v Evropě zvyšují úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Spravuje komplexní síť webových stránek na téma bezpečnosti a ochrany zdraví, organizuje rovněž kampaně a vede aktivní publikační program, zahrnující vše od vydávání odborných zpráv až po informační listy pokrývající širokou škálu problémů BOZP.
URL: http://osha.europa.eu/
The European Commission and Civil Society (Evropská komise a občanská společnost) Upravit
Jazyk: AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Evropské komise, na kterých informuje o tom, jak komunikuje s občanskou společností a jejími jednotlivými představiteli.
URL: http://ec.europa.eu/civil_society/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
NAMHI zastřešuje organizace, které prosazjující práva mentálně postižených lidí a usilují o jejich začlenění do normální společnosti.
URL: http://www.inclusionireland.ie/
European Maritine Safety Agency - EMSA (Evropská agentura pro námořní bezpečnost) Upravit
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Agentura kontroluje námořní bezpečnost, klasifikuje společnosti a přístavní zařízení pro přijímání nebezpečných odpadů. Odpovídá za další velmi specializované problémy.
URL: http://www.emsa.europa.eu/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sdružení firem, které se pomocí dobrovolnických aktivit svých zaměstnanců, sponzorství a dalších nástrojů snaží o zlepšení vztahů mezi podnikatelskou sférou a občany.
URL: http://www.bitc.org.uk
European Medicines Agency - EMEA (Evropská agentura pro léčiva) Upravit
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
EMEA přispívá zajištěním bezpečnosti, účinnosti a vysoké kvality humánních a veterinárních léčiv k ochraně zdraví veřejnosti a zvířat. Díky spojení vědeckých zdrojů 25 členských států EU v síti více než 40 vnitrostátních příslušných orgánů EMEA koordinuje hodnocení a dohled nad léčivy v celé Evropské unii.
URL: http://www.emea.europa.eu/
European Economic and Social committee (Evropský hospodářský a sociální výbor - EHSV) Upravit
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Aktuální informace o záležitostech Evropské unie z pohledu organizací občanské společnosti. Uživatelé se mohou seznámit se všemi stanovisky, která EHSV vypracoval od ledna 1990, s webovými stránkami všech institucí, orgánů a agentur EU a získat informace o konzultační práci, která předchází vytváření politik Evropské unie.
URL: http://eesc.europa.eu/
European Blind Union - EBU (Evropský svaz slepých a) Upravit
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
EBU hájí zájmy slepých a částěčně vidících lidí v Evropské unii.
URL: http://www.euroblind.org/
UN Volunteers (Dobrovolníci OSN) Upravit
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zprávy o dobrovolnických programech OSN, možnost přihlásit se do programů, publikace o dobrovolnících OSN.
URL: http://www.unv.org/
European Parliament (Evrpopský parlament) Upravit
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Jediná volená instituce Evropské unie, zastupuje, slovy Římské smlouvy z roku 1957, "lid států sdružených v Evropském společenství" - nyní občany 25 členských zemí.
URL: http://www.europarl.eu.int
European Aviation Safety Agency - EASA (Evropská agentura pro bezpečnost letectví) Upravit
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
EASA má poskytovat technické odborné znalosti pro Evropskou komisi, které pomáhá při zpracování pravidel pro bezpečnost letectví v nejrůznějších oblastech, a poskytovat technické podklady pro uzavírání důležitých mezinárodních dohod.
URL: http://www.easa.europa.eu/
Jazyk: AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Evropské komise - Generálního ředitelství pro regionální politiku. Informace o regionální politice, strukturálních fondech.
URL: http://ec.europa.eu/regional_policy/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Posláním organizace je hájit zájmy starších lidí a pomoci jim porožít příjemné stáří.
URL: http://www.ageconcern.org.uk
European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau - IPPC (Evropský integrovaný úřad pro prevenci a kontrolu znečištění) Upravit
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
IPPC zpracovává a poskytuje odborné informace o nejlepší možných technikách stanovených IPPC a vytváří o nich příslušné dokumenty
URL: http://eippcb.jrc.es/
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Na stránkách EP najdete řadu informací včetně zákaldních informací o EP, přehledu poslanců, politických skupin, přehledu aktivit, dokumentů, informace pro občany...
URL: http://www.europarl.europa.eu/
European Agency for Reconstruction - EAR (Evropská agentura pro obnovu) Upravit
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Evropská agentura pro obnovu je odpovědná za řízení hlavních programů ES zaměřených na rozvojovou pomoc v Srbsku a Černé Hoře, jakož i v Bývalé jugoslávské republice Makedonii.
URL: http://www.ear.europa.eu/
Effective problem solving in the internal Market - SOLVIT (Efektivní řešení problémů na vnitřním trhu) Upravit
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
SOLVIT je on-line síť, v rámci které členské státy spolupracují při účelném řešení problémů, jež vznikají v důsledku nesprávného používání právních předpisů v oblasti vnitřního trhu ze strany orgánů veřejné moci. Síť je určena k řešení stížností občanů i podniků. V každém členském státě EU existují SOLVIT centra, která jsou součástí státní správy a snaží se tyto problémy řešit. Pomoc je bezplatná.
URL: http://europa.eu.int/solvit/
International Lesbian and Gay Association - ILGA (Mezinárodní asociace homosexuálů a leseb) Upravit
Jazyk: AJ, FR, ŠJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
ILGA zastřešuje přes 400 organizací. Jejím cílem zajistit rovnoprávnost homosexuálů, leseb a bisexuálů ve společnosti.
URL: http://www.ilga.org
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, LotJ, LitJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nejnovější oficiální tiskové zprávy, fotografie a Tv reportáže, týkající se EU; podrobnosti k blížícím se událostem, odkazy na stránky, spravované EK a další.
URL: http://ec.europa.eu/
Frontex Agency (FRONTEX) (Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států EU) Upravit
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Koordinuje operativní spolupráci mezi členskými státy v oblasti řízení vnějších hranic.
URL: http://www.frontex.europa.eu/
EuropeAid Co-Operation Office (Úřad pro spolupráci EuropeAid) Upravit
Jazyk: AJ, NJ, FR, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
EuropeAid je zodpovědný za management vnější pomoci Evropské unie financované jak prostřednictvím obecného rozpočtu EU, tak prostřednictvím Evropského rozovojového fondu, nezabývá se projekty předvstupní pomoci (PHARE), humanitární pomoci, makroekonomické finanční pomoci a prostředků vyna­ložených v rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU. Úřad nese zodpovědnost za celý průběh projektového cyklu od identifikace přes implementaci až po vyhodno­cení projektů a programů.
URL: http://ec.europa.eu/comm/europeaid/
European Council of Young Farmers - CEJA (Evropský rada mladých zemědělců) Upravit
Jazyk: AJ, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
CEJA zastřešuje 22 organizací ze zemí EU a reprezentuje zájmy mladých evropských zemědělců.
URL: http://www.ceja.org/
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o struktuře a činnosti Soudního dvora.
URL: http://www.curia.europa.eu
European Railway Agency - ERA (Evropská agentura pro železnice) Upravit
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úkolem agentury je posílit bezpečnost a interoperabilitu železnic v celé Evropě.
URL: http://www.era.europa.eu/
Your Voice in Europe (Váš hlas v Evropě) Upravit
Jazyk: AJ, NJ, FR, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky provozuje Evropská komise a jsou tzv. jednotným přístupovým bodem (single access point) = základní vstupní branou ke konzultacím, diskusím a dalším nástrojům, které umožňují občanovi a občanské společnosti hrát aktivní roli v procesu vytváření evropské politiky.
URL: http://ec.europa.eu/yourvoice/
EuropaGO (Poznejte Evropu hrou) Upravit
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky umožňují, především dětem, seznámit se pomocí kvízů a her se základními informacemi o EU.
URL: http://europa.eu/europago/
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, LotJ, LitJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o činnosti Evropského účetního dvoru.
URL: http://www.eca.europa.eu/
European Foundation for the Improvement for Living and Working Condict - EUROFOUND (Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek) Upravit
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem nadace je přispívat k navrhování a vytváření lepších životních a pracovních podmínek v Evropě. Vládám, zaměstnavatelům, odborovým organizacím a Evropské komisi předává výsledky zkoumání a poznatky a poskytuje poradenství založené na nezávislém a srovnávacím výzkumu
URL: http://www.eurofound.europa.eu/
Your Europe (Vaše Evropa) Upravit
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Portál Vaše Evropa poskytuje jednotlivcům a podnikům praktické informace o jejich právech a příležitostech v EU. Zaměřuje se na situace ze skutečného života, na přeshraniční situace, například na evropské občany, kteří chtějí pracovat nebo studovat v jiné zemi EU, nebo na evropské podniky, které se chtějí přestěhovat nebo si chtějí otevřít novou pobočku někde jinde v EU. Poskytované informace se proto dělí do dvou oblastí: Občané a Podniky.
URL: http://ec.europa.eu/youreurope/
Evropská komise: European Union citizenship, European Union rights (Evropská komise: evropské občanství, evropské právo) Upravit
Jazyk: AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky EU, které informují o evropském občanství a právech občanů v EU. Poskytují informace o nové legislativě, která zjednoduší podmínky a administrativní formality při pohybu občanů v rámci zemí EU. Další informace se týkají volebního práva v EU. Stránky také přibližují možnosti občanů v případě stížností, jejich konzulární ochranu a problematiku bezpečnosti.
URL: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/citizenship/fsj_...
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, Slovi, LotJ, LitJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o činnosti evropského ombudsmana, včetně návodu, jak podat stížnost.
URL: http://www.ombudsman.europa.eu
The European Food Safety Authority - EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin) Upravit
Jazyk: AJ, NJ, FR, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
EFSA poskytuje nezávislé vědecké poradenství ve všech otázkách, které mají přímý nebo nepřímý dopad na bezpečnost potravin – včetně zdraví zvířat a jejich dobrých životních podmínek a ochrany rostlin. Úřad poskytuje též poradenství v otázkách výživy z hlediska právních předpisů Společenství.
URL: http://www.efsa.europa.eu
European cultural foundation (Nadace pro evropskou kulturu) Upravit
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nezávislá nadace sídlící v Amsterdamu. Podporuje zejména evropskou kulturní spolupráci a participaci. Nadace se zabývá legislativními otázky rozšiřování EU a rolí kultury v budoucí globalizované Evropě.
URL: http://www.eurocult.org/
Intelligent Energy Executive Agency - IEEA (Výkonná agentura pro inteligentní energii) Upravit
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úkolem agentury je řídit projekty a akce organizované v rámci programu IEE; šířit know-how a nejlepší dosažené postupy;
podporovat výměnu a koordinaci mezi všemi zúčastněnými subjekty a s dalšími činnostmi na úrovni Společenství a v členských státech.

URL: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/contact/index_...
Eurepean Central Bank (ECB) (Evropská centrální banka) Upravit
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, LotJ, LitJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o činnosti ECB.
URL: http://www.ecb.eu/home
Translation Centre - Cdt (Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie) Upravit
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Poskytuje překladatelské služeby nezbytné pro fungování specializovaných decentralizovaných agentur Evropské unie.
URL: http://www.cdt.europa.eu/
European Association of Development Agencies - EURADA (Evropská asociace rozvojových agentur) Upravit
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
EURADA seskupuje kolem 150 regionálních rozvojových organizací z 25 zemí Evropy. Organizace podporuje regionální ekonomický rozvoj prostřednictvím dialogu s Evropskou komisí.
URL: http://www.eurada.org/
European Police Office - EUROPOL (Evropský policejní úřad) Upravit
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
EUROPOL by založen s cílem zajistit celoevropské zpravodajství v oblasti trestné činnosti.
URL: http://www.europol.europa.eu/
EU Who is who (Seznam orgánů a institucí EU) Upravit
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, Slovi, LotJ, LitJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
V oficiálním adresáři EU lze vyhledávat podle osob, organizačních složek nebo podle hierarchie.
URL: http://europa.eu/whoiswho/
Office for Harmonization in the Internal Market - OHIM (Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory)) Upravit
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
OHIM má dvojí funkci – je agenturou Evropských společenství a zároveň úřadem pro průmyslové vlastnictví, který plní technickou funkci spočívající v registraci práv z průmyslového vlastnictví.
URL: http://oami.europa.eu/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rada je hlavním střediskem politického rozhodování Evropské unie. V Radě se scházejí ministři členských států. V závislosti na otázkách, které jsou na pořadu jednání, v ní může každou zemi zastupovat ministr odpovídající za danou oblast (zahraniční věci, finance, sociální věci, doprava, zemědělství atd.).
URL: http://www.consilium.eu.int
The European Union's Judicial Cooperation Unit - EUROJUST (Evropská jednotka pro soudní spolupráci) Upravit
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
EUROJUST byl zřízen za účelem zvyšování efektivity těch orgánů členských států, které se zabývají závažnou přeshraniční organizovanou činností. Eurojust podporuje a zdokonaluje koordinaci při vyšetřování a trestním stíhání a rovněž poskytuje podporu členským státům, aby jimi prováděná vyšetřování a trestní stíhaní byla efektivnější.
URL: http://www.eurojust.europa.eu/
European investment bank - EIB (Evropská investiční banka) Upravit
Jazyk: AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o činnosti EIB - financování projektů, poskytování půjček, publikace a další.
URL: http://www.eib.europa.eu/
Institute fo Security Studies - ISS (Ústav Evropské unie pro studium bezpečnosti) Upravit
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úkolem ISS je napomáhat při vytváření společné obranné kultury Evropy, podporovat strategickou diskuzi tím, že zprostředkuje kontakt mezi rozhodujícími činiteli na evropské úrovni a různými neformálními odbornými kruhy v této oblasti.
URL: http://www.iss.europa.eu/
European Administrative School (Evropská správní škola) Upravit
Jazyk: AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky školícího centra pracovníků EU.
URL: http://europa.eu/eas/
Community Plant Variety Office - CPVO (Odrůdový úřad společenství) Upravit
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
CPVO rozhoduje o žádostech o udělení odrůdových práv Společenství na základě formálního přezkoumání a provedení technické zkoušky přihlašované odrůdy.
URL: http://www.cpvo.europa.eu/
International Visegrad Fund (Mezinárodní Višegrádský fond) Upravit
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, PJ, MJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Fond podporuje rozvoj užší spolupráce mezi smluvními stranami, posiluje pouta mezi státy smluvních stran a integruje státy smluvních stran do Evropské unie. Prosazuje regionální spolupráci visegrádských zemí podporováním rozvoje společných kulturních, vědeckých a vzdělávacích projektů, výměn mládeže a přeshraniční spolupráce.
URL: http://www.visegradfund.org
European Data Protection Supervisor (EDPS) (Evropský inspektor ochrany údajů) Upravit
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o činnosti EDPS.
URL: http://www.edps.europa.eu/
European Defence Agency - EDA (Evropská obranná agentura) Upravit
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
EDA byla zřízena s cílem zlepšit obranny schopnost EU, zejména v oblasti krizového řízení; podporovat spolupráci EU v oblasti vyzbrojování; posílit průmyslovou a technologickou základnu obrany EU a vytvořit evropský konkurenceschopný trh s obranným vybavením; podporovat výzkum s cílem posílení průmyslového a technologického potenciálu Evropy v oblasti obrany.
URL: http://www.eda.europa.eu/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Posláním ČK je předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických.
URL: http://www.ifrc.org
Jazyk: AJ, NJ, RJ, FR, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Díky výměně zkušeností mezi různými regiony a kulturami v oblasti odborné přípravy a vzdělávání napomáhá ETF občanům rozvíjet jejich dovednosti, čímž podporuje lepší životní podmínky a aktivní účast občanů na životě demokratických společností, které respektují lidská práva a kulturní rozmanitost.
URL: http://www.etf.europa.eu/
European Youth Foundation (Evropský fond mládeže) Upravit
Jazyk: AJ, NJ, RJ, FR, ŠJ, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Evropský fond pro mládež Rady Evropy usiluje o podporu multilaterálních aktivit mládeže na evropské úrovni. Podpora aktivit asociací mládeže na evropské úrovni, výměn s ne-evropskými a ne-členskými zeměmi.
URL: http://www.coe.fr/youth
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o činnosti Výboru regionů.
URL: http://www.cor.europa.eu/
European Union Satellite Centre - EUSC (Satelitní středisko Evropské unie) Upravit
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Středisko se věnuje využívání a zpracovávání informací získaných na základě analýzy satelitních snímků Země. Cílem agentury je podporovat rozhodovací proces EU v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky
URL: http://www.eusc.europa.eu/
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezistátní organizace se zaměřuje na řešení problémů spojených s chudobou, sociální nerovností a imigrací.
URL: http://www.caritas-europa.org
The European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia - EUMC (Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie) Upravit
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem EUMC je poskytovat Společenství a členským státům objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace a údaje o rasismu, xenofobii a antisemitismu v EU za účelem pomoci EU a členským státům v procesu přijímání opatření nebo vymezování akcí proti těmto jevům.
URL: http://fra.europa.eu/f
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -