spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Posláním organizace je hájit zájmy starších lidí a pomoci jim porožít příjemné stáří.
URL: http://www.ageconcern.org.uk
Alliance of European Voluntary Service Organization (Aliance evropských dobrovolnických organizací)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sdružení organizací, které pořádají výměnné dobrovolnické projekty v Evropě.
URL: http://www.alliance-network.org
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Americká dobrovolnická organizace, která vede programy pomoci po celém světě.
URL: http://www.americorps.org/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sdružení firem, které se pomocí dobrovolnických aktivit svých zaměstnanců, sponzorství a dalších nástrojů snaží o zlepšení vztahů mezi podnikatelskou sférou a občany.
URL: http://www.bitc.org.uk
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezistátní organizace se zaměřuje na řešení problémů spojených s chudobou, sociální nerovností a imigrací.
URL: http://www.caritas-europa.org
Committee of regions (Výbor regionů)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o činnosti Výboru regionů.
URL: http://www.cor.europa.eu/
Community Plant Variety Office - CPVO (Odrůdový úřad společenství)
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
CPVO rozhoduje o žádostech o udělení odrůdových práv Společenství na základě formálního přezkoumání a provedení technické zkoušky přihlašované odrůdy.
URL: http://www.cpvo.europa.eu/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Posláním ČK je předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických.
URL: http://www.ifrc.org
Effective problem solving in the internal Market - SOLVIT (Efektivní řešení problémů na vnitřním trhu)
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
SOLVIT je on-line síť, v rámci které členské státy spolupracují při účelném řešení problémů, jež vznikají v důsledku nesprávného používání právních předpisů v oblasti vnitřního trhu ze strany orgánů veřejné moci. Síť je určena k řešení stížností občanů i podniků. V každém členském státě EU existují SOLVIT centra, která jsou součástí státní správy a snaží se tyto problémy řešit. Pomoc je bezplatná.
URL: http://europa.eu.int/solvit/
EU Who is who (Seznam orgánů a institucí EU)
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, Slovi, LotJ, LitJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
V oficiálním adresáři EU lze vyhledávat podle osob, organizačních složek nebo podle hierarchie.
URL: http://europa.eu/whoiswho/
Eurepean Central Bank (ECB) (Evropská centrální banka)
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, LotJ, LitJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o činnosti ECB.
URL: http://www.ecb.eu/home
EuropaGO (Poznejte Evropu hrou)
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky umožňují, především dětem, seznámit se pomocí kvízů a her se základními informacemi o EU.
URL: http://europa.eu/europago/
EuropeAid Co-Operation Office (Úřad pro spolupráci EuropeAid)
Jazyk: AJ, NJ, FR, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
EuropeAid je zodpovědný za management vnější pomoci Evropské unie financované jak prostřednictvím obecného rozpočtu EU, tak prostřednictvím Evropského rozovojového fondu, nezabývá se projekty předvstupní pomoci (PHARE), humanitární pomoci, makroekonomické finanční pomoci a prostředků vyna­ložených v rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU. Úřad nese zodpovědnost za celý průběh projektového cyklu od identifikace přes implementaci až po vyhodno­cení projektů a programů.
URL: http://ec.europa.eu/comm/europeaid/
European Administrative School (Evropská správní škola)
Jazyk: AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky školícího centra pracovníků EU.
URL: http://europa.eu/eas/
European Agency for Reconstruction - EAR (Evropská agentura pro obnovu)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Evropská agentura pro obnovu je odpovědná za řízení hlavních programů ES zaměřených na rozvojovou pomoc v Srbsku a Černé Hoře, jakož i v Bývalé jugoslávské republice Makedonii.
URL: http://www.ear.europa.eu/
European Association of Development Agencies - EURADA (Evropská asociace rozvojových agentur)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
EURADA seskupuje kolem 150 regionálních rozvojových organizací z 25 zemí Evropy. Organizace podporuje regionální ekonomický rozvoj prostřednictvím dialogu s Evropskou komisí.
URL: http://www.eurada.org/
European Aviation Safety Agency - EASA (Evropská agentura pro bezpečnost letectví)
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
EASA má poskytovat technické odborné znalosti pro Evropskou komisi, které pomáhá při zpracování pravidel pro bezpečnost letectví v nejrůznějších oblastech, a poskytovat technické podklady pro uzavírání důležitých mezinárodních dohod.
URL: http://www.easa.europa.eu/
European Blind Union - EBU (Evropský svaz slepých a)
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
EBU hájí zájmy slepých a částěčně vidících lidí v Evropské unii.
URL: http://www.euroblind.org/
European Council of Young Farmers - CEJA (Evropský rada mladých zemědělců)
Jazyk: AJ, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
CEJA zastřešuje 22 organizací ze zemí EU a reprezentuje zájmy mladých evropských zemědělců.
URL: http://www.ceja.org/
European cultural foundation (Nadace pro evropskou kulturu)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nezávislá nadace sídlící v Amsterdamu. Podporuje zejména evropskou kulturní spolupráci a participaci. Nadace se zabývá legislativními otázky rozšiřování EU a rolí kultury v budoucí globalizované Evropě.
URL: http://www.eurocult.org/
European Data Protection Supervisor (EDPS) (Evropský inspektor ochrany údajů)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o činnosti EDPS.
URL: http://www.edps.europa.eu/
European Defence Agency - EDA (Evropská obranná agentura)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
EDA byla zřízena s cílem zlepšit obranny schopnost EU, zejména v oblasti krizového řízení; podporovat spolupráci EU v oblasti vyzbrojování; posílit průmyslovou a technologickou základnu obrany EU a vytvořit evropský konkurenceschopný trh s obranným vybavením; podporovat výzkum s cílem posílení průmyslového a technologického potenciálu Evropy v oblasti obrany.
URL: http://www.eda.europa.eu/
European Economic and Social committee (Evropský hospodářský a sociální výbor - EHSV)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Aktuální informace o záležitostech Evropské unie z pohledu organizací občanské společnosti. Uživatelé se mohou seznámit se všemi stanovisky, která EHSV vypracoval od ledna 1990, s webovými stránkami všech institucí, orgánů a agentur EU a získat informace o konzultační práci, která předchází vytváření politik Evropské unie.
URL: http://eesc.europa.eu/
European Environmental Bureau - EEB (Evropský úřad pro životní prostředí)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Evropská environmentální kancelář - federace NNO zabývajících se ekologickými tématy a ochranou přírody. Základním posláním je podporovat environmentální a udržitelnou politiku na evropské úrovni. EEB má 143 členských organizací v 31 zemích Evropy. Jeden z devíti členů evropské Zelené devítky (Green 9).
URL: http://www.eeb.org/
European Foundation for the Improvement for Living and Working Condict - EUROFOUND (Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem nadace je přispívat k navrhování a vytváření lepších životních a pracovních podmínek v Evropě. Vládám, zaměstnavatelům, odborovým organizacím a Evropské komisi předává výsledky zkoumání a poznatky a poskytuje poradenství založené na nezávislém a srovnávacím výzkumu
URL: http://www.eurofound.europa.eu/
European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau - IPPC (Evropský integrovaný úřad pro prevenci a kontrolu znečištění)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
IPPC zpracovává a poskytuje odborné informace o nejlepší možných technikách stanovených IPPC a vytváří o nich příslušné dokumenty
URL: http://eippcb.jrc.es/
European investment bank - EIB (Evropská investiční banka)
Jazyk: AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o činnosti EIB - financování projektů, poskytování půjček, publikace a další.
URL: http://www.eib.europa.eu/
European Maritine Safety Agency - EMSA (Evropská agentura pro námořní bezpečnost)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Agentura kontroluje námořní bezpečnost, klasifikuje společnosti a přístavní zařízení pro přijímání nebezpečných odpadů. Odpovídá za další velmi specializované problémy.
URL: http://www.emsa.europa.eu/
European Medicines Agency - EMEA (Evropská agentura pro léčiva)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
EMEA přispívá zajištěním bezpečnosti, účinnosti a vysoké kvality humánních a veterinárních léčiv k ochraně zdraví veřejnosti a zvířat. Díky spojení vědeckých zdrojů 25 členských států EU v síti více než 40 vnitrostátních příslušných orgánů EMEA koordinuje hodnocení a dohled nad léčivy v celé Evropské unii.
URL: http://www.emea.europa.eu/
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction - EMCDDA (Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Hlavním centrum pro informace o drogách v Evropské unii. Jeho úkolem je shromažďovat, analyzovat a šířit objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace o drogách a drogové závislosti, a tím poskytovat řádný a na důkazech založený přehled o drogovém jevu na evropské úrovni.
URL: http://www.emcdda.europa.eu/
European Network and Information Security Agency - ENISA (Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Agentura podporuje instituce EU a podnikatelské subjekty, aby předcházely problémům spojeným s bezpečností sítí a informací a schopnost tyto problémy pojmenovat a řešit.
URL: http://www.enisa.europa.eu/
European Parliament (Evrpopský parlament)
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Jediná volená instituce Evropské unie, zastupuje, slovy Římské smlouvy z roku 1957, "lid států sdružených v Evropském společenství" - nyní občany 25 členských zemí.
URL: http://www.europarl.eu.int
European Personnel Selection Office EPSO (Evropský úřad pro výběr zaměstnanců)
Jazyk: AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o možnosti získání zaměstnání v některé z evropských institucí.
URL: http://europa.eu/epso/
European Police Office - EUROPOL (Evropský policejní úřad)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
EUROPOL by založen s cílem zajistit celoevropské zpravodajství v oblasti trestné činnosti.
URL: http://www.europol.europa.eu/
European Pollice College - CEPOL (Evropská policejní akademie)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem akademie je pomáhat v přeshraničním školení vedoucích policistůprostřednictvím optimalizace a posílení spolupráce mezi příslušnými vnitrostátními institucemi a organizacemi.
URL: http://www.cepol.net/
European Railway Agency - ERA (Evropská agentura pro železnice)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úkolem agentury je posílit bezpečnost a interoperabilitu železnic v celé Evropě.
URL: http://www.era.europa.eu/
European Trade Union Confederation - ETUC (Konfederace evropských odborových svazů)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
V současné době je členem ETUC 76 národních konfederací ze 34 evropských zemí, a dále 11 průmyslových federací. Celkem to znamená 60 milionů členů. ETUC je jedním ze tří evropských sociálních partnerů – tedy partnerů v sociálním dialogu, který se zabývá tématy zaměstnanosti a sociální ochrany.
URL: http://www.etuc.org/
European Union Satellite Centre - EUSC (Satelitní středisko Evropské unie)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Středisko se věnuje využívání a zpracovávání informací získaných na základě analýzy satelitních snímků Země. Cílem agentury je podporovat rozhodovací proces EU v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky
URL: http://www.eusc.europa.eu/
European Youth Foundation (Evropský fond mládeže)
Jazyk: AJ, NJ, RJ, FR, ŠJ, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Evropský fond pro mládež Rady Evropy usiluje o podporu multilaterálních aktivit mládeže na evropské úrovni. Podpora aktivit asociací mládeže na evropské úrovni, výměn s ne-evropskými a ne-členskými zeměmi.
URL: http://www.coe.fr/youth
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Agentura působí jako katalyzátor pro zpracování, analyzování a šíření informací, které v Evropě zvyšují úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Spravuje komplexní síť webových stránek na téma bezpečnosti a ochrany zdraví, organizuje rovněž kampaně a vede aktivní publikační program, zahrnující vše od vydávání odborných zpráv až po informační listy pokrývající širokou škálu problémů BOZP.
URL: http://osha.europa.eu/
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, LotJ, LitJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nejnovější oficiální tiskové zprávy, fotografie a Tv reportáže, týkající se EU; podrobnosti k blížícím se událostem, odkazy na stránky, spravované EK a další.
URL: http://ec.europa.eu/
Evropská komise: European Union citizenship, European Union rights (Evropská komise: evropské občanství, evropské právo)
Jazyk: AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky EU, které informují o evropském občanství a právech občanů v EU. Poskytují informace o nové legislativě, která zjednoduší podmínky a administrativní formality při pohybu občanů v rámci zemí EU. Další informace se týkají volebního práva v EU. Stránky také přibližují možnosti občanů v případě stížností, jejich konzulární ochranu a problematiku bezpečnosti.
URL: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/citizenship/fsj_...
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, Slovi, LotJ, LitJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o činnosti evropského ombudsmana, včetně návodu, jak podat stížnost.
URL: http://www.ombudsman.europa.eu
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Na stránkách EP najdete řadu informací včetně zákaldních informací o EP, přehledu poslanců, politických skupin, přehledu aktivit, dokumentů, informace pro občany...
URL: http://www.europarl.europa.eu/
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, LotJ, LitJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o činnosti Evropského účetního dvoru.
URL: http://www.eca.europa.eu/
Frontex Agency (FRONTEX) (Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států EU)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Koordinuje operativní spolupráci mezi členskými státy v oblasti řízení vnějších hranic.
URL: http://www.frontex.europa.eu/
GE Elfun Volunteers (Dobrovolníci GE Elfun)
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sdružení dobrovolníků - zaměstnanců GE - General Electric Company, kteří se angažují ve službě komunitě ve které působí jejich firma.
URL: http://www.elfun.org/
Jazyk: AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Evropské komise - Generálního ředitelství pro regionální politiku. Informace o regionální politice, strukturálních fondech.
URL: http://ec.europa.eu/regional_policy/
Institute fo Security Studies - ISS (Ústav Evropské unie pro studium bezpečnosti)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úkolem ISS je napomáhat při vytváření společné obranné kultury Evropy, podporovat strategickou diskuzi tím, že zprostředkuje kontakt mezi rozhodujícími činiteli na evropské úrovni a různými neformálními odbornými kruhy v této oblasti.
URL: http://www.iss.europa.eu/
Intelligent Energy Executive Agency - IEEA (Výkonná agentura pro inteligentní energii)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úkolem agentury je řídit projekty a akce organizované v rámci programu IEE; šířit know-how a nejlepší dosažené postupy;
podporovat výměnu a koordinaci mezi všemi zúčastněnými subjekty a s dalšími činnostmi na úrovni Společenství a v členských státech.

URL: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/contact/index_...
International Lesbian and Gay Association - ILGA (Mezinárodní asociace homosexuálů a leseb)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
ILGA zastřešuje přes 400 organizací. Jejím cílem zajistit rovnoprávnost homosexuálů, leseb a bisexuálů ve společnosti.
URL: http://www.ilga.org
International Visegrad Fund (Mezinárodní Višegrádský fond)
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, PJ, MJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Fond podporuje rozvoj užší spolupráce mezi smluvními stranami, posiluje pouta mezi státy smluvních stran a integruje státy smluvních stran do Evropské unie. Prosazuje regionální spolupráci visegrádských zemí podporováním rozvoje společných kulturních, vědeckých a vzdělávacích projektů, výměn mládeže a přeshraniční spolupráce.
URL: http://www.visegradfund.org
Medecins san Frontieres - MSF (Lékaři bez hranic)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezinárodní organizace humanitární pomoci poskytuje, ve více jak 70 zemích světa, nouzovou lékařskou pomoc obyvatelům v nebezpečí .
URL: http://www.msf.org
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace sdružuje 72 členských organizací z evropských zemí. Zbývá se podporou pozitivního duševního zdraví, prevencí duševních úzkostí...atd.
URL: http://www.mhe-sme.org
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
NAMHI zastřešuje organizace, které prosazjující práva mentálně postižených lidí a usilují o jejich začlenění do normální společnosti.
URL: http://www.inclusionireland.ie/
Office for Harmonization in the Internal Market - OHIM (Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory))
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
OHIM má dvojí funkci – je agenturou Evropských společenství a zároveň úřadem pro průmyslové vlastnictví, který plní technickou funkci spočívající v registraci práv z průmyslového vlastnictví.
URL: http://oami.europa.eu/
Office for Official Publications of the European Communities (Úřad pro úřední tisky Evropských společenství)
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o činnosti úřadu a o některých vydávaných publikacích. Odkaz na internetové knihkupectví, kde je možné vydávané tituly zakoupit.
URL: http://publications.europa.eu/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rada je hlavním střediskem politického rozhodování Evropské unie. V Radě se scházejí ministři členských států. V závislosti na otázkách, které jsou na pořadu jednání, v ní může každou zemi zastupovat ministr odpovídající za danou oblast (zahraniční věci, finance, sociální věci, doprava, zemědělství atd.).
URL: http://www.consilium.eu.int
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o struktuře a činnosti Soudního dvora.
URL: http://www.curia.europa.eu
Jazyk: AJ, NJ, RJ, FR, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Díky výměně zkušeností mezi různými regiony a kulturami v oblasti odborné přípravy a vzdělávání napomáhá ETF občanům rozvíjet jejich dovednosti, čímž podporuje lepší životní podmínky a aktivní účast občanů na životě demokratických společností, které respektují lidská práva a kulturní rozmanitost.
URL: http://www.etf.europa.eu/
The European Centre for Development of Vocational Training - Cedefop (Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úkolem Cedefop je podpora evropské oblasti celoživotního vzdělávání v rozšířené EU jako celku. Cedefop tak činí prostřednictvím poskytování informací a analýz týkajících se systémů odborného vzdělávání a přípravy při zaměstnání, strategií, výzkumu a praxe.
URL: http://www.cedefop.europa.eu/
The European Centre for Diseaae Prevention and Control - ECDC (Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úkolem tohoto střediska je napomáhat při posilování evropské obrany proti nakažlivým chorobám, jako např. chřipce, viru SARS a HIV/AIDS.
URL: http://www.ecdc.europa.eu/
The European Commission and Civil Society (Evropská komise a občanská společnost)
Jazyk: AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Evropské komise, na kterých informuje o tom, jak komunikuje s občanskou společností a jejími jednotlivými představiteli.
URL: http://ec.europa.eu/civil_society/
The European Food Safety Authority - EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin)
Jazyk: AJ, NJ, FR, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
EFSA poskytuje nezávislé vědecké poradenství ve všech otázkách, které mají přímý nebo nepřímý dopad na bezpečnost potravin – včetně zdraví zvířat a jejich dobrých životních podmínek a ochrany rostlin. Úřad poskytuje též poradenství v otázkách výživy z hlediska právních předpisů Společenství.
URL: http://www.efsa.europa.eu
The European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia - EUMC (Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem EUMC je poskytovat Společenství a členským státům objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace a údaje o rasismu, xenofobii a antisemitismu v EU za účelem pomoci EU a členským státům v procesu přijímání opatření nebo vymezování akcí proti těmto jevům.
URL: http://fra.europa.eu/f
The European Union's Judicial Cooperation Unit - EUROJUST (Evropská jednotka pro soudní spolupráci)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
EUROJUST byl zřízen za účelem zvyšování efektivity těch orgánů členských států, které se zabývají závažnou přeshraniční organizovanou činností. Eurojust podporuje a zdokonaluje koordinaci při vyšetřování a trestním stíhání a rovněž poskytuje podporu členským státům, aby jimi prováděná vyšetřování a trestní stíhaní byla efektivnější.
URL: http://www.eurojust.europa.eu/
The European Volunteer Centre (Evropské dobrovolnické centrum)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sdružení evropských dobrovolnických center založené na podporu dobrovolnictví v Evropě, jeho propagaci a koordinaci společných aktivit. Stránka obsahuje dokumenty EU a výzkumy týkající se dobrovolnictví.
URL: http://www.cev.be/
Translation Centre - Cdt (Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Poskytuje překladatelské služeby nezbytné pro fungování specializovaných decentralizovaných agentur Evropské unie.
URL: http://www.cdt.europa.eu/
UN Volunteers (Dobrovolníci OSN)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zprávy o dobrovolnických programech OSN, možnost přihlásit se do programů, publikace o dobrovolnících OSN.
URL: http://www.unv.org/
Young Men's Christian Association - YMCA (Křesťanské sdružení mladých lidí)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
YMCA usilovaje o rovnost příležitostí a spravedlnost pro všechny.
URL: http://www.ymca.net
Your Europe (Vaše Evropa)
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Portál Vaše Evropa poskytuje jednotlivcům a podnikům praktické informace o jejich právech a příležitostech v EU. Zaměřuje se na situace ze skutečného života, na přeshraniční situace, například na evropské občany, kteří chtějí pracovat nebo studovat v jiné zemi EU, nebo na evropské podniky, které se chtějí přestěhovat nebo si chtějí otevřít novou pobočku někde jinde v EU. Poskytované informace se proto dělí do dvou oblastí: Občané a Podniky.
URL: http://ec.europa.eu/youreurope/
Your Voice in Europe (Váš hlas v Evropě)
Jazyk: AJ, NJ, FR, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky provozuje Evropská komise a jsou tzv. jednotným přístupovým bodem (single access point) = základní vstupní branou ke konzultacím, diskusím a dalším nástrojům, které umožňují občanovi a občanské společnosti hrát aktivní roli v procesu vytváření evropské politiky.
URL: http://ec.europa.eu/yourvoice/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -