spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Elektronická poradna pro Evropský sociální fond si klade za cíl informovat o možnostech získání podpory z ESF, také obsahuje návody jak sestavit rozpočet nebo vyplnit projektovou žádost.
URL: http://www.esf-poradna.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Posláním Euro Info Center je podpora malého a středního podnikání prostřednictvím poskytování informačních a poradenských služeb usnadňujících vstup na jednotný evropský trh a rozvoj mezinárodní spolupráce firem.
URL: http://www.euroinfocentrum.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základním úkolem Stálého zastoupení je hájit a zastávat zájmy České republiky v Evropské unii, koordinovat politiku unijní s politikou národní, zabezpečovat komunikaci mezi orgány státní správy ČR a institucemi Evropské unie.
URL: http://http://www.mzv.cz/wwwo/?amb=3
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Portál pokrývá témata zásadní pro rozvoj podnikání v České republice. Každé téma je popsáno z věcného hlediska, je zachycen historický vývoj i aktuální stav dané problematiky. Ke každému tématu jsou také v chronologickém pořadí uvedeny relevantní dokumenty, zejména oficiální výstupy výkonných a zákonodárných orgánů Evropské unie a České republiky i podnikatelských organizací.
URL: http://www.cebre.cz/nastope/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
CEBRE si klade za cíl reprezentaci a obhajobu českých podnikatelských zájmů před a po vstupu ČR do Evropské unie přímo v Bruselu.
URL: http://www.cebre.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Expertní a servisní pracoviště, které nabízí širokou škálu informačních, poradenských a školících služeb na poli evropské integrace. Cílem projektů CEI je poskytovat poradenství v oblasti Evropského práva, podnikání na jednotném trhu EU a zvyšovat informovanost české podnikatelské veřejnosti o evropské problematice.
URL: http://www.komora.cz/dokumenty.aspx?jaz=1&obl=1&kat=9...
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Posláním EDS Vysoké školy ekonomické v Praze je vyhledávat, shromažďovat, zpracovávat a rozšiřovat veškeré materiály Evropské unie, které docházejí denně přímo z Office des Publications v Luxemburgu, a dále informace o procesu evropské integrace - zejména pro potřeby studentů, vědy a výzkumu i odborné veřejnosti; pravidelně informovat o stavu a připravenosti ČR na vstup do EU cestou různých druhů informačních dokumentů a další.
URL: http://ciks.vse.cz/eds/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Český informační portál o dění v Evropské unii. Poskytuje přehledný soubor aktuálních článků a analýz z různých oblastí evropské politiky v českých souvislostech. EurActiv.cz je česká verze bruselského serveru www.EurActiv.com s vlastní přidanou hodnotou. EurActiv.cz je projektem slovenské společnosti I-Europa, s.r.o a Institutu pro evropskou politiku Europeum.
URL: http://www.euractiv.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka Plzeňské ekologické nadace věnující se tématu naplňování Aarhuské úmluvy. K dispozici je tu oficiální překlad Aarhuské úmluvy.
URL: http://www.ecn.cz/pen/aarhus/index.stm
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, PJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Na stránkách IRIS najdete statistické ukazatele charakterizující regionální rozvoj a aktuální údaje o rozvojových programech, regionálních projektech, regionálních ekonomických subjektech, administrativních institucích a obcích. Tento systém zastřešuje regionální informační servisy. Stránky spravuje Centrum pro pro regionální rozvoj České republiky (CRR ČR).
URL: http://www.iriscrr.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zpravodaj vydává od prosince 2005 do listopadu 2006 Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Gender Studies, o.p.s.
URL: http://zpravodaj-rp.strukturalni-fondy.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úkolem je poskytovat informační zázemí krajským orgánům pro podporu územního rozvoje a řízení odvětví v jejich působnosti, ale i podnikatelům, investorům a občanům pro jejich aktivity v jednotné struktuře a obsahu. Portál Regionálních Informačních Servisů byl založen na základě usnesení vlády č.682/2000 o Strategii regionálního rozvoje České republiky.
URL: http://www.risy.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Portál poskytuje celkový přehled strukturálních fondů EU, aktuální zprávy, a také poradenství v této oblasti.
URL: http://strukturalnifondy.cz/cms/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Ekologického právního servisu které se věnují základům evropského práva, zásadám aplikace, řízení před komisí a ESD, speciálně pak právu životního prostředí. Uvádí také některé vzory podání.
URL: http://www.eps.cz/epravo/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úvod do práva EU - smlouvy zakládající evropský integrační proces, kompetence institucí EU, legislativní procesy v EU a další.
URL: http://www.obcanske-poradny.cz/pravoeu.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Natura 2000 je soustava chráněných území vytvořená podle směrnic EU: směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků („směrnice o ptácích“) a směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin („směrnice o stanovištích“).
URL: http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky zastoupení Evropské komie v ČR, které popisují koncepci evropského občanství. Nabízí celou řadu odkazů na příslušné dokumenty. Podrobněji se zabývají volným pohybem osob a občanskými a politickými právy v EU.
URL: http://www.evropska-unie.cz/cz/article.asp?id=2457
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek se základními informacemi o právu ES na stránkách Euroskop - vše o členství České republiky v EU.
URL: http://www2.euroskop.cz/data/index.php?p=detail&c-id=...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační portál firmy BioGama zprostředkovává výběr nejdůležitějších zpráv a informací z oblasti strukturálních fondů.
URL: http://www.strukturalnifondy.info/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Portál zaměřený na regionální rozvoj, který vzniká ve spolupráci se zastřešujícími nestátními neziskovými organizacemi v regionech ČR. Na stánkách jsou publikovány strategické dokumenty, informace z krajů, informace o poradních sborech, informace o grantových příležitostech. Portál provozuje Centrum pro komunitní práci.
URL: http://www.cpkp.cz/regiony
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -