spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Committee of regions (Výbor regionů)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o činnosti Výboru regionů.
URL: http://www.cor.europa.eu/
Community Plant Variety Office - CPVO (Odrůdový úřad společenství)
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
CPVO rozhoduje o žádostech o udělení odrůdových práv Společenství na základě formálního přezkoumání a provedení technické zkoušky přihlašované odrůdy.
URL: http://www.cpvo.europa.eu/
EuropeAid Co-Operation Office (Úřad pro spolupráci EuropeAid)
Jazyk: AJ, NJ, FR, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
EuropeAid je zodpovědný za management vnější pomoci Evropské unie financované jak prostřednictvím obecného rozpočtu EU, tak prostřednictvím Evropského rozovojového fondu, nezabývá se projekty předvstupní pomoci (PHARE), humanitární pomoci, makroekonomické finanční pomoci a prostředků vyna­ložených v rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU. Úřad nese zodpovědnost za celý průběh projektového cyklu od identifikace přes implementaci až po vyhodno­cení projektů a programů.
URL: http://ec.europa.eu/comm/europeaid/
European Agency for Reconstruction - EAR (Evropská agentura pro obnovu)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Evropská agentura pro obnovu je odpovědná za řízení hlavních programů ES zaměřených na rozvojovou pomoc v Srbsku a Černé Hoře, jakož i v Bývalé jugoslávské republice Makedonii.
URL: http://www.ear.europa.eu/
European Aviation Safety Agency - EASA (Evropská agentura pro bezpečnost letectví)
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
EASA má poskytovat technické odborné znalosti pro Evropskou komisi, které pomáhá při zpracování pravidel pro bezpečnost letectví v nejrůznějších oblastech, a poskytovat technické podklady pro uzavírání důležitých mezinárodních dohod.
URL: http://www.easa.europa.eu/
European Defence Agency - EDA (Evropská obranná agentura)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
EDA byla zřízena s cílem zlepšit obranny schopnost EU, zejména v oblasti krizového řízení; podporovat spolupráci EU v oblasti vyzbrojování; posílit průmyslovou a technologickou základnu obrany EU a vytvořit evropský konkurenceschopný trh s obranným vybavením; podporovat výzkum s cílem posílení průmyslového a technologického potenciálu Evropy v oblasti obrany.
URL: http://www.eda.europa.eu/
European Economic and Social committee (Evropský hospodářský a sociální výbor - EHSV)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Aktuální informace o záležitostech Evropské unie z pohledu organizací občanské společnosti. Uživatelé se mohou seznámit se všemi stanovisky, která EHSV vypracoval od ledna 1990, s webovými stránkami všech institucí, orgánů a agentur EU a získat informace o konzultační práci, která předchází vytváření politik Evropské unie.
URL: http://eesc.europa.eu/
European Environmental Bureau - EEB (Evropský úřad pro životní prostředí)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Evropská environmentální kancelář - federace NNO zabývajících se ekologickými tématy a ochranou přírody. Základním posláním je podporovat environmentální a udržitelnou politiku na evropské úrovni. EEB má 143 členských organizací v 31 zemích Evropy. Jeden z devíti členů evropské Zelené devítky (Green 9).
URL: http://www.eeb.org/
European Foundation for the Improvement for Living and Working Condict - EUROFOUND (Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem nadace je přispívat k navrhování a vytváření lepších životních a pracovních podmínek v Evropě. Vládám, zaměstnavatelům, odborovým organizacím a Evropské komisi předává výsledky zkoumání a poznatky a poskytuje poradenství založené na nezávislém a srovnávacím výzkumu
URL: http://www.eurofound.europa.eu/
European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau - IPPC (Evropský integrovaný úřad pro prevenci a kontrolu znečištění)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
IPPC zpracovává a poskytuje odborné informace o nejlepší možných technikách stanovených IPPC a vytváří o nich příslušné dokumenty
URL: http://eippcb.jrc.es/
European Maritine Safety Agency - EMSA (Evropská agentura pro námořní bezpečnost)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Agentura kontroluje námořní bezpečnost, klasifikuje společnosti a přístavní zařízení pro přijímání nebezpečných odpadů. Odpovídá za další velmi specializované problémy.
URL: http://www.emsa.europa.eu/
European Medicines Agency - EMEA (Evropská agentura pro léčiva)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
EMEA přispívá zajištěním bezpečnosti, účinnosti a vysoké kvality humánních a veterinárních léčiv k ochraně zdraví veřejnosti a zvířat. Díky spojení vědeckých zdrojů 25 členských států EU v síti více než 40 vnitrostátních příslušných orgánů EMEA koordinuje hodnocení a dohled nad léčivy v celé Evropské unii.
URL: http://www.emea.europa.eu/
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction - EMCDDA (Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Hlavním centrum pro informace o drogách v Evropské unii. Jeho úkolem je shromažďovat, analyzovat a šířit objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace o drogách a drogové závislosti, a tím poskytovat řádný a na důkazech založený přehled o drogovém jevu na evropské úrovni.
URL: http://www.emcdda.europa.eu/
European Network and Information Security Agency - ENISA (Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Agentura podporuje instituce EU a podnikatelské subjekty, aby předcházely problémům spojeným s bezpečností sítí a informací a schopnost tyto problémy pojmenovat a řešit.
URL: http://www.enisa.europa.eu/
European Police Office - EUROPOL (Evropský policejní úřad)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
EUROPOL by založen s cílem zajistit celoevropské zpravodajství v oblasti trestné činnosti.
URL: http://www.europol.europa.eu/
European Pollice College - CEPOL (Evropská policejní akademie)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem akademie je pomáhat v přeshraničním školení vedoucích policistůprostřednictvím optimalizace a posílení spolupráce mezi příslušnými vnitrostátními institucemi a organizacemi.
URL: http://www.cepol.net/
European Railway Agency - ERA (Evropská agentura pro železnice)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úkolem agentury je posílit bezpečnost a interoperabilitu železnic v celé Evropě.
URL: http://www.era.europa.eu/
European Union Satellite Centre - EUSC (Satelitní středisko Evropské unie)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Středisko se věnuje využívání a zpracovávání informací získaných na základě analýzy satelitních snímků Země. Cílem agentury je podporovat rozhodovací proces EU v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky
URL: http://www.eusc.europa.eu/
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Agentura působí jako katalyzátor pro zpracování, analyzování a šíření informací, které v Evropě zvyšují úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Spravuje komplexní síť webových stránek na téma bezpečnosti a ochrany zdraví, organizuje rovněž kampaně a vede aktivní publikační program, zahrnující vše od vydávání odborných zpráv až po informační listy pokrývající širokou škálu problémů BOZP.
URL: http://osha.europa.eu/
Frontex Agency (FRONTEX) (Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států EU)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Koordinuje operativní spolupráci mezi členskými státy v oblasti řízení vnějších hranic.
URL: http://www.frontex.europa.eu/
Institute fo Security Studies - ISS (Ústav Evropské unie pro studium bezpečnosti)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úkolem ISS je napomáhat při vytváření společné obranné kultury Evropy, podporovat strategickou diskuzi tím, že zprostředkuje kontakt mezi rozhodujícími činiteli na evropské úrovni a různými neformálními odbornými kruhy v této oblasti.
URL: http://www.iss.europa.eu/
Intelligent Energy Executive Agency - IEEA (Výkonná agentura pro inteligentní energii)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úkolem agentury je řídit projekty a akce organizované v rámci programu IEE; šířit know-how a nejlepší dosažené postupy;
podporovat výměnu a koordinaci mezi všemi zúčastněnými subjekty a s dalšími činnostmi na úrovni Společenství a v členských státech.

URL: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/contact/index_...
Office for Harmonization in the Internal Market - OHIM (Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory))
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
OHIM má dvojí funkci – je agenturou Evropských společenství a zároveň úřadem pro průmyslové vlastnictví, který plní technickou funkci spočívající v registraci práv z průmyslového vlastnictví.
URL: http://oami.europa.eu/
Jazyk: AJ, NJ, RJ, FR, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Díky výměně zkušeností mezi různými regiony a kulturami v oblasti odborné přípravy a vzdělávání napomáhá ETF občanům rozvíjet jejich dovednosti, čímž podporuje lepší životní podmínky a aktivní účast občanů na životě demokratických společností, které respektují lidská práva a kulturní rozmanitost.
URL: http://www.etf.europa.eu/
The European Centre for Development of Vocational Training - Cedefop (Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úkolem Cedefop je podpora evropské oblasti celoživotního vzdělávání v rozšířené EU jako celku. Cedefop tak činí prostřednictvím poskytování informací a analýz týkajících se systémů odborného vzdělávání a přípravy při zaměstnání, strategií, výzkumu a praxe.
URL: http://www.cedefop.europa.eu/
The European Centre for Diseaae Prevention and Control - ECDC (Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úkolem tohoto střediska je napomáhat při posilování evropské obrany proti nakažlivým chorobám, jako např. chřipce, viru SARS a HIV/AIDS.
URL: http://www.ecdc.europa.eu/
The European Food Safety Authority - EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin)
Jazyk: AJ, NJ, FR, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
EFSA poskytuje nezávislé vědecké poradenství ve všech otázkách, které mají přímý nebo nepřímý dopad na bezpečnost potravin – včetně zdraví zvířat a jejich dobrých životních podmínek a ochrany rostlin. Úřad poskytuje též poradenství v otázkách výživy z hlediska právních předpisů Společenství.
URL: http://www.efsa.europa.eu
The European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia - EUMC (Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem EUMC je poskytovat Společenství a členským státům objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace a údaje o rasismu, xenofobii a antisemitismu v EU za účelem pomoci EU a členským státům v procesu přijímání opatření nebo vymezování akcí proti těmto jevům.
URL: http://fra.europa.eu/f
The European Union's Judicial Cooperation Unit - EUROJUST (Evropská jednotka pro soudní spolupráci)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
EUROJUST byl zřízen za účelem zvyšování efektivity těch orgánů členských států, které se zabývají závažnou přeshraniční organizovanou činností. Eurojust podporuje a zdokonaluje koordinaci při vyšetřování a trestním stíhání a rovněž poskytuje podporu členským státům, aby jimi prováděná vyšetřování a trestní stíhaní byla efektivnější.
URL: http://www.eurojust.europa.eu/
Translation Centre - Cdt (Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Poskytuje překladatelské služeby nezbytné pro fungování specializovaných decentralizovaných agentur Evropské unie.
URL: http://www.cdt.europa.eu/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -