spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Asian Development Bank (Asijská rozvojová banka)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky asijské rozvojové banky, jejímž cílem je boj proti chudobě v oblasti Asie a Pacifiku.
URL: http://www.adb.org/
Centro Latinoamericano y Caribeno de demografía - División de poblacón (Latinskoamerické a Karibské demografické centrum - Populační oddělení)
Jazyk: ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace poskytuje technickou asistenci, školení
a informace o populaci zemí regionu.

URL: http://www.eclac.org/celade/
European Bank for Reconstruction and Development (Evropská banka pro rekonstrukci a rozvoj)
Jazyk: AJ, NJ, RJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Evropské banky pro rekonstrukci a rozvoj. EBRD pomáhá budovat tržní ekonomiky a demokratické systémy ve 27 zemích od Střední Evropy po Střední Asii.
URL: http://www.ebrd.org/
European Investment Bank (Evropská investiční banka)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem EIB je přispět k integraci, vyváženému rozvoji, ekonomické a socialní spolupráci členských zemí.
URL: http://www.eib.org/
European Parliament (Evrpopský parlament)
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Jediná volená instituce Evropské unie, zastupuje, slovy Římské smlouvy z roku 1957, "lid států sdružených v Evropském společenství" - nyní občany 25 členských zemí.
URL: http://www.europarl.eu.int
Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organizace OSN pro výživu a zemědělství)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem organizace je řešení problému hladu ve světě. Pomoc rozvojovým zemím a zemím s přechodnou ekonomikou, zlepšení zemědělství, lesního hospodářství, rybolovu a zajištění potravin. FAO byla založena 1945 s mandátem ke zvýšení úrovně výživy, bydlení a produktivity zemědělství a ke zlepšení podmínek zemědělců-venkovanů.
URL: http://www.fao.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o OSN. Práce OSN v ČR.
URL: http://www.osn.cz
Inter-American Development Bank (Meziamerická rozvojová banka)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Meziamerické rozvojové banky. IDB je hlavním zdrojem multilaterálních finančních prostředků pro ekonomický a sociální rozvoj v oblasti Latinské Ameriky a Karibiku.
URL: http://www.iadb.org/
International Development Association (Mezinárodní rozvojová asociace)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezinárodní rozvojová asociace je součástí Světové banky. Pomáhá nejchudším rozvojovým zemím světa snižovat chudobu, podpořit ekonomiku a zlepšit životní podmínky.
URL: http://www.worldbank.org/ida
International Monetary Fund (Mezinárodní měnový fond)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
IMF je mezinárodní organizace s 184 členskými státy, která byla založena na podporu mezinárodní měnové spolupráce, stability a ekonomického růstu.
URL: http://www.imf.org
International Organization for Migration (Mezinárodní organizace pro migraci)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky centrály IOM v Ženevě. Informace o cílích, struktuře a historii organizace, projekty a publikace, kalendář akcí, odkazy, archív, dokumenty ke stažení.
URL: http://www.iom.int/
International Organization for Migration (Mezinárodní organizace pro migraci)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky centrály IOM v Ženevě. Informace o cílích, struktuře a historii organizace, projekty a publikace, kalendář akcí, odkazy, archív, dokumenty ke stažení.
URL: http://www.iom.int/
International Visegrad Fund (Mezinárodní Višegrádský fond)
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, PJ, MJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Fond podporuje rozvoj užší spolupráce mezi smluvními stranami, posiluje pouta mezi státy smluvních stran a integruje státy smluvních stran do Evropské unie. Prosazuje regionální spolupráci visegrádských zemí podporováním rozvoje společných kulturních, vědeckých a vzdělávacích projektů, výměn mládeže a přeshraniční spolupráce.
URL: http://www.visegradfund.org
Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky OBSE - největší regionální bezpečností organizací na světě. Jejím členem je 55 zemí z Evropy, Střední Asie a Severní Ameriky. Aktivně se podílí na včasné prevenci konfliktů, krizovém managementu a poválečné obnově. Byla založena v roce 1973. Sídlí ve Vídni, kanceláře má v Kodani, Ženevě, Hágu, Praze a Varšavě.
URL: http://www.osce.org/
Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky OBSE - největší regionální bezpečností organizací na světě. Jejím členem je 55 zemí z Evropy, Střední Asie a Severní Ameriky. Aktivně se podílí na včasné prevenci konfliktů, krizovém managementu a poválečné obnově. Byla založena v roce 1973. Sídlí ve Vídni, kanceláře má v Kodani, Ženevě, Hágu, Praze a Varšavě.
URL: http://www.osce.org/
Population information Africa (Populační informace Afriky)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace je vedena Divizí udržitelného rozvoje, která spadá
pod Ekonomický výbor OSN pro Afriku. Cílem je sdílení a šíření informací
o populaci a s rozvojem spojených informací mezi africkými politiky, badately a projektanty.

URL: http://www.uneca.org/popia/
The African Development Bank Group (Africká rozvojová banka)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Africké rozvojové banky. ADB je mezinárodní rozvojová banka podporovaná 77 zeměmi z Afriky, Severní a Jižní Ameriky, Evropy a Asie, se sídlem v Abidjan, Cote d'Ivoire. Je hlavní finanční institucí Afriky, která má za cíl vymýcení chudoby a zlepšení životní úrovně obyvatelstva.
URL: http://www.afdb.org/
The Islamic Development Bank Group (Islámská rozvojová banka)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Islámské rozvojové banky. IDB je mezinárodní finanční instituce, ustanovená s cílem zlepšení ekonomického a sociálního rozvoje členských zemí a muslimských komunit.
URL: http://www.isdb.org/
The United Nations statistic division (Statistické oddělení OSN)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Hlavní funkce oddělení jsou: sběr, zpracování a šíření statictických informací; standartizace statistických metod, klasifikace a definice; programy technické spolupráce; spoluřízení mezinárodních statistických programů a aktivit.
URL: http://unstats.un.org/unsd/aboutus.htm
The World Bank Group (Skupina Světové banky)
Jazyk: AJ, RJ, FR, ŠJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiálním cílem Skupiny Světové banky je zlepšování životních standardů obyvatel rozvojového světa prostřednictvím finančních půjček, politických rad, technické pomoci a sdílením znalostí. Skupinu Světové banky tvoří 5 finančních institucí, mezi nimi je i Mezinárodní banka pro obnovu rozvoj.
URL: http://www.worldbank.org
The World Bank Group - Czech Republic (Skupina Světové banky - Česká republika)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o Světové bance a jejích členech. Přehled o aktivitách Světové banky v České republice.
URL: http://www.worldbank.cz
UN Commission on Sustainable Development (Komise OSN pro trvale udržitelný rozvoj)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Komise byla vytvořena po konferenci o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiru. Připravuje podkladové materiály pro jednání OSN.
URL: http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd.htm
UN department of economic and social affairs, population division (Oddělení ekonomických a sociálních záležitostí OSN, populační divize)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Populační divize je zodpovědná za monitorování a zhodnocení celé řady oblastí na poli populace.
Např. usnadňuje vládám zemí přístup k informacím o populačních trendech.

URL: http://www.un.org/esa/population/
UN Divison for Sustainable Development (Divize OSN pro trvale udržitelný rozvoj)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sekretariát Komise pro trvale udržitelný rozvoj. Divize se také podílí na implementaci Agendy 21 a na Implementačním plánu schváleném na Světovém summitu o trvale udržitelném rozvoji.
URL: http://www.un.org/esa/sustdev/
UN economic and social commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) (Ekonomický a sociální výbor OSN pro Asii a Pacifik)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
UNESCAP je regionální pobočkou Sekretariátu OSN pro Asii a Pacifik.
Jeho čtyři hlavní programy jsou: populace, nemohoucnost, sociální politika
a stárnutí.

URL: http://www.unescap.org/esid/psis/index.asp
UN Economic and social commission for western Asia (Ekonomický a sociální výbor OSN pro západní Asii)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace podporuje ekonomický a sociální rozvoj oblasti prostřednictvím regionální a sub-regionální
spolupráce a integrace a slouží jako hlavní všeobecné ekonomické a sociální fórum v rámci systému OSN
pro region západní Asie.

URL: http://www.escwa.un.org/
UN economic commission for Europe (UNECE) (Ekonomická komise OSN pro Evropu)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace usiluje o rozvíjení udržitelného ekonomického růstu mezi 55 členskými státy.
Řeší otázky: stárnutí populace, fertilita, pohlaví, generace, ...

URL: http://www.unece.org
UN Volunteers (Dobrovolníci OSN)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zprávy o dobrovolnických programech OSN, možnost přihlásit se do programů, publikace o dobrovolnících OSN.
URL: http://www.unv.org/
Jazyk: AJ, NJ, RJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace OSN pro výchovu vědu a kulturu se sídlem v Paříži.
URL: http://www.unesco.org
United Nations (Organizace spojených národů)
Jazyk: AJ, RJ, FR, ŠJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální webové stránky OSN.
URL: http://www.un.org
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky věnované humanitárním a rozvojovým programům OSN.
URL: http://www.undp.org
United Nations Environment Programme (Program OSN pro životní prostředí)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Posláním UNEPu je stimulovat a koordinovat akce na ochranu životního prostředí především na mezinárodní úrovni a poskytovat podklady pro rozhodování příznivé životnímu prostředí.
URL: http://www.unep.org
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nově zřízené oficialní stránky úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí. Přinášejí nejnovější aktuální informace o práci OSN v humanitárních oblastech.
URL: http://ochaonline.un.org/
United Nations Population Fund (Populační fond Spojených národů)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Největší mezinárodní zdroj financování populačních a reprodukčních programů. Fond byl založen roku 1969 a nyní pracuje s vládami a nevládními organizacemi ve více než 140 zemích.
URL: http://www.unfpa.org
World Meteorogical Organization (Světová meteorologická organizace)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Specializovaná organizace Spojených národů, koordinující mezinárodní aktivity v oblasti meteorologie, klimatologie, ztenčování ozonové vrstvy. Sídlí v Ženevě.
URL: http://www.wmo.ch
World Trade Organization (Světová obchodní organizace)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální webové stránky Světové obchodní organizace, která slouží jako fórum pro jednání o pravidlech mezinárodního obchodu, řeší spory ohledně dodržování dohod uzavřených v rámci WTO. Informace o vztahu obchodu a životního prostředí, obchodu a rozvoji aj.
URL: http://www.wto.org
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -