spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky státní odborné instituce zřízené MŽP ČR. Informace o státních programech, chráněných územích, druhové ochraně a evropské síti Natura 2000. Odkazy na další státní instituce působící v oblasti ochrany přírody.
URL: http://www.nature.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Odpovědný a výkonný orgán Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků. Vyřizuje přihlášky žadatelů o propůjčení ochranné známky "Ekologicky šetrný výrobek" konkrétním výrobkům a kontroluje dodržování kritérií a podmínek u držitelů této známky. Seznam směrnic a oceněných výrobků.
URL: http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/MZPMSFG...
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Spolkové ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti)
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky německého Ministerstva životního prostředí. Tiskové zprávy, informace o ministrovi a jeho kabinetu, aktuální příspěvky.
URL: http://www.bmu.de
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (Spolkové ministerstvo dopravy, stavebnictví a bytové výstavby)
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Spolkového ministerstva dopravy, stavebnictví a bytové výstavby. Informace o ministerstvu, příspěvky k jednotlivým tématům, tiskové informace.
URL: http://www.bmvbw.de
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zpráva o drogách speciální komise dolní komory kanadského parlamentu spolu s tou senátní roznítila masivní diskusi o racionalitě protidrogové politiky v Severní Americe... Jeden z nejpřehlednějších a nejobsáhlejších materiálů svého druhu vůbec.
URL: http://www.parl.gc.ca/InfoComDoc/37/2/snud/Studies/Re...
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Orgán státní správy s postavením národního orgánu Slovenské republiky v oblasti oznamování nových chemických látek, uvedení biocidních výrobků na trh, klasifikace, evidence a inventarizace chemických látek a hodnocení rizík při jejich uvádění na trh.
URL: http://www.cchlp.sk
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rozpočtová organizace Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky pro zabezpečení a poskytování právní ochrany dětem a mládeži ve vztahu k cizině, s působností pro celé území SR.
URL: http://www.cipc.sk/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Posláním CRR ČR je podpora činností Ministerstva pro místní rozvoj při realizaci regionální politiky vlády České republiky. Jako implementační agentura se zaměřuje na realizaci programů CBC Phare, Phare - Regionální rozvojový fond a dále na pilotní programy regionálního rozvoje Evropské unie (příprava na čerpání ze strukturálních fondů), buduje regionální informační systémy (RIS) v regionech, věcně a metodicky podporuje činnost regionálních rozvojových agentur, ve kterých se budují RISy.
URL: http://www.crr.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pomoc seniorům, dlouhodobě nemocným a handicapovaným spoluobčanům - pečovatelská služba, domácí zdravotní péče, denní centrum pro seniory městské části Praha - Řepy
URL: http://web.telecom.cz/cszs/
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o integraci cizinců.
URL: http://www.cizinci.cz/
Consumer product safety commision (Komise pro bezpečnost výrobků pro spotřebitele.)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Máme přehled o více jak 15000 spotřebitelských produktů používaných v a okolo domácnosti, při sportu a ve škole. Obsahuje i další odkazy k tématu.
URL: http://www.cpsc.gov/
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rozhodnotí zde vzniklá jsou hlavní hybnou silou v definování Obecných politických pravidel EU.
URL: http://ue.eu.int/en/summ.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky státního orgánu, dohlížejícího na dodržování právních předpisů a rozhodnutí správních orgánů ve věcech životního prostředí. Informace o České inspekci životního prostředí a o některých případech, kterými se zabývala.
URL: http://www.cizp.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
ČOI je orgánem státní správy a kontroluje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu nebo poskytující spotřebitelský úvěr.
URL: http://www.coi.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
ČIA provádí akreditaci (podle mezinárodních norem týkajících se akreditace) zkušebních a kalibračních laboratoří; organizátorů programů zkoušení způsobilosti; certifikačních orgánů provádějících certifikaci výrobků, systémů jakosti (včetně EMS) a pracovníků; inspekčních orgánů; enviromentálních ověřovatelů a dohled nad zahraničními enviromentálními ověřovateli
URL: http://www.cai.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Český metrologický institut (ČMI) je základním výkonným orgánem českého národního metrologického systému. Zabezpečuje jednotnost a přesnost měřidel a měření ve všech oborech vědecké, technické a hospodářské činnosti.
URL: http://www.cmi.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výbor vznikl v rámci již skončené Dekády OSN pro omezování přírodních katastrof (1990-1999). Garantem vzniku výboru a jeho činnosti je ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s ministerstvem zemědělství.
URL: http://www.chmi.cz/katastrofy.php
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Koordinuje přijímání a tvorbu norem.
URL: http://www.csni.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Posláním ČTÚ je zejména zajišťovat dodržování zákona o telekomunikacích a právních předpisů vydaných k jeho provádění, tzn. rozhodovat o právech a povinnostech fyzických nebo právnických osob v oboru telekomunikací v ČR.
URL: http://www.ctupraha.cz/
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Na vzniku nového webu cestina-pro-cizince.cz se podílelo Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Webové stránky se věnují nové podmínce pro udělení trvalého pobytu, a to Zkoušce z českého jazyka na úrovni A1 podle SERRJ.
URL: http://www.cestina-pro-cizince.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sdružení znojemských vinařských obcí. Informace o vinohradnictví a o regionu.
URL: http://www.daniz.cz
Deržavnyj komitet Ukrajiny z energozberežennja (Státní výbor Ukrajiny pro úspory energie)
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky ukrajinského Státního výboru pro úspory energie. Tiskové zprávy, oznámení o odborných akcích...
URL: http://www.cenef.kiev.ua
DG Enterprise (Direktoriát EU pro podnikání.)
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
The Enterprise DG Podporuje v rámci svých politik podporovat konkurenčost, podnikání a revitalizaci evropské ekonomiky s cílem zavést v Evropě ekonomiku založenou na znalostech.
URL: http://europa.eu.int/comm/dgs/enterprise/
DG Trade (Direktoriát EU pro oblast obchodu)
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
15 členských států EU uplatňuje vůči ostatním státům společnou obchodní politiku, základem spolupráce i mezi státy navzájem je article 133 of the Treaty of Amsterdam (1997).
URL: http://europa.eu.int/comm/trade/whatwedo/index_en.htm
Directorate-General Health and Consumer Protection (orgán EU, direktoriát ochrany zdraví a spotřebitele)
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
DG Health and Consumer Protection je zodpovědný za témata týkající se denního života evropanů. Cílem je propagovat lepší kvalitu života zajištěním vysoké úrovně ochrany zdraví spotřebitelů, bezpečnosti a ekonomických zájmů, stejně jako veřejného zdraví.
URL: http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/index_e...
Jazyk: ČJ, AJ, RJ, UJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky usnadňující život cizinců v České republice. Praktické návody jak řešit různé situace, zajímavosti ze společenského dění jednotlivých komunit (Novinky, Časopisy on-line), užitečné kontakty, Kalendář akcí, články o komunitách (Lidé a země). Stránky jsou především určeny občanům ze třetích zemí. Mají šest jazykových verzí. Spravuje je Mezinárodní organizace pro migraci Praha (IOM), zadavatelem bylo MPSV.
URL: http://www.domavcr.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
130 lůžek v zámečku z 18.století a v moderní budově v jeho těsném sousedství na břehu Tiché Orlice.
URL: http://www.ddborohradek.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Domov pro 140 klientů je umístěn 20 km od hranic s Rakouskem, 400m nad mořem, v bývalém zámku jehož součástí je i rozsáhlý zámecký park.
URL: http://dd.budiskovice.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pobočka České Alzheimerovské společnosti. Domov poskytuje sociální a zdravotní péče klientům v důchodového věku. Kapacita domova je 197 klientů v trvalém pobytu a 10 klientů v denním stacionáři.
URL: http://www.volny.cz/dd.bystrany/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Provozovatelem domova je Královéhradecký kraj. Majitelem nemovitosti i pozemku je Řád Nejsvětější Svátosti se sídlem v Českých Budějovicích. Ubytování a péče pro 95 klientů, zvláštní oddělení pro klienty s psychiatrickou diagnosou.
URL: http://www.volny.cz/cernozice/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Do domova jsou přednostně umísťováni žadatelé, kteří mají trvalé bydliště na území hlavního města Prahy. Čekací doba na umístění se pohybuje okolo tří let.
URL: http://www.hortenzie.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Samostatná příspěvková organizace Magistrátu města Ústí nad Labem. Hlavní činností organizace je poskytování sociálních služeb občanům v důchodovém věku, kteří potřebují komplexní ošetřovatelskou péči.
URL: http://www.volny.cz/dd.chl/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
65 lůžek (část pokojů se zvýšenou ošetřovatelskou péčí, k dispozici i pokoje s vlastním sociálním zařízením. Všechny pokoje jsou vybaveny signálním a dorozumívacím zařízením. Monitorovací systém umožňuje zajišťovat bezpečnost klientů mimo obývací místnosti.
URL: http://web.quick.cz/ddlampertice/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Moderní atypická do modré barvy laděná stavba, jejíž půdorys tvoří malý a velký půlkruh. Název domova vznikl podle tvaru průčelí nad hlavním vchodem. Domov zajišťuje zdravotní a ošetřovatelské služby, racionální i dietní stravování, praní prádla, úklid pokojů, sociální poradenství a informace.
URL: http://www.sweb.cz/ddmk/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Domov, nacházející se asi 100 m od náměstí s četnými obchody a obecním úřadem. Kapacita - 75 lůžek. Svým obyvatelům, přijatým převážně na celoroční pobyt, poskytuje komplexní péči, včetně možnosti uplatnit se v kulturní a zájmové činnosti. Na uspořádání života v domově se aktivně podílí výbor obyvatel.
URL: http://www.osoblaha.cz/domov/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Domov pro 70 klientů v jedné z nejkrásnějších částí města Poděbrad. Ubytování v 1 - 4 lůžkových pokojích s možností částečně je zařídit vlastním nábytkem. Většina pokojů má terasu. Domov umožňuje i přechodné ubytování pro seniory, v případě dovolené, nebo nemoci rodinných příslušníků se kterými žijí.
URL: http://www.dd-pdy.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
130 lůžek, v 62 pokojích, ve třech obytných budovách, zřizovatel: Okresní úřad Trutnov
URL: http://www.volny.cz/tmavydul/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
DD se specializovanými lůžky (pro klienty postižené poruchou kognitivních funkcí) tvoříí komplex tří budov - starý zámek a dva jednopodlažní bezbarierové pavilony, ve kterých bydlí klienti ve dvou a třílůžkových pokojích.
URL: http://web.telecom.cz/dd/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zájmové sdružení obcí v oblasti Českomoravské vysočiny. Sdružené obce se snaží mj. o společný postup při dosahování ekologické stability regionu.
URL: http://www.horacko.cz
Environmental Protection Agency (Agentura pro ochranu životního prostředí)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Server americké federální Agentury pro ochranu životního prostředí.
URL: http://www.epa.gov
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sekce stránek ministerstva financí se věnuje finančním vztahům ČR k EU, problematice zavádění eura a možné finanční podpoře ze zahraničních zdrojů nespadající pod EU.
URL: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/eu_a_zahr...
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
K Ombudsmanovi je možné podat stížnost na příliš dlohé jednání evropských orgánů, stěžovatel musí být občanem EU.
URL: http://www.euro-ombudsman.eu.int/
Europa - Information society DG (Direktoriát EU pro informační technologie.)
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Information Society Directorate-General podporuje všechny aktivity, které umpžňují všem evropanům těžit z a účastnit se na informační společnosti.
URL: http://europa.eu.int/comm/dgs/information_society/ind...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Europarc ČR sdružuje velkoplošná chráněná území (Národní parky a CHKO) v ČR a je součástí mezinárodního sdružení Europarc Federation.
URL: http://www.europarc.cz
European Parliament: Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy (Evropský parlament: Výbor pro životní prostředí, zdravotnictví a spotřebitelskou politiku)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky výboru Evropského parlamentu.
URL: http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/default_en...
European Trade Union Technical Bureau (Technický úřad evropské obchodní unie)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
The TUTB poskytuje expertizy evropským institucím, majícím vztah k tomuto prostředí.
URL: http://www.etuc.org/tutb/
Jazyk: RJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Právní předpisy o migraci, seznam dokumentů potřebných k vyřízení cestovního pasu nebo podání žádosti k získání občanství.
URL: http://www.fms.gov.ru/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Na základě obou uvedených finančních mechanismů se státy EHP / Norsko zavazují přispívat ekonomicky slabším zemím v Evropském hospodářském prostoru, a to poskytováním grantů na investiční a rozvojové projekty v prioritních oblastech, jako např. ochrana a obnova kulturního dědictví, ochrana životního prostředí, podpora soudnictví, zdravotnictví či péče o dítě aj.
URL: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/fm_norska...
Foldművelésugyi és Vidékfejllesztési Minisztérium (Ministerstvo zemědělství a rozvoje krajiny Maďarské republiky)
Jazyk: MJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky maďarského Ministerstva zemědělství a rozvoje krajiny, agrární politika, evropská integrace, zahraniční kontakty, zpravodaj, programy pro rozvoj zemědělství a ochranu krajiny.
URL: http://www.fvm.hu
Food safety and animal welfare, from farm to the fork. (Bezpečnost potravin, péče o zvířata, aneb z farmy až na vidličku.)
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Evropská komise definovala bezpečnost potravin jako základní prioritu. Některé krize podkopali veřejné mínění o možnostech veřejných orgánů a průmyslu zajistit, aby potrava byla bezpečná.
URL: http://europa.eu.int/comm/food/index_en.html
Food safety initiative - US FDA (Bezpečnost potravin, Úřad pro dohled nad drogami a potravinami)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem iniciativy je zaměření na prevenci k redukci nemocí, se speciálním zřetelem k takovým oblastem, kde hazardování představuje největší riziko.
URL: http://www.fda.gov/cvm/fsi/fsi.html
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (Ministerstvo hospodářství a dopravy)
Jazyk: AJ, MJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky maďarského Ministerstva dopravy, info o činnosti, novinky, integrace do EU, historická (foto) galerie ministrů.
URL: http://www.gkm.hu
Genetechnikinformation (Genetická technika)
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Potenciální pozitiva a negativa biotechnologií.
URL: http://www.gentechnik.gv.at/gentechnik/gentech.htm
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled nabídky grantových řízení a jejich výsledků odboru MK.
URL: http://www.mkcr.cz/categories.php?id=177
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Konkurzy a dotace odboru Ministerstva kultury.
URL: http://www.mkcr.cz/categories.php?id=172
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o grantových řízeních tohoto odboru.
URL: http://www.mkcr.cz/article.php?id=906
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
K podpoře podnikatelských aktivit mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví, k prosazování a ochraně zájmů a k zajišťování potřeb svých členů se zřizuje Hospodářská komora České republiky.
URL: http://www.hkcr.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost je příspěvkovou organizací města Hradec Králové, která se zabývá poskytováním kulturních služeb, vzdělávacími aktivitami, podporou občanských iniciativ v oblasti kultury a umění, podporou rozvoje turistického ruchu ve městě, poskytováním informací o Evropské unii.
URL: http://www.adalbertinum.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizační složka státu a byla zřízena od 1. 1. 2003 jako správní úřad zákonem č. 320/2002 Sb., kterým se novelizoval zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
URL: http://www.hygpraha.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Správy Chráněné krajinné oblasti Český kras. Informace o Českém krase, informace pro turisty.
URL: http://www.ceskykras.ochranaprirody.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační portál Ministerstva průmyslu a obchodu - úspory energie, obnovitelné zdroje, energetické poradenství EKIS, internetová poradna i-EKIS, Energetická konzultační a informační střediska, dotace a programy finanční podpory, legislativa, energetické audity a průkazy energetické náročnosti budov.
URL: http://www.mpo-efekt.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Institut dětí a mládeže (zkráceně IDM) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je účelovým odborným zařízením MŠMT na bázi příspěvkové organizace. Plní úkoly vyplývající ze státní politiky ve vztahu k mladé generaci i ze zákona o podpoře práce s dětmi a mládeží.
URL: http://www.idm-msmt.cz
Institution if The European Union (Instituce Evropské Unie)
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Včetně popisu funkcí jednotlivých orgánů.
URL: http://europa.eu.int/inst-en.htm
Japanese Ministry of the Environment (Japonské ministerstvo životního prostředí)
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
V angličtině jsou zde dostupné informace o ministerstvu, legislativa, ekologické politiky, informace o stavu životního prostředí v Japonsku aj.
URL: http://www.env.go.jp
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Komplexní výchovně vzdělávací a rehabilitační péče dětem a mládeži s tělesným postižením, domov dětí a domov mládeže.
URL: http://www.braillnet.cz/jus/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky mikroregionu Vrbensko, ležícího pod Pradědem na území CHKO Jeseníky. Stránky obsahují informace o cyklostezkách a náměty na tématické cykloturistické výlety.
URL: http://www.jeseniky-vrbensko.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Možnost podpory neziskových organizací v jihočeském kraji.
URL: http://www.kraj-jihocesky.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o EU, grantové příležitosti, grantový kalendář, kalendář akcí, regionální rozvojová agentura.
URL: http://www.kr-jihomoravsky.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Tento server informuje o všech složkách resortu Ministerstva spravedlnosti. Zároveň umožňuje přímé vyhledávání firem resp. osob v obchodním rejstříku, obsahuje přehled státních zástupců, soudců i evidenci znalců, tlumočníků a úpadců.
URL: http://portal.justice.cz/
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační portál rezortu Ministerstva spravedlnosti, publikuje informace z více než 200 institucí státní správy.
URL: http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=7&j=17&k=22...
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Granty, dotace, informace pro neziskové organizace, obnova území po povodních.
URL: http://www.kr-karlovarsky.cz/
Korean Environmental Labelling Association (KELA) (Korejská asociace pro environmentální značení)
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky korejské ecolabellingové agentury KELA.
URL: http://www.kela.or.kr
Környezetvédelmi minisztérum (Ministerstvo životního prostředi)
Jazyk: MJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky maďarského ministerstva životního prostředí, novinky, ekologická výchova, instituce, odkazy.
URL: http://www.ktm.hu
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace krajského úřadu - akutální finanční zdroje.
URL: http://www.kr-vysocina.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizační složka státu a byla zřízena od 1. 1. 2003 jako správní úřad zákonem č. 320/2002 Sb., kterým se novelizoval zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
URL: http://www.khsbrno.cz/
Jazyk: ČJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizační složka státu a byla zřízena od 1. 1. 2003 jako správní úřad zákonem č. 320/2002 Sb., kterým se novelizoval zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
URL: http://www.khsplzen.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizační složka státu a byla zřízena od 1. 1. 2003 jako správní úřad zákonem č. 320/2002 Sb., kterým se novelizoval zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
URL: http://www.khscb.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizační složka státu a byla zřízena od 1. 1. 2003 jako správní úřad zákonem č. 320/2002 Sb., kterým se novelizoval zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
URL: http://www.khsjih.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizační složka státu a byla zřízena od 1. 1. 2003 jako správní úřad zákonem č. 320/2002 Sb., kterým se novelizoval zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
URL: http://www.khslbc.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizační složka státu a byla zřízena od 1. 1. 2003 jako správní úřad zákonem č. 320/2002 Sb., kterým se novelizoval zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
URL: http://www.khsova.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Při své činnosti se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem
č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném
znění.

URL: http://www.khspce.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizační složka státu a byla zřízena od 1. 1. 2003 jako správní úřad zákonem č. 320/2002 Sb., kterým se novelizoval zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
URL: http://www.khsstc.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizační složka státu a byla zřízena od 1. 1. 2003 jako správní úřad zákonem č. 320/2002 Sb., kterým se novelizoval zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
URL: http://www.khsusti.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizační složka státu a byla zřízena od 1. 1. 2003 jako správní úřad zákonem č. 320/2002 Sb., kterým se novelizoval zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
URL: http://www.khszlin.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Grantové programy a možnosti v královéhdradeckém kraji.
URL: http://www.kr-kralovehradecky.cz
Latvijas Republikas Vides ministrija (Ministerstvo životního prostředí Lotyšské republiky)
Jazyk: AJ, LotJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zpravodajství, informace o legislativě, integrace do EU...
URL: http://www.vidm.gov.lv/
Jazyk: ČJ, AJ, RJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti legální migrace osob. Nejčastější dotazy, formulář pro žadatele o začlenění do projektu, plné znění vládního usnesení a odkazy. Cizinci a zahraniční studenti zde dále najdou praktické informace, jak si najít práci v ČR, jak vyplňovat potřebné formuláře nebo mohou využít nabídku volných pracovních míst.
URL: http://www.imigracecz.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Legislativní rada vlády České republiky je poradním orgánem vlády v oblasti její legislativní činnosti.
URL: http://wtd.vlada.cz/pages/rvk_lrv.htm
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Grantové možnosti v libereckém kraji.
URL: http://www.kraj-lbc.cz/
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija (Ministerstvo životního prostředí Litevské republiky)
Jazyk: AJ, LitJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o ministerstvu, ekologické politice, integraci do EU, stavu životního prostředí...
URL: http://www.am.lt
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizační složka státu a byla zřízena od 1. 1. 2003 jako správní úřad zákonem č. 320/2002 Sb., kterým se novelizoval zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
URL: http://hygiena.plzen-city.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Poskytuje různorodé sociální a terapeutické služby, psychologické poradenství a informační služby obyvatelům Prahy, kteří se ocitli v tíživé sociální nebo životní situaci.
URL: http://www.mcssp.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s dokumenty a odkazy o sociálním zabezpečení pracovních migrantů v České republice a v EU.
URL: http://www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?lg=1&id=642
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Mikroregionu Maštale. Cyklostezky, program venkovského mikroregionu.
URL: http://www.mastale.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mikroregion „Venkov“ sdružuje obce severovýchodního cípu Jihočeského kraje a Táborského okresu. Strategický plán pro tento region včetně ekologické analýzy připravila Fakulta architektury ČVUT.
URL: http://www.mikrovenkov.cz
Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Ministerstvo dopravy, vodního hospodářství a veřejných prací)
Jazyk: AJ, NJ, FR, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky nizozemského Ministerstva dopravy, vodního hospodářství a veřejných prací, odpovědného za dopravní politiku a ochranu země před povodněmi a vysycháním.
URL: http://www.verkeerenwaterstaat.nl
Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg (Ministerstvo životního prostředí a dopravy Badensko-Württembersko)
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky zemského ministerstva prostředí a dopravy Badensko-Württembersko. Informace o životním prostředí a dopravě, očekávané akce, praktické informace pro občany.
URL: http://www.um.baden-wuerttemberg.de/
Ministerium für Verkehr, Innovationen und Technologie (Ministerstvo dopravy, inovací a technologí)
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky rakouského Ministerstva dopravy.
URL: http://www.bmvit.gv.at
Ministerstvo agrarnoji polityky Ukrajiny (Ministerstvo zemědělské politiky Ukrajiny)
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky ukrajinského Ministerstva zemědělské politiky. Informace o ukrajinském zemědělství a zemědělské politice.
URL: http://www.minagro.kiev.ua
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sekce stránek obsahuje odkazy a informace o programech EU, které se tematicky týkají MD.
URL: http://www.mdcr.cz/cs/Evropska_unie/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální server Ministerstva dopravy ČR. Informace o ministerstvu a o dopravě.
URL: http://www.mdcr.cz
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Server Ministerstva dopravy, pošt a telekomunikací Slovenské republiky. Informace o ministerstvu, o dopravě a dopravní politice.
URL: http://www.telecom.gov.sk
Ministerstvo ekologiji ta prirodnych resursiv Ukrajiny (Ministerstvo životního prostředí a přírodních zdrojů Ukrajiny)
Jazyk: AJ, UJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky ukrajinského Ministerstva životního prostředí. Aktivity ministerstva, legislativa ...
URL: http://www.menr.gov.ua
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
MF sleduje finanční trh, daně, poplatky a clo, finanční hospodaření, provádí finanční kontrolu, kontrolu pojišťoven, spravuje fond pojištění vkladů, penzijní fondy, ceny a další.
URL: http://www.mfcr.cz/
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Do působnosti tohoto ministerstva spadá mj. energetická a průmyslová politika.
URL: http://www.economy.gov.sk
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sekce stránek obsahuje odkazy a informace o programech EU, které se tematicky týkají Ministerstva kultury ČR.
URL: http://www.mkcr.cz/zahranicni-vztahy-a-eu/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ústřední orgán státní správy pro umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní památky, pro věci církví a náboženských společností, pro věci tisku, pro přípravu návrhů zákonů a jiných právních předpisů pro oblast rozhlasového a televizního vysílání, pro provádění autorského zákona, pro výrobu a obchod v oblasti kultury.
URL: http://www.mkcr.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sekce stránek obsahuje odkazy a informace o programech EU, které se tematicky týkají Ministerstva obrany ČR.
URL: http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=7404
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ministerstvo zemědělství Slovenské republiky. Informace o ministerstvu a o zemědělské politice.
URL: http://www.mpsr.sk
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dotace nestátním neziskovým subjektům
URL: http://www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?lg=1&id=727
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sekce stránek obsahuje odkazy a informace o programech EU, které se tematicky týkají MPSV.
URL: http://www.mpsv.cz/cs/1112
Ministerstvo prirodnych resursov (Ministerstvo přírodních zdrojů Ruské federace)
Jazyk: RJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiání stránky ruského Ministerstva přírodních zdrojů.
URL: http://www.mnr.gov.ru
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky stručně inormují o programech EU týkajících se regionálního rozvoje.
URL: http://www.mmr.cz/Kohezni-politika-a-Uzemni-agenda-EU
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ministerstvo je ústředním orgánem státní správy mj. ve věcech regionální politiky, územního plánování, stavebního řádu, investiční politiky a cestovního ruchu.
URL: http://www.mmr.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální server českého ministerstva průmyslu a obchodu. Informace o ministerstvu a o průmyslu, obchodu, energetice a stavebnictví.
URL: http://www.mpo.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Orgán státní správy. Stará se o vnitřní a mezinárodní obchod, průmysl, energetiku a stavebnictví. Spravuje Odbor ochrany spotřebitelů a Českou obchodní inspekci.
URL: http://www.mpo.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky poskytují informace o vnitřním trhu Evropské Unie. Vnitřní trh EU tvoří území všech členských států EU. Cílem vytvoření tohoto trhu bylo a je dát vzniknout prostoru, ve kterém platí tzv. čtyři základní svobody, a to volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu.
URL: http://www.mpo.cz/cz/eu-a-vnitrni-trh/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sekce stránek obsahuje odkazy a informace týkající se práva EU.
URL: http://portal.justice.cz/ms/ms.aspx?o=23&j=33
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sekce stránek obsahuje odkazy a informace o programech EU, které se tematicky týkají MŠMT.
URL: http://www.msmt.cz/eu
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oddělení ministerstva, které je pověřeno prováděním Zákona o dobrovolnické službě. Akreditace vysílajících organizací, časté otázky a odpovědi.
URL: http://www.mvcr.cz/prevence/dobrovol
Jazyk: RJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky běloruského Ministerstva vnitra, pod které spadají i otázky občanství a migrace.
URL: http://mvd.gov.by/modules.php?name=Content&pa=list_pa...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka MV ČR týkající se Odboru azylové a migrační politiky. Lze zde najít informace o azylu, migraci a integraci cizinců.
URL: http://www.mvcr.cz/uprchlici/index.html
Jazyk: UJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Ministerstva vnitra Ukrajinské republiky.
URL: http://mvs.gov.ua/mvs/control
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace a dokumenty o potírání korupce na úrovni státu a policie ČR. Zpráva o korupci v ČR. Kde hlásit podezření z korupce.
URL: http://www.mvcr.cz/korupce
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pravidla k žádání o finanční dotace pro společnosti přátel v ČR a spolky v zahraničí
URL: http://www.czechembassy.org/wwwo/mzv/default.asp?id=1...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Katalog Států světa od MZV ČR, který uvádí informace především cestovatelského ražení.
URL: http://www.czechembassy.org/wwwo/mzv/default.asp?ido=...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vybrané základní informace MZV o Evrospké unii.
URL: http://www.mzv.cz/wwwo/mzv/default.asp?ido=7443&idj=1...
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Na základě kompetenčního zákona je MZV ústředním orgánem státní správy České republiky pro oblast zahraniční politiky, v jejímž rámci vytváří koncepci a koordinuje zahraniční rozvojovou pomoc a koordinuje vnější ekonomické vztahy MZV ve spolupráci s Ministerstvem vnitra rovněž koordinuje poskytování humanitární pomoci ČR do zahraničí.
URL: http://www.mzv.cz/pomoc
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sekce stránek obsahuje odkazy a informace o programech EU, které se tematicky týkají MZ ČR.
URL: http://www.mzcr.cz/index.php?kategorie=98
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Financování zdravotnických projektů
URL: http://www.mzcr.cz/kat/45
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dbá o veřejné zdraví, zastřešuje také úřad Hlavního higienika ČR, Český inspektorát lázní a zřídel a Odbor farmacie a regulace léčiv.
URL: http://www.mzcr.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sekce stránek obsahuje odkazy a informace o programech EU, které se tematicky týkají MZe.
URL: http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=74
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální server českého ministerstva zemědělství. Informace o ministerstvu a o českém zemědělství, lesním hospodářství, vodním hospodářství a ochraně zvířat.
URL: http://www.mze.cz
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální server slovenského Ministerstva životního prostředí. Informace o ministerstvu a o ochraně životního prostředí na Slovensku.
URL: http://www.enviro.gov.sk
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi
URL: http://www.env.cz/env.nsf/9acdef9f7b596585c1256961007...
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální server českého ministerstva životního prostředí. Informace o ministerstvu a o životním prostředí v ČR.
URL: http://www.env.cz
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova)
Jazyk: AJ, PJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o ministerstvu, programu SAPARD v Polsku, zpravodajství, dokumenty...
URL: http://www.minrol.gov.pl
Ministerstwo Środowiska (Ministerstvo životního prostředí)
Jazyk: AJ, PJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Polské ministerstvo životního prostředí. Informace o ministerstvu, legislativě, ekologické politice, přírodě a životním prostředí v Polsku...
URL: http://www.mos.gov.pl
Jazyk: ČJ, AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sekce stránek obsahuje odkazy a informace o programech EU, které se tematicky týkají MV ČR.
URL: http://www.mvcr.cz/eunie/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zahraniční vztahy, diplomatické mise ČR, informace o zemích, tískové zpravy
URL: http://www.mzv.cz/
Ministry of Environment and Water (Ministerstvo životního prostředí a vod)
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky bulharského Ministerstva životního prostředí a vod.
URL: http://www.moew.government.bg/index_e.html
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace moravskoslezského krajského úřadu - dotace, sbírky, rozvojové programy.
URL: http://www.kr-moravskoslezsky.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka obsahuje právní předpisy, obecné informace týkající se zaměstnávání cizinců, povolení k zaměstnání, výjimky pro občany určitých sátů.
URL: http://www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?lg=1&id=1038
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální server Správy Národního parku České Švýcarsko. Informace o národním parku a o jeho Správě.
URL: http://www.npcs.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Asociace měst, obcí a regionů, která podporuje udržitelný rozvoj, zdraví a kvalitu života. Zdravá města realizují místní Agendy 21, jsou součástí Evropské kampaně udržitelných měst a obcí (Aalborgská charta).
URL: http://www.nszm.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky asociace Zdravých měst, obcí, regionů, založené v roce 1994, která realizuje myšlenky mezinárodního projektu Zdravé město (WHO Healthy Cities Project). Projekt iniciovala Světová zdravotnická organizace (WHO) při OSN v roce 1988. Projekt podporuje zavádění místní Agendy 21 (MA21) a místního akčního plánu zdraví a životního prostředí (LEHAP).
URL: http://www.nszm.cz
National Ombudsmen and similar bodies (Ombutsmani kandidátských zemí EU)
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Odkazy na jednotlivé ombutsmany v kandidátských státech. Stránka poskytuje také možnost stížností na evropské instituce.
URL: http://www.euro-ombudsman.eu.int/links/en/appomeu1.ht...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Je to vrcholný soudní orgán ve věcech patřících do pravomoci soudů v občanském soudním řízení. Náplní jeho činnosti je především rozhodování o mimořádných opravných prostředcích proti rozhodnutím odvolacích soudů a rozhodování o stížnostech pro porušení zákona.
URL: http://www.nsoud.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví. Rozhoduje o kasačních stížnostech směřujících proti pravomocným rozhodnutím krajských soudů. Oficiální stránky obsahují informace o historii i současnosti správního soudnictví, kontakty a odkazy na právní i státní instituce.
URL: http://www.nssoud.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Tisková zpráva Ministerstva spravedlnosti o plnění systémových opatření v oblasti vězeňství a trestní politiky z hlediska reformy vězeňství publikovaná 16.10.2001.
URL: http://trestni2.juristic.cz/84454/clanek/trest3
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dokumenty Ministerstva vnitra: statistická data, zákony, koncepce týkající se migrace, azylu, integrace.
URL: http://www.mvcr.cz/clanek/odbor-azylove-a-migracni-po...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Struktura a kontakty na zaměstnance.
URL: http://www.praha-mesto.cz/default.aspx?path=aplikace&...
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o činnosti Odboru dopravy brněnského magistrátu.
URL: http://www.brno.cz/toCP1250/index.php?nav01=1248&nav0...
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, PJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o činnosti Odboru dopravy ostravského magistrátu. Kontakty na zeměstnance.
URL: http://www.mmo.cz/odaks
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Odbor infrastruktury města je odborem pražského Magistrátu zřízeným pro zabezpečení rozvoje městské energetiky, odpadového hospodářství a agendy poplatků za odpady. Struktura odboru a kontakty na zaměstnance.
URL: http://www.praha-mesto.cz/struktura/odbor.asp?ido=520...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Struktura odboru a konktakty na zaměstnance.
URL: http://www.praha-mesto.cz/default.aspx?path=aplikace&...
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o činnosti Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství brněnského magistrátu.
URL: http://www.brno.cz/toCP1250/index.php?nav01=1248&nav0...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o činnosti Odboru životního prostředí brněnského magistrátu a o jeho odděleních.
URL: http://www.brno.cz/toCP1250/index.php?nav01=1248&nav0...
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oddělení se zabývá problematikou environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a místních Agend 21. Spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy a dalšími subjekty činnými v daných oblastech, poskytuje informace a konzultace.
URL: http://www.cenia.cz/www/webapp.nsf/webitems/home_EVVO
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální server českého soudnictví, Ministerstva spravedlnosti. Obchodní rejstřík, přehled soudních znalců pro případnou soudní při.
URL: http://www.justice.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
HS zejména připravuje podklady pro opatření příslušných orgánů ochrany veřejného zdraví, podílí se na jejich výkonu a na plnění úkolů orgánů ochrany veřejného zdraví při sledování ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva, hodnocení a řízení zdravotních rizik, a další.
URL: http://www.bknet.cz/ohsblansko/
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace Olomouckého krajského úřadu - granty a dotace.
URL: http://www.kr-olomoucky.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výbor ministrů, Parlamentní shromáždění,Kongres místních a územních orgánů- rozdíly, popis funkce.
URL: http://www.eis.cuni.cz/eis/orgred.htm
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace Pardubického krajského úřadu - grantové programy, programy rozvoje.
URL: http://www.pardubickykraj.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace Plzeňského krajského úřadu - grantové možnosti a programy rozvoje.
URL: http://www.kr-plzensky.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační stránky o všech složkách policie.Prezentace, kontakty, právní předpisy. Tiskové zprávy, pozvánky na tiskové konference a další akce.
URL: http://www.mvcr.cz/policie/
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dolní komora Parlamentu České republiky.
URL: http://www.psp.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pozemkový fond spravuje zemědělské a lesní pozemky ve vlastnictví státu.
URL: http://www.pfcr.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Protikorupční program hlavního města Prahy a vyhodnocení opatření proti korupci.
URL: http://www.praha-mesto.cz/zastupitel/prirucka/reseniK...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky odboru Prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Systém a projekty prevence kriminality v ČR, Jak chránit sebe a svůj majetek, Dokumenty, informace o akreditacích v oblasti dobrovolnické služby.
URL: http://www.mvcr.cz/prevence
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Puncovní úřad jako orgán státní správy vykonává státní správu na úseku puncovnictví a zkoušení drahých kovů.
URL: http://www.puncovniurad.cz/cz/
Jazyk: AJ, RJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Rady Prezidenta Ruské federace, která se má zabývat rozvojem institucí občanské společnosti a otázkami lidských práv.
URL: http://sovetpamfilova.ru/migrant/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Poradní orgán vlády České republiky pro otázky ochrany lidských práv a základních svobod osob v jurisdikci České republiky. Byla zřízena usnesením vlády ČR ze dne 9. prosince 1998. Rada má 9 výborů - např. pro občanská a politická práva; pro odstranění rasové diskriminace; pro hospodářská, sociální a kulturní práva; pro práva dítěte; pro odstranění diskriminace žen; proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání; pro práva cizinců.
URL: http://wtd.vlada.cz/pages/rvk_rlp.htm
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky stálého poradního orgánu vlády ČR v oblasti romské problematiky. Dokumenty, statut, jednací řád, členové, diskuze.
URL: http://wtd.vlada.cz/pages/rvk_rzrk.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Poradní orgán vlády ČR, dokumenty, statut, dotace, jednací řád, podpora vydávání časopisů národnostních menšin. V rámci své činnosti se věnuje především: Romům, Slovákům, Ukrajincům, Polákům, Němcům a Maďarům. Má 2 výbory: pro dotační politiku, pro spolupráci s orgány samosprávy.
URL: http://wtd.vlada.cz/pages/rvk_rnm.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace je poradním orgánem vlády, který se zabývá problematikou neziskového sektoru.
URL: http://wtd.vlada.cz/pages/rvk_rnno.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní informace o složení Rady a dokumenty týkající se činnosti Rady.
URL: http://www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?lg=1&id=2602
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zřízena usnesením v roce 2003 jako stálý poradní, iniciativní a koordinační orgán vlády České republiky pro oblast udržitelného rozvoje a strategického řízení.
URL: http://wtd.vlada.cz/scripts/detail.php?id=4979
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Ministerstva vnitra ČR obsahující mnoho důležitých informací pro cizince pobývající v ČR.
URL: http://www.mvcr.cz/rady/cizinci/index.html
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka obsahuje podrobné informace o soudu a jeho činnosti v německém jazyce.
URL: http://www.vfgh.gv.at
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Reginální agentura Střední Moravy, protipovodňové projekty, cyklistické trasy.
URL: http://www.rarsm.cz
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky bulharského Ministerstva dopravy a komunikací. Informace o ministerstvu, projekty a programy, tiskové zprávy.
URL: http://www.mt.government.bg
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Ministerstva práce a sociálních věcí k tomuto tématu - odkazy na související tématické stránky, dokumenty atd.
URL: http://www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?id=10&lg=1
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rozvojové středisko zřízené v roce 2001 je podpůrným odborným pracovištěm Ministerstva zahraničních věcí ČR v oblasti koordinace zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Rozvojové středisko s MZV aktivně spolupracuje na tvorbě strategií a rozvojových programů a participuje na budování institucionálního rámce vládního programu zahraniční spolupráce. Na stránce informce rozděleny pro neziskový sektor, firmy, studenty.
URL: http://www.rozvojovestredisko.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy a spojů ČR. ŘSD ČR zabezpečuje správu, údržbu a opravy dálnic a stanovených silnic a zabezpečuje výstavbu silnic a dálnic.
URL: http://www.rsd.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998. Zabezpečuje výstavbu, modernizaci, správu a údržbu dopravně významných vodních cest.
URL: http://www.rvccr.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Horní komora Parlamentu České republiky.
URL: http://www.senat.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Klubová setkání seniorů včetně možnosti přístupu na internet.
URL: http://www.ckrumlov.cz/uk/mesto/soucas/i_senior.htm
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Evidence znalců a tlumočníků, obchodní rejstřík, evidence úpadců, , přehled státních zástupců, přehled soudců.
URL: http://www.justice.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/zresortu/zn...
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Slovenská správa ciest se zabývá všemi oblastmi silniční infrastruktury. Je nositelem koncepce rozvoje silniční a dálniční sítě na Slovensku.
URL: http://www.ssc.sk
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Tiskové zprávy, statistiky, informační příručky pro cizince a adresář kontaktů všech oddělení a útvarů cizinecké a pohraniční policie v ČR.
URL: http://www.policie.cz/sluzba-cizinecke-policie.aspx
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky "Splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros". Rozsudek Mezinárodního soudu v Haagu, text smlouvy mezi Maďarskem a Slovenskem o výstavbě vodních děl, informace o monitoringu životního prostředí...
URL: http://www.gabcikovo.gov.sk
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky DEFRA. Zpravodajství,dokumenty a odkazy,
URL: http://www.defra.gov.uk
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Správa CHKO Český ráj j zajišťuje ochranu přírodního bohatství a typických krajinných znaků unikátního území pískovcových skalních měst na severovýchodě Čech. Informace o Českém ráji a o ochraně přírody na jeho území.
URL: http://www.ceskyraj.ochranaprirody.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Správy CHKO Jizerské hory. Informace o Správě a o Jizerských horách.
URL: http://www.jizerskehory.ochranaprirody.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Správy Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Informace o CHKO Třeboňsko a o činnosti Správy.
URL: http://trebonsko.schkocr.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o Moravském krasu a jeho jeskyních, vstupném a otevírací době. Mapa Moravského krasu.
URL: http://www.cavemk.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Server Správy Krkonošského národní parku, informace o Krkonoších a národním parku.
URL: http://www.krnap.cz
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální server Správy NP a CHKO Šumava. Informace o Šumavě, tipy pro turisty, informace o vědeckém výzkumu...
URL: http://www.npsumava.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Správy ochrany přírody ČR, nástupnické organizace Správy chráněných krajinných oblastí ČR. Předmětem činnosti SOP je správa a péče o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky a správa a péče o ptačí oblasti a příprava podkladů pro jejich vyhlášení.
URL: http://www.ochranaprirody.cz
Jazyk: SJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Správa slovenských jaskýň spravuje veřejnosti zpřístupněné slovenské jeskyně. Informace o jednotlivých zpřístupněných jeskyních.
URL: http://www.ssj.sk
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) je státní organizace, jejímž posláním je zajišťovat na území ČR bezpečné ukládání radioaktivních odpadů v souladu s požadavky na ochranu člověka i životního prostředí před nežádoucími vlivy těchto odpadů.
URL: http://www.surao.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oragnizační složka MV ČR, zřízena v roce 1996. Přehled činností, struktura instituce, mapa azylových zařízení v ČR, popis systému přijímání uprchlíků v ČR, statistiky, formulář žádosti o povolení ke vstupu do azylových zařízení.
URL: http://www.mvcr.cz/suz/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nezávislá anglická státní instituce kontrolující dodržování etických kodexů na úrovni samosprávy. Znění etického kodexu, statistika a příklady jeho porušování.
URL: http://www.standardsboard.co.uk/index.php
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o činnosti Českého báňského úřadu a devíti obvodních báňských úřadů.
URL: http://www.cbusbs.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiání stránky Státního fondu dopravní infrastruktury, který spadá pod Ministerstvo dopravy ČR. Účelem Fondu je rozvoj, výstavba, údržba a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest. Kromě vlastního financování výstavby a údržby Fond dále poskytuje příspěvky na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na dopravní infrastrukturu.
URL: http://www.sfdi.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Státní fond na rozvoj, výstavbu, údržbu a modernizaci silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest.
URL: http://www.sfdi.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální server fondu, který je spravován MŽP ČR a který slouží jako zdroj finančních prostředků na podporu ochrany a zlepšování životního prostředí v ČR. Informace o Státním fondu životního prostředí a o podpořených a nepodpořených projektech.
URL: http://www.sfzp.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Státní plavební správa působí jako plavební úřad a plní úkoly státní správy a státního dozoru ve vnitrozemské plavbě. Texty plavebních vyhlášek, sdělení a informací.
URL: http://www.spspraha.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
SRS je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky ve smyslu čl. IV Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin (FAO, 1951, rev. 1979) a čl. 1 odst. 6 Směrnice Rady č. 77/93/EHS. Činnost Státní rostlinolékařské správy (SRS) vychází ze zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů.
URL: http://tesnov.srs.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ústav zajišťuje registraci léků a další aktivity, které vyplývají ze zákona o lécích.
URL: http://www.sukl.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Jejím úkolem je především:ochrana spotřebitelů před případnými zdravotně závadnými produkty živočišného původu monitorování a udržování příznivé nákazové situace zvířat,veterinární ochrana území ČR, ochrana pohody zvířat a ochrana před jejich týráním. Je zřízena podle zák. č. 166/1999 Sb
URL: http://www.svscr.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ministerstvo spravedlnosti prezentuje seznam státních zástupců v rámci celé ČR podle stavu k 17.2.2004.
URL: http://www.justice.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/zresortu/za...
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
V § 86 zákona 320/2002 Sb. se uvádí, že ústav se zřizuje k přípravě podkladů pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu zdraví, spravuje oborová centra zabývající se např. otázkami nezávadnosti potravin a aplikovanou výživou.
URL: http://www.szu.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Orgán státního dozoru zejména nad zdravotní nezávadností, jakostí a řádným označováním potravin. Mnoho informací o potravinách, jejich zdravotní nezávadnosti, výsledcích kontrol...
URL: http://www.szpi.cz
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace středočeského krajského úřadu - přehled vyhlašovaných dotací a grantů-
URL: http://www.kr-stredocesky.cz/
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Státní ochrana přírody Slovenské republiky sdružuje správy slovenských národních parků a chráněných krajinných oblastí, dále Centrum ochrany prírody a krajiny v Banskej Bystrici a regionální správy ochrany přírody a krajiny v Bratislavě a Prešově.
URL: http://www.sopsr.sk
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Fond vznikl v roce 1992 a má za úkol poskytovat peněžní prostředky na reprodukci a zvelebování lesa na Slovensku se zřetelem na plnění všech funkcí lesa, na odstraňování následků působení škodlivých vlivů na les a na ekologizaci lesního hospodářství.
URL: http://sfzl.webpark.sk/sfzl_sr.htm
The European Union at a glance (Evropa v kostce, základní otázky a odpovědi.)
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Poskytuje základní informace a odkazy k tematice EU.
URL: http://europa.eu.int/abc-en.htm
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránka města, jehož památky jsou zapsané na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
URL: http://www.trebic.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace pro děti, rodiče a ostatní dospělé na stránkách města Roudnice nad Labem
URL: http://www.roudnicenl.cz/pages/MUR/Soc/nas/tyr_rod.ht...
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úřad s desetiletým působením na webu poskytující informace o americkém obyvatelstvu a všech charakteristikách s ním příbuznými.
URL: http://www.census.gov
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), byl zřízen zákonem České národní rady č. 20/1993 Sb. o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví. ÚNMZ je organizační složkou státu v resortu MPO ČR.
URL: http://www.unmz.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úřad je orgánem sociálně-právní ochrany, je správním úřadem s celostátní působností hospodařícím jako rozpočtová organizace.
Poskytuje právní ochranu nezletilým osobám výjimečně i zletilým (jako odesílající a přijímající orgán podle Úmluvy o vymáhání výživného v cizině - vyhl.č 33/1959 Sb.).

URL: http://www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?lg=1&id=886
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nezávislý orgán, který provádí dozor nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů, vede registr povolených zpracování osobních údajů, přijímá podněty a stížnosti občanů na porušení zákona, poskytuje konzultace v oblasti ochrany osobních údajů.
URL: http://www.uoou.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úřad průmyslového vlastnictví je jedním z ústředních orgánů státní správy České republiky a plní především funkci patentového a známkového úřadu. Do jeho působnosti však náleží nejen udělovat patenty na vynálezy a vést rejstříky ochranných známek.
URL: http://www.upv.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sekce obsahuje stručné informace a odkazy o třech odborech působících v rámci Úřadu vlády ČR, jejichž činnost se váže na problematiku EU.
URL: http://www.vlada.cz/cs/eu/
US Food and Drug Administration (Úřad pro dohled nad drogami a potravinami)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úkolem FDA je propagovat a ochraňovat veřejné zdraví pomocí bezpečných a efektivních produktů. A trh kontrolovat
URL: http://www.fda.gov/
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Specializovaná odborná instituce zřízená Ministerstvem kultury ČR. Hlavním posláním je dokumentace a všestranná podpora lidové kultury.
URL: http://www.ulk-straznice.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Ústavního soudu ČR, který se zabývá kontrolou ústavnosti právních předpisů. Nejrozsáhlejší agendou Ústavního soudu je rozhodování o ústavních stížnostech proti pravomocným rozhodnutím a jiným zásahům orgánů veřejné moci do ústavně zaručených práv a svobod, a to včetně rozhodnutí soudních.
URL: http://www.concourt.cz/
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace z kraje - grantové možnosti a dotace.
URL: http://www.kr-ustecky.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Ústřední komise pro ochranu zvířat, která je orgánem ochrany zvířat ze zákona č. 246/92 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Informace o ochraně zvířat v ČR.
URL: http://www.mze.cz/Index.aspx?typ=2&ch=275&ids=3007&va...
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je správním úřadem. Provádí kontrolu a zkoušení zemědělské a lesní půdy, hnojiv, odrůd zemědělských, technických a okrasných rostlin a plodin, osiv a sadby, krmiv, dále evidenci vinic a chmelnic. Hlavní sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na regionálních pracovištích, zkušebních a biologických testačních stanicích na území celé České republiky.
URL: http://www.zeus.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství).
URL: http://www.zeus.cz/
Jazyk: ČJ, RJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o vízech, tiskové zprávy, výměna cestovního pasů, otázky týkající se občanství, vzory dokumentů.
URL: http://www.brno.mid.ru/
Jazyk: ČJ, AJ, RJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o vízech, tiskové zprávy, informace o spolupráci ČR a RF, zahraniční politika RF.
URL: http://www.czech.mid.ru/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Kanceláře veřejného ochránce práv se sídlem v Brně. Informace o činnosti, možnosti kontaktu, elektronická podatelna a dotazy.
URL: http://www.ochrance.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vězeňská služba zajišťuje zejména výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody. Podrobnější informace o její činnosti včetně odkazů na její organizační složky jsou k dispozici na tomto portálu.
URL: http://www.vscr.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úřad vlády České republiky
URL: http://www.vlada.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR. Seznam členů.
URL: http://www.senat.cz/organy/index.php?lng=cz&par_2=110
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výbor při Radě vlády ČR pro lidská práva. Na stránce přehled členů výboru.
URL: http://wtd.vlada.cz/scripts/detail.php?id=296
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka Výboru pro práva cizinců Vlády ČR.
URL: http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlad...
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rada vlády ČR pro lidská práva
URL: http://wtd.vlada.cz/scripts/detail.php?id=295
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR. Seznam členů.
URL: http://www.senat.cz/organy/index.php?lng=cz&par_2=111
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Seznam členů, zápisy z jednání, usnesení, seznam podvýborů...
URL: http://www.psp.cz/sqw/fsnem.sqw?f1=8&f2=6&id=90
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Obsahuje seznam obecně závazných vyhlášek, které jsou v platnosti v jednotlivých městech a obcích v Ústeckém kraji.
URL: http://www.ecmost.cz\ver_cz\verejna_sprava\vyhlasky_p...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úkolem je vyšetřování složek životního prostředí a pracovních podmínek, vlastností výrobků a potravin, vyšetřování biologického a klinického materiálu jak pro účely výkonu státního zdravotního dozoru, tak i formou placených služeb i pro širokou veřejnost.
URL: http://www.zubrno.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zemědělská vodohospodářská správa pečuje o vodohospodářské stavby na tocích, včetně 411 nádrží. Z rozhodnutí vodohospodářského orgánu spravuje 34,6 tisíc km drobných vodních toků, což je její hlavní činností. Pro Pozemkový fond ČR zajišťuje péči o hlavní meliorační zařízení, a to do doby jejích privatizace.
URL: http://www.zvhs.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Seznam členů, zápisy z jednání, usnesení, seznam podvýborů...
URL: http://www.psp.cz/sqw/fsnem.sqw?f1=8&f2=6&id=93
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace z krajského úřadu - granty a dotace.
URL: http://www.kr-zlinsky.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Smysl a podmínky získání značení CE
URL: http://www.ezu.cz/1_test/index1.php
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
ŽÚ provádí činnosti v rozsahu stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Provádění změn živnostenských oprávnění nejen k živnostem volným, ale od 1.1.2003 nově i k živnostem řemeslným, vázaným a koncesovaným včetně živností provozovaných průmyslovým způsobem
URL: http://www.mesto-podebrady.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
ŽÚ provádí činnosti v rozsahu stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Provádění změn živnostenských oprávnění nejen k živnostem volným, ale od 1.1.2003 nově i k živnostem řemeslným, vázaným a koncesovaným včetně živností provozovaných průmyslovým způsobem
URL: http://www.mesto-podebrady.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace výkonu státní správy v oblasti živnostenského podnikání je upravena zákonem č. 570/1991Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.
URL: http://www.blansko.cz/urad/odbory/zivnostensky/zivnos...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
ŽÚ provádí činnosti v rozsahu stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Provádění změn živnostenských oprávnění nejen k živnostem volným, ale od 1.1.2003 nově i k živnostem řemeslným, vázaným a koncesovaným včetně živností provozovaných průmyslovým způsobem.
URL: http://www.mubph.cz/Urad/Odbory/ZU/default.asp
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Registrace a povolování všech druhů živností pro správní obvod obcí:
Statutární město Plzeň, Dýšina, Chrást, Chválenice, Kyšice, Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Nezbavětice, Nezvěstice, Starý Plzenec, Šťáhlavy, Štěnovický Borek, Tymákov.

URL: http://info.plzen-city.cz/article.asp?sec=264&sec=264
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -