spravující organizace: Amnesty International
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt Otevřené společnosti, o.p.s. Stránky se skládají ze 6 základních sekcí: Svobodný přístup k informacím, Otevřenost rozhodování, Účast veřejnosti na rozhodování, Svobodné šíření informací, Poradna o svobodném přístupu k informacím a Diskuse. Součástí sekcí je související legislativa, příklady z praxe a kauzy, užitečné odkazy, dokumenty.
URL: http://www.otevrete.cz/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky evropské kampaně nevládních organizací která se nyní zaměřuje na praktickou implementaci Aarhuské úmluvy. Výbor kampaně je vlastně pracovní skupinou European ECO Forum - koalice více než 200 environmentálních NNO ze zemí UNECE. Na stránce informace o Aarhuské úmluvě a plánovaných oficiálních akcích, přehled mezinárodních a národních aktivit NGOs, konferencí, dokumenty NGOs k Aarhuské úmluvě.
URL: http://www.participate.org/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Servisní stránky provozované neziskovou organizací OMB Watch sídlící ve Washingtonu. Nabízejí volný přístup do vybraných vládních databází, dokumentů a diskusních konferencí o životním prostředí. S pomocí databází a informací může návštěvník například vyhledat konkrétní továrnu a její vliv na životní prostředí, zjistit výskyt znečistění toxickými látkami v zadané oblasti USA. Mezi databáze patří především Toxic Release Inventory - TRI - americký registr znečišťujících látek.
URL: http://www.rtknet.org/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Elektronická brána do úředního světa České republiky. Správcem je Ministerstvo informatiky. Smyslem portálu je pomoci občanům v orientaci a komunikaci s úřady veřejné správy. Adresář obsahuje kontakty na orgány státní správy a samosprávy. Sekce Zákony nabízí vyhledávání aktuálních platných znění zákonů ČR, včetně směrnic a předpisů EU. Sekce Životní situace Vám pomůže při řešení nejrůznějších konkrétních problémů. V sekci Podání je možné vybranou agendu přímo vyřídit s využitím elektronického formuláře - např. daňová přiznání, formuláře pro státní sociální podporu, podání Veřejnému ochránci práv, zápis do obchodního rejstříku aj. Na stránkách je také vstup do Katastru nemovitostí. Všechny služby Portálu jsou bezplatné.
URL: http://portal.gov.cz/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Celosvětová kampaň za svobodu na internetu - založená na výročním setkání Internetové společnosti v Monteralu v roce 1996. Má téměř 70 členských organizací z celého světa. Na stránkách zprávy dle jednotlivých témat, seznam členů, principy svobody na internetu, kterou kampaň prosazuje.
URL: http://www.gilc.org/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Portál státní správy obsahuje adresáře všech státních úřadů, soudů a státních zastupitelství, krajů s možností vstupu na jejich webové stránky, vzory formulářů a tiskopisů, sbírku zákonů a předpisů ČR, registry a rejstříky, důležité dokumenty a informace rozdělené dle jednotlivých oblastí působnosti státní správy. Portál provozuje European Business Enterprise, a.s.
URL: http://www.statnisprava.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky věnující se Aarhuské úmluvě a jejímu naplňování a praxi v České republice. AU je úmluva Evropské hospodářské komise OSN o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v otázkách životního prostředí. Na stránkách text AÚ, aktuality, související odkazy, informace jak ji naplňovat. Stránky spravuje asociace Zelený kruh.
URL: http://www.ucastverejnosti.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Portál Občanská společnost nabízí tři hlavní sekce: Právo vědět, Účast na rozhodování a Rovné příležitosti. Jeho cílem je nabídnout občanům i neziskovým organizacím praktické návody a informace potřebné pro aktivní účast na správě věcí veřejných a povzbudit je k aktivnější účasti na veřejném životě a rozhodování. Stránky nabázejí praktické příklady, právní normy. Dále také texty a eseje v sekci Filosofie a náměty pro Výchovu k občanství.
URL: http://obcan.ecn.cz/
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt Férová nemocnice informuje o právech pacientů. Cílem projektu Férová nemocnice je poskytovat srozumitelné a ucelené informace o právech pacientů a medicínském právu.
URL: http://www.ferovanemocnice.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Portál územní samosprávy Města a obce online poskytuje informace o úřadech měst, obcí a krajů České republiky a od roku 1996 systematicky rozvíjí nabídku řešení pro veřejné informační služby těchto úřadů s možností dálkového přístupu v souvislosti se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Všem obcím poskytuje bezplatně tzv. Základní stránku úřadu, která je koncipována v souladu se Standardem ISVS. Další službou je Archiv dokumentů a informací z úřadů územní samosprávy udržovaný stovkami měst a obcí prostřednictvím redakčního systému vismo. Portál obsahuje nástroje pro elektronickou komunikaci občana s úřady.
URL: http://mesta.obce.cz
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky nevládní organizace Statewatch, jejichž smyslem je spojit iniciativy zabývající se přístupem k dokumentům a svobodou informací v Evropské unii. Na stránce info jak získat informace od evropských institucí, přehled nových norem a nařízení EU v této oblasti, zprávy Statewatch a dalších organizací o situaci v oblasti přístupu k infomacím, odkazy na zprávy Evropské unie apod.
URL: http://www.statewatch.org/foi.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační stránky o svobodném přístupu k informacím Asociace občanských poraden. Autorem hlavního textu z roku 2000 je Oldřich Kužílek, spoluautor zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
URL: http://obcanske-poradny.cz/106
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní poučení a informace, formuláře, předpisy a sazebník o poskytování informací Úřadem vlády České republiky. Na stránce také výroční zprávy Úřadu.
URL: http://www.vlada.cz/1250/urad/informace.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Jedno z devíti témat, kterým se věnují Separáty - sada příruček zpracovaných Ateliérem pro životní prostředí. Separáty poskytují praktické právní návody a instruktáž občanům a občanským sdružení účastnícím se správních řízení a vstupujícím do dalších rozhodovacích procesů o zamýšlených zásazích do životního prostředí. K právu na informace je zpracován separát "K právu na získávání informací od správních úřadů" a jeho doplněk.
URL: http://atelier.ecn.cz/ukaz.php?co=separaty&okruh=9
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Tato stránka vznikla jako součást kampaně za přijetí zákona o právu na informace o životním prostředí. Nabízí informace o české i zahraniční legislativě, dokumentech a ohlasech v tisku věnovaných této problematice. Dále odkazy na informace o ekoznačkách a PRTR.
URL: http://pravovedet.ecn.cz
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Tuto kategorii spravuje:
Amnesty International
www.amnesty.cz
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -