spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti

Naposledy změněné a přidané odkazy v Kormidle

Netherlands Institute of Human Rights (SIM)
SIM je výzkumná instituce při Právnické fakultě University v Utrechtu. Založena v roce 1981. Cílem je sloužit jako centrum studií lidských práv. SIM realizuje výzkumné projekty a shromažďuje a zveřejňuje informace o lidských právech. Na stránkách přehled projektů, nabídka kurzů, databáze: knihovna knih, seriálů, stavu ratifikace, nástrojů v oblasti lidských práv. Databáze precedenčního práva z významných světových institucí - např. ECHR, UNCOM aj. Nástroje jsou protokoly, deklarace, charty apod. roztříděné dle institucí.
http://sim.law.uu.nl/
Datum vložení: 13.8.2004 15:31       Datum poslední změny: 13.8.2004 15:33
Danish Institute for Human Rights (DIHR)
Národní instituce pro lidská práva, součást Danish Centre for international Studies and Human Rights. Provádí výzkum, vzdělávání, dokumentaci, organizuje národní i mezinárodní programy. Na LP se dívá z multidisciplinárního pohledu.
http://www.humanrights.dk
Datum vložení: 13.8.2004 15:51       Datum poslední změny: 13.8.2004 15:51
Danish Centre for International Studies and Human Rights (DCISM)
Centrum založeno dánskou vládou v roce 2003. Zabývá se výzkumem a informačními aktivitami v oblasti zahraniční, bezpečnostní, rozvojové politiky, konflikty, holocaustem, genocidou a lidskými právy v Dánsku i v zahraničí. Skládá se ze dvou nezávislých institucí - Danish Institute for International Studies, DIIS a Danish Institute for Human Rights, DIHR, které zajišťují výzkum, analýzy a další aktivity. DCISM provozuje knihovnu.
http://www.dcism.dk/
Datum vložení: 13.8.2004 16:04       Datum poslední změny: 13.8.2004 16:04
Norwegian Centre for Human Rights (NCHR)
Centrum při Právnické fakultě University v Oslo, nezávislé národní centrum pro národní a mezinárodní výzkum v oblasti lidských práv, vzdělávání. Přehled programů, vzdělávácích příležitostí.
http://www.humanrights.uio.no
Datum vložení: 13.8.2004 16:20       Datum poslední změny: 13.8.2004 16:20
Český hydrometeorologický ústav
Oficiální server příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav, která vykonává funkci ústředního státního ústavu České republiky pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody, klimatologie a meteorologie.
http://www.chmi.cz
Datum vložení: 19.10.2000 14:53       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:49
Centrum pro otázky životního prostředí UK
Centrum má za cíl koordinovat činnost v oblasti výuky a výzkumu životního prostředí mezi jednotlivými pracovišti Univerzity Karlovy i pracovišti mimouniverzitními.
http://www.czp.cuni.cz
Datum vložení: 7.12.2000 16:37       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:50
Národní muzeum
Mineralogická, zoologická, paleontologická a antropologická expozice, řada přírodovědných oddělení, historie a struktura Národního muzea v Praze, časopisy a publikace a řada dalších informací včetně virtuální galerie 3D modelů sbírkových předmětů.
http://www.nm.cz
Datum vložení: 7.12.2000 16:42       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:50
Muzeum Benátky nad Jizerou
Stálá expozice "Dějiny Benátecka"- zatím dokončen vstupní sál (osobnosti regionu, dějiny muzea), oddělení životního prostředí, expozice archeologie.
http://www.benatky.cz/muzeum/
Datum vložení: 7.12.2000 17:35       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:50
Muzeum města Brna
Stálá expozice seznamuje s jednou z nejvýznamnějších epoch v architektonickém a urbanistickém vývoji města Brna. Umístěna v prostorách historického hradu Špilberk.
http://www.spilberk.cz
Datum vložení: 7.12.2000 17:40       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:50
Okresní muzeum Praha-východ
Okresní muzeum Praha-východ v Brandýse nad Labem. Přírodovědné a národopisné sbírky.
http://www.ompv.cz
Datum vložení: 7.12.2000 17:51       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:50
Okresní muzeum Sokolov
Muzeum, specializované na hornictví a návazné výroby, nabízí rovněž přírodovědnou expozici věnovanou přírodě Sokolovska. Přírodovědné oddělení muzea se specializuje na botaniku.
http://www.volny.cz/muzeumsokolov/
Datum vložení: 7.12.2000 18:03       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:50
Moravské zemské muzeum
Historie osídlení jižní Moravy, antropologická expozice, sladkovodní akvárium, fauna Moravy, expozice věnovaná zakladateli geneticky Mendelovi, mineralogicko-petrografická expozice Svět nerostů, paleontologická expozice.
http://www.mzm.cz
Datum vložení: 7.12.2000 18:16       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:50
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
Expozice Beskydy - příroda a lidé. Výzkum a dokumentace přírody v Beskydech.
http://web.telecom.cz/muzeumbeskyd/
Datum vložení: 7.12.2000 18:19       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:50
Muzeum Kroměřížska
Muzeum kroměřížského regionu, expozice "Člověk a příroda", Klub UNESCO Kroměříž.
http://www.muzeum-km.cz/
Datum vložení: 7.12.2000 18:22       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:50
Regionální muzeum Mikulov
Regionální muzeum na zámku v Mikulově. Expozice o historii vinohradnictví a vinařství.
http://www.rmm.cz/
Datum vložení: 7.12.2000 18:31       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:50
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Muzeum se specializací na těžbu zlata v ČR. Expozice o historii turistiky a trampingu v ČR.
http://www.nohme.cz/muzeum.htm
Datum vložení: 7.12.2000 18:33       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:50
Česká společnost pro výzkum a využití jílů
Česká společnost pro výzkum a využití jílů sdružuje odborníky zabývající se výzkumem přírodních jílových akumulací nebo různě upravených.
http://www.clays.cz
Datum vložení: 11.12.2000 17:24       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:50
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Hradec králové
Předpověď počasí pro severovýchodní Čechy, informace o klimatologii, hydrologii a čistotě ovzduší.
http://www.chmi.cz/poboc/HK/hradec.html
Datum vložení: 3.1.2001 16:16       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:50
ČHMÚ Ústí n. L.
Pobočka Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Předpověď počasí, informace o znečištění ovzduší, hydrologické informace.
http://www.chmi.cz/UL/
Datum vložení: 4.1.2001 10:24       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:50
ČHMÚ, pobočka Ostrava
Pobočka Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě. Předpověď počasí, informace o znečištění ovzduší, hydrologické informace.
http://www.chmi.cz/OS/ostrava.html
Datum vložení: 4.1.2001 10:51       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:50
Český hydrometeorologický ústav České Budějovice
Pobočka Českého hydrometeorologického ústavu České Budějovice. Předpověď počasí, klimatologické a hydrologické informace.
http://www.chmi.cz/CB/cb.html
Datum vložení: 4.1.2001 11:02       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:50
Plzeňská pobočka ČHMÚ
Pobočka Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Předpověď počasí, hydrologické a sněhové informace.
http://www.chmi.cz/PL/plzen.html
Datum vložení: 4.1.2001 11:14       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:50
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno
Pobočka Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Předpověď počasí, informace o znečištění ovzduší, hydrologické informace.
http://www.chmi.cz/BR/brno.html
Datum vložení: 4.1.2001 11:22       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:50
Centrum dopravního výzkumu
Centrum dopravního výzkumu (CDV) je státní příspěvkovou organizací v působnosti Ministerstva dopravy a spojů ČR. Jeho základním účelem je výzkumná a vývojová činnost pro všechny obory dopravy a zajišťování servisních činností pro MDS ČR.
http://www.cdv.cz
Datum vložení: 26.1.2001 14:21       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:50
Česká botanická společnost
Společnost sdružuje zájemce činné v botanice. Věnuje se pěstování a propagaci všech oborů botaniky.
http://www.natur.cuni.cz/CBS/
Datum vložení: 29.1.2001 14:50       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:50
Česká geografická společnost
Sdružení vědeckých, pedagogických a odborných pracovníků oboru geografie a příbuzných oborů. Jejím účelem je další rozvoj geografie a geografického vzdělávání, propagace a realizace výsledků vědeckovýzkumné činnosti v oboru geografie.
http://www.natur.cuni.cz/~ksgrrsek/
Datum vložení: 29.1.2001 15:08       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:50
Česká vědecká společnost pro mykologii
Česká vědecká společnost pro mykologii je dobrovolná výběrová organizace. Vydává vědecká publikace, provozuje mykologickou knihovnu.
http://www.natur.cuni.cz/cvsm/
Datum vložení: 29.1.2001 15:42       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:50
Česká asociace ložiskových geologů
Česká asociace ložiskových geologů (ČALG) je dobrovolná stavovská organizace sdružující odborníky pracující na výzkumu, průzkumu a těžbě ložisek nerostných surovin v České republice.
http://web.quick.cz/CALG/
Datum vložení: 1.2.2001 16:56       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:50
Štátný geologický ústav Dionýza Štúra
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra zabezpečuje geologický průzkum území Slovenské republiky, tvoří informační systém v geologii, vykonává funkci ústřední geologické knihovny, vydává geologické mapy a publikace.
http://www.gssr.sk
Datum vložení: 9.2.2001 10:51       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:50
Ústav dopravního inženýrství hl. m. Prahy
Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy (ÚDI Praha) je specializovanou organizací, která se zabývá inženýrskou, projektovou a konzultační činností v oblasti městského dopravního inženýrství, především pro hlavní město Prahu, ale i pro ostatní pražské nebo mimopražské zákazníky.
http://www.udi-praha.cz
Datum vložení: 5.3.2001 14:58       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:51
Slovenská agentúra životného prostredia
Oficiální stránky odborné agentury zřízené Ministerstvem životního prostředí SR. Informace o stavu životního prostředí na Slovensku, o ekologické politice, ekologické časopisy...
http://www.sazp.sk
Datum vložení: 27.3.2001 17:56       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:51
Botanický ústav SAV
Botanický ústav Slovenské akademie věd. Informace o prováděném výzkumu, seznam publikací, seznam časopisů v knihovně ústavu aj.
http://ibot.sav.sk
Datum vložení: 29.3.2001 10:26       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:51
Geologický ústav SAV
Oficiální stránka Geologického ústavu Slovenské akademie věd v Bratislavě. Seznam výzkumných projektů, časopis Geologica Carpathica..
http://www.geol.sav.sk
Datum vložení: 29.3.2001 10:54       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:51
Ústav ekológie lesa SAV
Ústav ekologie lesa Slovenské akademie věd ve Zvolenu. Informace o výzkumných projektech, publikacích, časopis Folia eocologica, ...
http://sav.savzv.sk
Datum vložení: 29.3.2001 11:26       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:51
Ústav krajinnej ekológie SAV
Ústav krajinné ekologie Slovenské akademie věd v Bratislavě. Aktivity a projekty, publikační činnost, mezinárodní spolupráce, časopisy Ekológia a Životné prostredie.
http://www.uke.sav.sk
Datum vložení: 29.3.2001 11:31       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:51
Ústav zoológie SAV
Zoologický ústav Slovenské akademie věd. Výzkumné projekty, časopisy Biologia a Entomological Problems, publikační činnost, stránky jednotlivých oddělení...
http://zoo.sav.sk
Datum vložení: 29.3.2001 11:39       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:51
Ústav hydrológie SAV
Ústav hydrologie Slovenské akademie věd v Bratislavě. Výzkumné projekty, publikace, časopis Journal of Hydrology and Hydromechanics, stránky jednotlivých oddělení...
http://www.ih.savba.sk
Datum vložení: 29.3.2001 11:55       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:51
Botanický ústav Akademie věd České republiky
Informace o výzkumné činnosti ústavu sídlícího v Průhonicích u Prahy, o historii ústavu, o seminářích pořádaných ústavem, o Průhonickém parku...
http://www.ibot.cas.cz
Datum vložení: 29.3.2001 14:28       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:51
Institute of Entomology (Entomologický ústav)
Entomologický ústav Akademie věd ČR. Přehled výzkumných aktivit, stránky jednotlivých oddělení, časopis European Journal of Entomology, odkazy na související stránky...
http://www.entu.cas.cz
Datum vložení: 29.3.2001 14:45       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:51
Ústav experimentální botaniky Akademie věd České republiky
Informace o činnosti ústavu, o jeho jednotlivých odděleních a laboratořích, publikační činnosti, časopisy Biologia Plantarum a Photosynthetica...
http://www.ueb.cas.cz
Datum vložení: 2.4.2001 18:54       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:51
Geologický ústav Akademie věd České republiky
Seznam oddělení, publikační činnost, historie ústavu...
http://www.gli.cas.cz
Datum vložení: 2.4.2001 19:15       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:51
Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky
Přehled oddělení, observatoří, informace o pořádaných seminářích, odkazy na geofyzikální stránky...
http://www.ig.cas.cz
Datum vložení: 2.4.2001 19:25       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:51
Hydrobiologický ústav Akademie věd České republiky
Ústav se zabývá zejména biologickými procesy v údolních nádržích. Oddělení, projekty, publikace...
http://www.hbu.cas.cz
Datum vložení: 2.4.2001 19:54       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:51
Ústav anorganické chemie Akademie věd České republiky
Struktura ústavu, témata výzkumu, praktické aplikace výzkumu, vědecké konference, historie ústavu...
http://www.iic.cas.cz
Datum vložení: 2.4.2001 20:27       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:51
Ústav biologie obratlovců Akademie věd České republiky
Přehled oddělení, vydavatelská činnost ústavu, časopis Folia Zoologica, výzkumné projekty, publikace...
http://www.ivb.cz/
Datum vložení: 2.4.2001 20:41       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:51
Ústav geoniky AV ČR
Ústav se zabývá zkoumáním procesů v zemské kůře, indukovaných zejména antropogenní činností, včetně jejich účinků na životní prostředí. Přehled jednotlivých výzkumných středisek.
http://www.ugn.cas.cz
Datum vložení: 2.4.2001 20:49       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:51
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
Hostorie, informace o jednotlivých odděleních, oblasti výzkumu, časopis Acta Montana...
http://www.irsm.cas.cz
Datum vložení: 3.4.2001 11:56       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:51
Ústav půdní biologie AV ČR
Informace o jednotlivých odděleních, vědecké výsledky, současné projekty...
http://www.upb.cas.cz/
Datum vložení: 3.4.2001 12:04       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:51
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
Informace o jednotlivých odděleních, dosažené výsledky, časopisy Chemické listy, Collection
of Czechoslovak Chemical Communications a Bulletin Českých chemických společností, pořádané přednášky a konference...
http://www.uochb.cas.cz
Datum vložení: 3.4.2001 12:18       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:51
Česká společnost chemická
Česká společnost chemická (ČSCH) reprezentuje zájmy a aktivity chemiků v ČR. Pomáhá svým členům rozšiřovat jejich profesionální znalosti, propaguje nové poznatky ze všech chemických oborů. Chce podávat veřejnosti objektivní informace o chemii a jejím vlivu na životní prostředí. Mj. stránka "zelené a užitečné chemie", odkazy na související stránky aj.
http://www.csch.cz
Datum vložení: 3.4.2001 12:25       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:51
kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; design a koordinace o.s.; použit redakční a publikační systém TOOLKIT